Gå til leksikonoversigt

1914 Arrestationer af dansksindede nordslesvigere i august

Kildetekster

Uddrag af H.P.Hanssens skrivelse til medlemmerne af den tyske rigsdag og forbundsrådet og til repræsentanter for pressen fra slutningen af november 1914.

Aldrig så snart var krigen erklæret, før der skete omfattende arrestationer i Nordslesvig. Det samlede antal arrestationer var op imod 300. Alle samfundslag var repræsenterede. Blandt de arresterede var der 4 bankdirektører og en sparekassedirektør. De pengeinstitutter, som blev ledet af dem, var som følge heraf truet i deres eksistens i denne vanskelige tid. For at vise karakteren af arrestationerne her et par eksempler: praktiserende læge dr. Sarauw, Augustenborg, havde straks ved krigens udbrud meldt sig som frivillig. Den 3. august blev han anholdt af en gendarm, sat i et utroligt snavset fængsel og derefter transporteret til Sønderborg, hvor han sad arresteret til den 12. september.

Et stort antal fiskere, deriblandt folk i alderen 70 til 80 år, blev arresteret og anbragt i almindelige fangeceller i byretten i Sønderborg. Der forelå ikke andet mod dem, end at de som fiskere havde både, der eventuelt kunne stilles til rådighed for værnepligtige, som ville unddrage sig deres værnepligt. En af dem, fisker Hell fra Høruphav på Als, er 72 år gammel. Af hans sønner er 4, af hans svigersønner 3 i felten, deraf 5 ved fronten. Mens disse meldte sig til tjenesten, blev han sat i en fangecelle, hvor han måtte sove på en træbænk. Den gamle mand tog sit lommetørklæde og lagde det sammenlagt under hovedet. Men lommetørklædet blev straks frataget ham. Om natten blev han flere gange vækket af nattevagten, måtte stå op og træde an. De første 6 dage fik han kun almindelig fangekost. Derefter blev han overført til de øvrige arresterede danskere, som sad i en kaserne i Sønderborg; de kunne så tage sig af ham.

... Et stort antal af de arresterede måtte tilbringe 6 til 8 uger under arrest. De havde sønner og brødre i felten. Der forelå ikke det mindste mod dem. En enkelt, lensgreve Schack til Schackenborg, sidder endnu den dag i dag efter fire måneders forløb i arrest, uden at han indtil nu er blevet forhørt. Alle forsøg på at udvirke hans løsladelse er slået fejl. Den kommanderende general i Altona havde anmodet overrigsadvokaten om en undersøgelse mod ham for landsforræderi. Overrigsadvokaten har for flere uger siden ladet sagen falde. Greven sidder i arrest den dag i dag. Han aner endnu til dato ikke, hvilke handlinger man sigter ham for. I alle disse tilfælde er der ikke påvist den mindste forseelse fra de arresteredes side.

Samtidig med arrestationerne blev forskellige forsamlings- og foreningsbygninger i Nordslesvig lukket af politiet, og en enkelt, i Sønderborg, uden videre benyttet til politimæssige formål. Samtlige danske blade blev forbudt. Forbudet blev ophævet igen nogle uger senere på foranledning af den prøjsiske indenrigsminister; men redaktørerne og udgiverne - også jeg personlig - har med deres underskrift måttet forpligte sig til ikke selv at skrive noget om krigen, men blot bringe officielle efterretninger fra krigsskuepladsen og i det hele taget om krigen.

Oversættelse.

Kilde: Kilder til den dansk-tyske grænseregions historie, IV. De nationale modsætninger 1914-1933. Institut for Grænseregionsforskning, Aabenraa 2001.