Gå til leksikonoversigt

1914 august : Grundsætninger for censur af den indenlandske presse i Nordslesvig

Kildetekster

Den stemning i Nordslesvig, der vender sig fra Det tyske Rige, har igen i nogen tid vundet mere udbredelse i dele af Nordslesvigs befolkning. Endog ønsket om, at Tyskland må tabe krigen, er livet op igen. Den indenlandske, danske presse har derfor den vigtige opgave at udbrede en loyal indstilling i sin læserkreds, fæstne den og i højere grad end hidtil at lede interessen hen på Det tyske Rige og Den tyske Hær. Den indenlandske, danske presse skal derfor ud over de almindelige bestemmelser, der gælder for pressens holdning, tillige iagttage følgende forskrifter:

1) De officielle krigsberetninger skal bringes uændret og uforkortet. De skal - for så vidt det er teknisk muligt og ikke volder alt for store vanskeligheder - offentliggøres øverst på forsiden eller i hvert tilfælde på første side.

2) Foruden de officielle krigsberetninger og de øvrige kundgørelser fra Wolffs telegrafiske bureau, kan man trykke alt, hvad der allerede har stået i en berlinsk avis. Den berlinske avis skal angives som kilde.

3) Omtale af krigssituationen, krigens resultater og lignende i rigs- og tyskvenlig ånd er ikke blot tilladt, men også ønsket, ligeledes artikler og indlæg, som er egnede til at vække og styrke patriotiske følelser. Til offentliggørelse egner sig bl.a. artiklerne i Neue Korrespondenz. Aviserne skal aftrykke de artikler fra dette tidsskrift, som de får anvisning på...

4) Ved den ydre ordning af stoffet skal der skelnes klart og tydeligt mellem Det tyske Riges og den nærmere hjæmstavns forhold på den ene side og forhold i udlandet på den anden side.

Det udenlandske, især det danske, stof skal i almindelighed ikke optage større plads end det indenlandske i et af de to andre afsnit.

5)* I borgfredens interesse skal ikke alene agitatoriske artikler og de, der er upatriotiske og tyskfjendtlige, eller sådanne som vil kunne ophidse forskellige befolkningskredse mod hinanden, men også enhver omtale af den tidligere strid mellem nationaliteterne og de typiske journalistiske uvaner i forbindelse hermed skal udeblive.

6) Censuren udøves af politimyndighederne. Disse skal før udgivelsen tage nøje stilling til indholdet i hvert blad, og i tvivlstilfælde forhindre udgivelsen så længe, at der ved landrådens (i Flensborg: politimyndighedens) formidling kan træffes den endelige beslutning om den eventuelt nødvendige beslaglæggelse.

Artikler fra rigsdanske aviser, der ønskes aftrykt, skal før de sættes, forelægges censuren, det samme gælder illustrationsklichéer og omtale og anmeldelse af udenlandske bøger og publikationer.

7) Kontrolmyndighederne for den rigsdanske presse i Haderslev skal også kontrollere den indenlandske danske presse og meddele sine iagttagelser, for så vidt de vedrører aviserne Modersmaalet, Hejmdal, Dybbølposten, Flensborg Avis og disses aflæggere, til censurmyndighederne, ellers til overpræsidenten.

8) Det anbefales, at landråderne (politiforvaltningen i Flensborg) om muligt opretholder personlig kontakt med den danske presses redaktioner, for at de gennem deres umiddelbare og mundtlige påvirkning sikrer disse forskrifters gennemførelse og undgår unødvendig rigorisme og stridigheder.

* I følgeskrivelsen nævner overpræsidenten: "Eksempelvis bemærker jeg, at det ikke vil være i overensstemmelse med grundsætningernes punkt 5: at benytte Nordslesvigs danske stednavne i stedet for de officielle, at betegne den slesvig-holstenske landskirke som en statskirke, i jernbanekøreplaner at angive rejsetiden til og fra København uden at anføre de samme oplysninger om rejsetiderne til og fra Berlin, at forfatte artikler om personligheder, der er fremtrædende i den politiske bevægelse i Nordslesvig o.s.v. Også afdelingen med annoncer skal i grundsætningernes ånd være under strengt og stadigt opsyn".

Oversættelse.