Gå til leksikonoversigt

1918 Brev fra H.P. Hanssen til den danske regering

Kildetekster

Aabenraa, den 18. November 1918

Paa de danske Nordslesvigeres Vegne overrækker jeg hermed ærbødigst den danske Regering en Resolution, som deres politiske Organisation, Vælgerforeningen for Nordslesvig, den 17. November d.A. har vedtaget paa et Møde i Aabenraa.

Samtidig vedlægger jeg en Skrivelse fra Udenrigsministeren for den tyske Republik, hvis Regering dermed under Henvisning til Præsident Wilsons Fredsprogram anerkender vor Ret til selv at bestemme vor Fremtidsskæbne på Grundlag af Folkenes Selvbestemmelsesret.

Idet jeg henviser til disse Aktstykker, beder jeg Regeringen om ved Henvendelse til de Allierede at foretage de Skridt, der er nødvendige, for at den danske Befolkning i Nordslesvig under Forhandlingerne om Verdensfreden kan faa sin Ret anerkendt og dermed i en nær Fremtid sit brændende Ønske om at blive genforenet med sit gamle Fædreland Danmark opfyldt.

H.P. Hanssen