Gå til leksikonoversigt

1842 Artikel i Fædrelandet den 22. november

Kildetekster

Store Gud. Hvad er det der passerer for vore Øjne, under vort Tag? Hvor længe skal denne Frækhed og Haan af en Minoritet mod Majoriteten taales? I Herrer tydske Slesvigere, hørende under den danske Stat, hvor længe ville I drive Spot med os? Troe I ustraffede at kunne vedblive trygt at stole paa det danske Folks Slaphed og Forsagthed, på dets Regerings Mangel paa tilstrækkelig Kraft og Villie?

Vi vide, at I have gode Grunde til at ansee os som et godmodigt Folk, der hellere offrer sin Ret end ypper Trætte. Vi vide, at I, Borgere af den danske Stat, have undertrykt det danske Sprog, negtet danske Borgere at blive tiltalte med deres eget dem forstaaelige Maal, at I have leet over deres Klager, at I have haanet og undladt at respectere Eders Souverains Bud, naar han fordrede, at I paa dansk Grund skulde respectere den danske Nationalitets Fordringer.

Artikel i Fædrelandet, den 22. november 1842