Gå til leksikonoversigt

1915 Vælgerforeningens stillingtagen til desertationer 10. juli

Kildetekster

Vælgerforeningens Bestyrelse samledes i Dag til et Møde paa "Folkehjem" i Aabenraa.

I Mødet deltog efter særlig Indbydelse Landdagsmand Kloppenborg Skrumsager og Rigsdagsmand H.P. Hanssen.

Rigsdagsmand H.P. Hanssen opkastede Spørgsmaalet: "Kan der fra Vælgerforeningens Side gøres noget for at modvirke den senere Tids Desertationer?".

Fra flere Sider fremhævedes, at disse beklagelige Desertationer stod i nøje Forbindelse med tiltagende Klager over chikanøs Behandling af indkaldte dansktalende Nordslesvigere, særlig over Forbud ved Brugen af Modersmaalet i indbyrdes Samkvem og i Brevveksling med Hjemmet. Efter at Spørgsmaalet var blevet indgaaende drøftet, fattedes der følgende Beslutning:

I. Vælgerforeningens Bestyrelse tager bestemt Afstand fra den senere Tids Desertationer og vil efter Evne søge at modarbejde dem,

II. Vælgerforeningen ser sig derimod ikke i Stand til offentlig at advare imod Desertationerne, da Udlandets Opmærksomhed derved bliver henvendt paa Sagen.

H.P. Hanssen: Fra Krigstiden, I. 1924, s. 126.