Gå til leksikonoversigt

1864 Åbne breve til befolkningen i de afståede hertugdømmer

Kildetekster

Under 16de November har Hans Majestæt Kongen igjennem Udenrigs­ministeriet udstedet følgende allerhøjeste Aabent Brev:

Vi Christian den Niende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg,

Gjøre vitterligt: Ved den i Wien den 30te forrige Maaned undertegnede Fredstractat have Vi til Fordeel for Deres Majestæter Kongen af Preussen og Keiseren af Østerrig frasagt Os alle Vore Rettigheder til Hertugdømmerne Lauenborg og Holsten, til Hertugdømmet Slesvig sydlig for den i bemeldte Tractats Artikel 5 nærmere fastsatte Grændselinie, dog med Undtagelse af Øen Ærø, samt til de Syd for samme Linie beliggende jydske Enclaver saavel paa Fastlandet som paa Øerne, med Indbegreb af Øen Amr[u]m. Ligesom Vi i Overensstemmelse hermed som Følge af bemeldte Tractat have løst, saaledes løse Vi og ved dette Vort aabne Brev alle de saaledes afstaaede Territoriers Indbyggere i Almindelig­hed og Enhver af dem i Særdeles­hed fra den undersaatlige Troskab, som de i Almindelighed ere Os skyl­dige, saa og fra den Eed, de som Embedsmænd i Særdeleshed, Enhver i sin Stilling, civil eller militær, geistlig eller verdslig, til Os have aflagt.

Givet i Vor Hoved- og Residentsstad den 16de November 1864.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

Bluhme.

__________

 

Under s. D. har Hans Majestæt Kongen udstedet følgende allerhøieste Aabent Brev:

Aabent Brev til Befolkningen i hertugdøm­merne Slesvig, Holsten og Lauen­borg samt Indbyggerne i de afstaaede jydske Enclaver i Slesvig.

Vi Christian den Niende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg,

Gjøre vitterligt: At Vi ved en i Wien den 30te October d. A. afslut­tet og nu af Os ratificeret Fredstrac­tat have givet Afkald til Fordeel for Deres Majestæter Keiseren af Øster­rig og Kongen af Preussen paa alle Vore Rettigheder til Hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg, samt til nogle i Slesvig enclaverede Dele af Nørrejylland, imod at en tilsva­rende Deel af Slesvig indlemmes i Kongeriget Danmark; og Vi have derhos, ved et i Følge af Tractaten udstedt Aabent Brev, løst Beboerne af de afstaaede Lande fra den undersaatlige Troskab og Lydighed, de hidtil have været Os skyldige, lige­som ogsaa Embedsmændene fra deres Embedseed.

Nu, da det smertelige Offer, som Vi, nødtvungne af Begivenhedernes Gang, have maattet underkaste Os, er fuldbyrdet, føle Vi Trang til for Eder, Beboere af Slesvig og de fra­skilte jydske Enclaver, af Holsten og af Lauenborg, endnu engang at ud­tale, med hvilken dyb Smerte Vi have maattet bringe det.

Mange af Eder ville forstaae og dele denne Smerte; thi ogsaa for Eders Tanke maa det i denne Stund staae, hvor lykkeligt Eders Fædre have levet under de Danske Kongers milde og retfærdige Scepter, og i hvilken høi Grad den Udvikling og det almindelige Velvære, hvoraf I kunne være stolte, skyldes Vore for­evigede Forgængeres Bestræbelser for at fremme Eders Vel. Ogsaa I ville nu mindes, hvor mange lysende Exempler paa Troskab for den Dan­ske Konge Eders Aarbøger fremvise, og at de Baand, der knyttede Eder til Danmark, selv der, hvor fælleds Sprog og Nedstamning ikke helligede dem, vare inderlige og faste. Ogsaa om den Troskab staaer der et uud­sletteligt Minde i Vort Hjerte, som saa Mange iblandt Eder have viist imod Os i Vor korte Regjeringstid, og for hvilken Vi sende Eder Vor inderlige Tak; og aldrig vil det Danske Folk kunne glemme dem, der paa denne eller hiin Side [af] Eideren, eller i det stedse loyale Lauenborg, kappedes med det i Kjærlighed til og Troskab imod det fælleds Fædre­land.

Det har været Vort stolte Haab at kunne hellige alle Vore Tanker og Bestræbelser til Sikkringen af Eders Velvære i nøie Forbindelse med det Danske Folk. Nu kunne Vi kun lade det være Maalet for Vore Ønsker, at det i Tidernes Løb altid maa gaae Eder vel; og Vi inde­slutte dette inderlige Ønske i Vor Bøn til Gud, som holder Folkenes Lykke og Rigernes Skjæbne i Sin almægtige Haand.

Til Hans milde Varetægt i Nutid og Fremtid anbefale vi Eder, og her­med sende Vi Eder Vor sidste Hilsen.

Givet i Vor Hoved- Residentsstad den 16de November 1864.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

Bluhme.