Gå til listen over lokalforeninger

Grænseforeningen Rødding - Vejen

Rødding Højskole. Foto: Wikimedia Commons

Rødding - Vejen Grænseforening er etableret for at understøtte det danske mindretal i Sydslesvig. Nu som før er det nødvendigt for mindretallet med denne støtte. 

Vi er cirka 100 medlemmer i foreningen. Vi afholder 3 - 5 forskellige arrangementer hvert år, heriblandt er der gerne en udflugt til Sydslesvig.

SSF (Sydslesvigsk Forening) Jaruplund, Veding og Sankelmark er vores venskabsklub hos mindretallet, som vi mødes med i forskellige sammenhænge. Vi giver hvert år et tilskud til Bennetgaard i Københoved. Her kommer pensionister fra det danske mindretal til et rekreativt ophold. Pensionister i Tyskland får en meget lille pension.

Alle er velkomne som medlem i vores forening. Vi er en lille forening, men vi gør meget for at være aktive og dermed støtte mindretallet i Sydslesvig. Det koster kr. 200 årligt at være medlem. Det første år tilbydes kontingentet til kr. 100 (aftales med et medlem fra bestyrelsen). 6 gange pr. år udsendes bladet "Grænsen" til alle medlemmer.

Vi arbejder efter vedtægterne, ved at støtte op om danskheden i grænselandet, særligt syd for grænsen, og ved at udbrede kendskabet til grænselandets forhold. 

Rødding - Vejen Grænseforening blev stiftet den 16. september 1922.

Hans Harald Sørensen

Formand
Kirsebærvej 6, 6600 Vejen
Tlf. 51 54 20 75
hhs111@gmail.com

Dirk Jensen

Næstformand
Skodborg Møllegade 11, 6630 Rødding
Tlf. 74 84 89 71
dirkskodborg@gmail.com

Kaj Knudsen

Kasserer
Højskolelunden 2A, 6630 Rødding
Tlf. 74 84 16 31
kajknudsen1@gmail.com

Karen Marie Daugaard

Bestyrelsesmedlem
Lykkegaårdsvej 7, 6600 Vejen
Tlf. 28 95 63 48
karenmariedaugaard@gmail.com

Lola Lecius Larsen

Bestyrelsesmedlem
Skravevej 5, 6630 Rødding
Tlf. 28 24 81 59
lola.lecius@mail.dk

Elise Kieltoft

Bestyrelsesmedlem
Integade 2B, 6600 Vejen
Tlf. 29 67 18 68
elise.kieltoft@skolekom.dk

Niels Henning Kissow

Bestyrelsesmedlem
Søvej 16, 6630 Rødding
Tlf. 74 55 25 53/60445614
n-h@elmestien.dk

 

Rødding - Vejen Grænseforening

Vedtægter

§ 1

Foreningen er en selvstændig forening under Grænseforeningen og arbejder i overensstemmelse med dennes vedtægter. Foreningen er hjemmehørende i Vejen kommune og hedder Rødding – Vejen Grænseforening..

§ 2

Foreningens formål er at virke til støtte for danskheden, særligt syd for grænsen, at støtte og udbrede kendskabet til grænselandets forhold samt at styrke og bevare dansk sprog og kultur

§ 3

Som medlem kan optages enhver, der vedkender sig foreningens vedtægter.

§ 4

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet. Udmeldelse af foreningen skal ske inden udgangen af et kalenderår.

§ 5

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer. Bestyrelsen har ret til at supplere sig. Bestyrelsen samt 1 suppleant, 1 revisor og en revisorsuppleant vælges på den årlige generalforsamling, der afholdes inden 1.maj efter følgende procedure:

I lige år vælges 4 medlemmer for 2 år.

I ulige år vælges 3 medlemmer for 2 år.

Revisor og suppleanter vælges for et år.

§ 6

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 7

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder så ofte som vedkommende finder det nødvendigt, eller når mindst halvdelen af bestyrelsen kræver det.

§8

Kassereren fører regnskabet. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§9

Hvert år i september indsendes indberetningsskema til hovedforeningen.

§10

Foreningen kan hvert år sende sendemænd til hovedforeningens sendemandsmøde. Antallet af stemmeberettigede sendemænd bestemmes af hovedforeningens vedtægter.

§11

Foreningen afholder sin årlige generalforsamling inden den 1. maj med følgende dagsorden:

Valg af dirigent

Valg af referent

Aflæggelse af årsberetning og til godkendelse

Fremlæggelse af regnskabet og til godkendelse

Indkomne forslag

Valg jf. § 5

Fastsættelse af kontingent

Eventuelt

Beslutninger sker ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte.

Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal blandt de fremmødte.

§12

Der indkaldes til den årlige generalforsamling med mindst 3 ugers varsel ved udsendelse pr. post eller pr. mail til foreningens medlemmer eller ved annoncering.

§13

Forslag der ønskes behandlet på den årlige generalforsamling skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

§14

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling og skal gøre dette, hvis 1/4 af medlemmerne skriftligt kræver dette og samtidigt angiver forhandlingsemne. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter at kravet er fremsat.

§15

Der skal ved generalforsamlinger, ekstraordinære generalforsamlinger og bestyrelsesmøder føres protokol over trufne beslutninger.

§16

Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden sammen med kassereren eller et andet medlem af bestyrelsen.

§17

Foreningen kan udmelde sig af Grænseforeningen efter § 13 i hovedforeningens vedtægter.

§18

Opløsning af foreningen kræver 2/3 af de fremmødtes stemmer, på en generalforsamling indkaldt til formålet.

§19

Beslutninger om udmeldelse af Grænseforeningen ( §17) eller om foreningens opløsning (§18) skal vedtages på to på hinanden

følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum og ikke over en måneds varsel. Ved nedlæggelse af foreningen beslutter generalforsamlingen hvad foreningens midler og ejendele skal anvendes til.

 

Godkendt på generalforsamlingen den 16. marts 2015.