Gå til listen over lokalforeninger

Grænseforeningen Rødding - Vejen

Rødding Højskole. Foto: Wikimedia Commons

Engager dig i Grænseforeningen i dit lokalområde.

Vi mener, at erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland, hvor man er gået fra fjendskab til venskab, er afgørende for dansk demokrati og mødet mellem kulturer. Derfor arrangerer vi aktiviteter, foredrag og udflugter for at blive klogere på grænselandet. Her skaber vi et lokalt fællesskab, der knytter bånd til det danske mindretal syd for grænsen.

Vi glæder os til at se dig til et af vores arrangementer, som du kan få overblik over her på siden.

Rødding - Vejen Grænseforening blev stiftet den 16. september 1922.

Hans Harald Sørensen

Formand
Kirsebærvej 6, 6600 Vejen
Tlf. 51 54 20 75
hhs111@gmail.com

Dirk Jensen

Næstformand
Skodborg Møllegade 11, 6630 Rødding
Tlf. 74 84 89 71
dirkskodborg@gmail.com

Kaj Knudsen

Kasserer
Højskolelunden 2A, 6630 Rødding
Tlf. 74 84 16 31
kajknudsen1@gmail.com

Karen Marie Daugaard

Bestyrelsesmedlem
Lykkegaårdsvej 7, 6600 Vejen
Tlf. 28 95 63 48
karenmariedaugaard@gmail.com

Lola Lecius Larsen

Bestyrelsesmedlem
Skravevej 5, 6630 Rødding
Tlf. 28 24 81 59
lola.lecius@mail.dk

Elise Kieltoft

Bestyrelsesmedlem
Integade 2B, 6600 Vejen
Tlf. 29 67 18 68
elise.kieltoft@skolekom.dk

Niels Henning Kissow

Bestyrelsesmedlem
Søvej 16, 6630 Rødding
Tlf. 74 55 25 53
n-h@elmestien.dk

 

Rødding - Vejen Grænseforening

Vedtægter

§ 1

Foreningen er en selvstændig forening under Grænseforeningen og arbejder i overensstemmelse med dennes vedtægter. Foreningen er hjemmehørende i Vejen kommune og hedder Rødding – Vejen Grænseforening..

§ 2

Foreningens formål er at virke til støtte for danskheden, særligt syd for grænsen, at støtte og udbrede kendskabet til grænselandets forhold samt at styrke og bevare dansk sprog og kultur

§ 3

Som medlem kan optages enhver, der vedkender sig foreningens vedtægter.

§ 4

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet. Udmeldelse af foreningen skal ske inden udgangen af et kalenderår.

§ 5

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer. Bestyrelsen har ret til at supplere sig. Bestyrelsen samt 1 suppleant, 1 revisor og en revisorsuppleant vælges på den årlige generalforsamling, der afholdes inden 1.maj efter følgende procedure:

I lige år vælges 4 medlemmer for 2 år.

I ulige år vælges 3 medlemmer for 2 år.

Revisor og suppleanter vælges for et år.

§ 6

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 7

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder så ofte som vedkommende finder det nødvendigt, eller når mindst halvdelen af bestyrelsen kræver det.

§8

Kassereren fører regnskabet. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§9

Hvert år i september indsendes indberetningsskema til hovedforeningen.

§10

Foreningen kan hvert år sende sendemænd til hovedforeningens sendemandsmøde. Antallet af stemmeberettigede sendemænd bestemmes af hovedforeningens vedtægter.

§11

Foreningen afholder sin årlige generalforsamling inden den 1. maj med følgende dagsorden:

Valg af dirigent

Valg af referent

Aflæggelse af årsberetning og til godkendelse

Fremlæggelse af regnskabet og til godkendelse

Indkomne forslag

Valg jf. § 5

Fastsættelse af kontingent

Eventuelt

Beslutninger sker ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte.

Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal blandt de fremmødte.

§12

Der indkaldes til den årlige generalforsamling med mindst 3 ugers varsel ved udsendelse pr. post eller pr. mail til foreningens medlemmer eller ved annoncering.

§13

Forslag der ønskes behandlet på den årlige generalforsamling skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

§14

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling og skal gøre dette, hvis 1/4 af medlemmerne skriftligt kræver dette og samtidigt angiver forhandlingsemne. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter at kravet er fremsat.

§15

Der skal ved generalforsamlinger, ekstraordinære generalforsamlinger og bestyrelsesmøder føres protokol over trufne beslutninger.

§16

Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden sammen med kassereren eller et andet medlem af bestyrelsen.

§17

Foreningen kan udmelde sig af Grænseforeningen efter § 13 i hovedforeningens vedtægter.

§18

Opløsning af foreningen kræver 2/3 af de fremmødtes stemmer, på en generalforsamling indkaldt til formålet.

§19

Beslutninger om udmeldelse af Grænseforeningen ( §17) eller om foreningens opløsning (§18) skal vedtages på to på hinanden

følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum og ikke over en måneds varsel. Ved nedlæggelse af foreningen beslutter generalforsamlingen hvad foreningens midler og ejendele skal anvendes til.

 

Godkendt på generalforsamlingen den 16. marts 2015.