Gå til leksikonoversigt

1918 Brev fra Solf til Hanssen 14. nov.

Kildetekster

Uddrag af statssekretær i det tyske udenrigsministerium Dr. Solfs' brev til rigsdagsmand H.P. Hanssen af 14. november 1918.

Til Indholdet af det mig af Deres Højvalbaarenhed venligst overrakte Opraab fra den dansktalende nordslesvigske Befolknings Organisationer, maa jeg ærbødigst henvise til den Erklæring, som jeg har afgivet i Rigsdagen den 24. Oktober i Aar.

Den tyske Regering staar derefter paa det Standpunkt, at ogsaa det nordslesvigske Spørgsmaal i Henhold til Præsident Wilsons Fredsprogram bør løses paa Grundlag af den paagældende Befolknings Selvbestemmelsesret.

Jeg har det tillidsfulde Haab, at der med det Standpunkt, som den tyske Regering hermed indtager, i Fremtiden sikres et for Rivninger frit, nabovenligt Forhold mellem det danske og det tyske Folk.

Oversættelse efter Franz v. Jessen: Haandbog i det slesvigske Spørgsmaals Historie II, side 40f.