Gå til leksikonoversigt

1864 Bismarcks telegram til den preussiske gesandt grev Bernstorff i London af 17. juni

Kildetekster

På allehøjeste befaling anmoder jeg Deres Velærværdighed om endnu engang, ved det næste møde ubetinget og så snart De på konferencen kan tage ordet, at fremsætte det formelle forslag om at befolkningen skal spørges. Måden det kan gøres på beror på, hvordan man bliver enig; vi ønsker forespørgslen udstrakt til den størst mulige del og, hvis det er muligt, til hele Slesvig; den zonevise udspørgen som Beust (østrigsk statsmand, repræsenterede Det tyske Forbund på London-konferencen) går ind for, er acceptabel, men saaledes at man begynder fra syd, ikke fra nord. Vi er parate til at rømme de distrikter, der skal stemme; i dette tilfælde dog ikke til rømning af Jylland, hvortil en våbenstilstandsaftale er nødvendig. En tilsvarende rømning af Slesvig fra dansk side ville ligeledes være nødvendig. Fjernelse af de nyindsatte embedsmænd mens afstemningen finder sted med samtidig fjernelse af de danske synes passende.

Stræb efter, at man i det mindste tager afstemningsformen til efterretning. Afvises dette også formelt og definitivt af konferencen, bør De anmode om udsendelse af en international kommission, med det formål på stedet at få de informationer, som det var vores hensigt at skaffe med vort forslag om, at befolkningen skulle adspørges.