Gå til listen over lokalforeninger

Grænseforeningerne på Fyn

Egeskov Slot. Foto: pcernicky/Flickr.com

De fynske lokalforeninger af Grænseforeningen, har hidtil været delt op i 3 kredse og som sådan været en del af Grænseforeningens tidligere organisation.

På et samlet møde mellem alle kredsene, den 7. januar 2010 i Årslev, var der enighed om, at der ikke længere skal være formelle kredse på Fyn, og at disse ophævedes ved generalforsamlinger der afholdtes den 13. april.

Efter generalforsamlingen samledes deltagerne for at etablere et samarbejdsforum, der skal dække alle lokalforeningerne.

Per Grau Møller

Mødeleder
Egevej 1, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev
Tlf. 2326 7486
pergraumoller@gmail.com

Helga Eriksen

Kasserer

Rynkeby Bygade 78, 5350 Rynkeby
Tlf. 28 41 73 53/65 32 43 21
eriksenbygaden@dbmail.dk

 

Hans Ulrik Balslev

sekretær

Tranehøjen 30, 5250 Odense SV
Tlf. 20 47 04 08
humb@mail.dk

Formandskollegiet på Fyn

Forretningsorden

§ 1 Formandskollegiet dækker alle lokalforeninger af Grænseforeningen på Fyn og omliggende øer, og arbejder i overensstemmelse med Grænseforeningens love.

§ 2 Formandskollegiets formål er at koordinere arbejdet mellem lokalforeningerne i deres arbejde for Grænseforeningens formål på lokalt plan.

§ 3 På formandskollegiets møder har lokalformændene, eller deres stedfortræder, stemmeret. Lokalforeningerne må deltage med lige så mange deltagere man har lyst til.

§ 4 Der opkræves et mindre beløb hos lokalforeningerne til dækning af administrative omkostninger.
Beløbet fastsættes på det årlige møde i januar.

§ 5 På det konstituerende møde vælges en mødeleder, der har ansvaret for at indkalde til møderne. Ligeledes vælges en kasserer, 2 revisorer samt en sekretær, der fører en beslutningsprotokol.

§ 6 På januarmødet vælges en mødeleder, en kasserer, 2 revisorer og en sekretær med de i § 5 nævnte opgaver.
Den siddende kasserer fremlægger på mødet et revideret regnskab.

§ 7 Formandskollegiet afholder 2 faste årlige møder:

      3. torsdag i januar og 3. torsdag i september.

Hvis 3 lokalformænd ønsker det kan der indkaldes til ekstra møder, om nødvendigt.

§ 8 Formandskollegiets faste opgave er at udpege et antal fynske kandidater der kan indstilles til valg til bestyrelsen på Grænseforeningens årlige sendemandsmøde.  

§ 9 Alle valg afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Der kan stemmes ved stedfortræder.

§ 10 Foreningen tegnes af mødeleder eller kasserer.