Gå til leksikonoversigt

1864 Preussens krigserklæring af 31. januar

Kildetekster

Krigserklæringen blev afgivet i form af et brev dateret 31. januar 1864 til den danske overgeneral de Meza fra den preussisk-østrigske øverstbefalende, feltmarskal von Wrangel:

Undertegnede kongelig preussiske feltmarskal og øverstbefalende over den forenede preussisk-østrigske hær, friherre von Wrangel, har den ære at gøre den øverskommanderende for de kongelige danske tropper i hertugdømmet Slesvig, Hans Excellence hr. generalløjtnant de Meza følgende allerærbødigste meddelelse.

Undertegnede har fået befaling til at besætte hertugdømmet Slesvig med de under hans kommando forenede preussiske og østrigske tropper og at overtage den midlertidige forvaltning af samme. (...)

Idet undertegnede har den ære allerærbødigst at sætte Hans Excellence hr. generaløjtnant de Meza i kundskab herom, knytter han dertil den bøn omgaaende at meddele ham, at han har befaling til at rømme hertugdømmet Slesvig og trække de kongelige danske tropper ud af samme.

Han griber tillige denne anledning til at udtale for hr. generalløjtnant de Meza forsikringen om sin mest udmærkede højagtelse.

General-Feltmarskal, Overbefalingsmand over den allierede armé, v. Wrangel.