Gå til leksikonoversigt

1864 Krigsministeriets instruks af 13. januar

Kildetekster

Den kommanderende General for den aktive Armee tildeles følgende Instrux:

Under den aktive Armees Overkommando henhører, foruden samtlige Tropper, der udgjøre denne Armee, tillige alle militæretablissementer i Hertugdømmet Slesvig og alle derværende i Armeens Tjeneste ansatte Personer.

Saalænge den nuværende faktiske Exekutionstilstand i Holsten vedvarer uforandret, bliver det Opgaven at bevogte Grænselinien mod Holsten, der dannes af Kanalen og Ejderen, ved Osterrade Distriktet af den gamle Ejder. Overskridelse af den saaledes betegnede Linie enten ved regulaire Forbundstropper eller ved Friskarer tilbagevises i fornødent Fald med Magt.

Indtræder en virkelig Krigstilstand, bliver Danevirkestillingen fuldstændig at besætte. Af det foran denne liggende Land hævdes kun, hvad der er nødvendigt for Stillingens Sikkring, og hvad der i øvrigt uden uforholdsmæssig Fare og Besvær kan holdes besat.

Hvor vidt vi skulle drive Stillingens Forsvar, er det umuligt forud bestemt at afgjøre, og det maa i hvert enkelt Tilfælde blive den kommanderende Generals Sag at fatte Beslutning herom i Overensstemmelse med Begivenhedernes Gang. Til Veiledning i denne Henseende skal Ministeriet gjøre opmærksom paa, at saa stor Interesse det end maa have at bevare Landet mod fremmed Vold og derved kun vige tilbage efter en afgjørende Kamp, saa er det dog under de forhaandenværende politiske Forhold af endnu større Betydning, at det kommende Foraar finder os i Besiddelse af en dygtig og slagfærdig Hær. Kampen i Dannevirkestillingen tør altså ikke føres så vidt, at Hærens Tilværelse som Hær kompromitteres, hvad der ogsaa følger ligefrem deraf, at vi bag denne Stilling have en anden Forsvarslinie i vore Flankepositioner, og at vi til disses Besættelse kun kunne gøre Regning paa den samme Hær, som kæmper ved Dannevirke.

Idet Ministeriet saaledes har fremhævet Vigtigheden af, at Kampen i Danevirkestillingen ikke koster os forholdsvis meget, skal det paa den anden Side ogsaa fremhæve, at herved ikke tages noget Hensyn til det i Stillingen opførte Materiel. Kan dette i Tilfælde af Tilbagetog medtages og bringes i Sikkerhed, er saadant at foretrække, men det er af langt større Vigtighed, at Positionsskytset er tilstede i det afgjørende Øjeblik, da dets kraftige Benyttelse i høi Grad kan bidrage til at bestemme Dagens Skjæbne. Hensyn til dette Materiel maa altsaa ikke komme i Betragtning ved Afgjørelsen af Spørgsmaalet, om Stillingen skal rømmes eller yderligere forsvares.

Et Punkt, der spiller en vigtig Rolle i Forsvaret, er Oversvømmelserne i Stillingens høire Fløj. I hvilken Udstrækning disse til enhver Tid blive at etablere, maa det være Overkommandoens Sag at afgjøre, og Ministeriet skal i denne Henseende kun udtale, at det er overbevist om, at et i sine Følger saa overordentligt kostbart Forsvarsmiddel som Indledelse af Havvandet over frugtbare Enge vil blive anvendt med forstandig Økonomi.

Afslaas et alvorligt Angreb på Stillingen, bør den vundne Fordel forfølges i saa stor Udstrækning som muligt og tilraadeligt. Grændselinien mellem Hertugdømmerne er i denne Henseende uden Betydnng og kun de militære Hensyn maa være de ledende. Fører et Angreb derimod til et for os uheldigt Udfald, saa at Stillingen ikke længer kan holdes, maa de enkelte Dele af Forsvaret saavidt muligt bevæge sig tilbage efter forud angivne Retraitelinier. Ogaa her maa det i det Foregaaende angivne Hovedformaal blive det bestemmende, og saaledes at den på Halvøen tilbageblevne Styrke muligvis gives en snevrere Begrændsning, end man under andre Forhold maatte anse rigtigt.

Ministeriet har i det Foregaaende stærkt fremhævet Vigtigheden af at kunne gaa Foraaret i møde med en dygtig og slagfærdig Hær. Elementerne hertil ere allerede tilstede, og Ministeriet vil sørge for at de stadig fuldstændiggjøres. Det er nu Overkommandoens ansvarsfulde Hverv at drage Omsorg for, at Gjennemførelsen af alvorlig Disciplin gjennem alle Grader og klog Benyttelse af Tiden til Samarbeidning af de enkelte Afdelinger og til yderligere Uddannelse navnlig af det yngre Befalingspersonale kan bringe os Maalet saa nær som muligt."