Gå til leksikonoversigt

1852 London-traktaten af 8. maj

Kildetekster

I betragtning af at Opretholdelsen af det Danske Monarkies Integritet, som knyttet til den Europæiske Ligevægts almindelige Interesser, er i høj Grad vigtig for Fredens Bevaring, og i Betragtning af at en Combination, der, med Udelukkelse af Qvinderne, kaldte Mandsstammen til Arv i alle de Lande, som nu ere forenede under Hans Majstæt Kongen af Danmarks Scepter, vilde være det bedste Middel til at sikkre dette Monarkies Integritet (har monarkerne for Østrig, Storbritannien, Preussen, Rusland og Sverrig-Norge samt prinspræsidenten for den franske republik) ifølge Hans Danske Majestæts Indbydelse besluttet at indgaae en Tractat i den Hensigt, ved en Europæisk Anerkjendelses-Akt at tilveiebringe en yderligere Borgen (dvs. garanti) for de denne Arvefølge vedkommende Foranstaltningers stadige Bestaaen.

Art. 1. ... de høje contraherende Parter (er), i Anerkjendelse af de vise Hensyn, som have ledet til denne Combinations eventuelle Antagelse, komne overens om, som de og forpligte sig til, ifald den forudsete Mulighed (Frederik 7.'s død) blev til Virkelighed, at anerkjende Hans Højhed Prinds Christian af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg og hans Ægteskab med den nævnte Prindsesse (Louise af Hessen) i lige Linie nedstigende mandlige Descendenters (efterfølgeres) Successionsret (ret til at følge efter på tronen) til alle de Lande som nu ere forenede under Hans Majestæt Kongen af Danmarks Scepter.

Art. 3. Det er udtrykkeligt forstaaet, at Hans Majestæt Kongen af Danmarks og det Tydske Forbunds gjensidige Rettigheder og Forpligtelser med Hensyn til Hertugdømmerne Holsten og Lauenborg, saaledes som disse Rettigheder og Forpligtelser er fastsatte ved Forbundsakten af 1815 og den bestaaende Forbundsret, ikke undergaae nogen Forandring ved nærværende Tractat.

Art. 4. De høie contraherende Parter forbeholde sig at bringe nærværende Tractat til de andre Magters Kundskab, med Indbydelse til at tiltræde den.

Departementstidenden, 5. Aargang, 1852, side 508-511.

Kilde: Kilder til den dansk-tyske grænseregions historie, bind I. De nationale modsætninger 1800 - 1864. Flensborg 1984.