Gå til leksikonoversigt

1880 J.P. Junggreen til J.N.H. Skrumsager

Kildetekster

Aabenraa, den 21. September 1880

Kjære Skrumsager!

Jeg har tidt tænkt paa, om det ikke var muligt at gjøre noget i større Maalestok for at modarbeide den ihærdige Virksomhed Regjeringen udfolder for at fortydske Befolkningen her i Nordslesvig. Kunne vi det ikke, da er der desværre ingen Tvivl om, at det danske Folkepræg paa mange Steder er udsat for at blive udslettet, hvis de nuværende Tilstande skulle vedvare i en Række af Aar.

Jeg talte forleden Dag derom med Gustav Johannsen og C.F. Monrad fra Flensborg, og vi bleve enige om at gjøre et Forsøg paa at bevæge saa mange af vore Medborgere som muligt til at yde et aarligt Bidrag til Udbredelse af god dansk Læsning rundt om i Nordslesvig, til hvilket Øiemed vi saa ogsaa vilde søge at faa nogen Hjælp fra Danmark. Der bestaaer jo allerede nu Biblioteker paa en hel Del Steder, og det er navnlig denne Indretning vi tænkte os udvidet til at omfatte saavidt muligt, hvert Sogn i den danske Deel af Slesvig.

Det er jo imidlertid et Foretagende, der for ret at realiseres, vil kræve stor Deltagelse, og vi ønskede derfor at udstede en Opfordring underskrevet af ansete Mænd fra Landets forskjellige Retninger, hvori vi desværre i den senere Tid er komne til at gaa. For at tale om denne Sag, vedtage Opfordringens Form, og underskrive den, beder jeg Dem, hvis De kan, at samles med en 12 á 14 gode Mænd her i mit Hus, Søndagen den 26de om Eftermiddagen Kl. 1.

Det forekommer mig ogsaa, at det under de nuværende Forhold vilde være til Gavn om vi kunde begynde paa et saadant Foretagende, paa hvilket vi jo alle maatte kunne arbeide med Endrægtighed og god Vilje.

Deres hengivne
J.P. Junggreen