Gå til leksikonoversigt

1918 Gavebrev fra danske i Chicago

Kildetekster

Til vore Brødre hinsides Grænsen, vore brave Sønderjyder!

Når vi Danske i Dag, mange Tusinder Mile fra vort Moderland, helligholder vort ældgamle Dannebrogs 700-aarige Fødselsdag, da flyver Mindernes Tanker over Atlanterhavets Bølger til vort kære Danmark, hvor vi for første Gang paa Moders Knæ saa den danske Sol stige op af Havet og sprede Lys og Lykke over Land og By.

Som unge forlod vi vort Moderland og gik over Havet til det fjerne Vesten, hvor vi byggede vore Hjem ved Michigan-søens Bredder og voxte op med vort adopterede Fædreland som amerikanske Borgere under Frihedens Soldug, Stjernebanneret, som vi lærte at elske og som i Dag vajer Side om Side med gamle Dannebrog fra vore Hjem.

Et bragte vi med fra Moderlandet Danmark. Mindet, og vi glemte aldrig, at Danmark var vort Fødeland og at en Del af Moderlandet var vort elskede Slesvig; vi glemte ikke Tyranniet, som de brave Sønderjyder blev underkastet, da Slesvig blev ranet og revet fra sin Moder, Danmark. Vi glemte ej heller Paragraf 5, og naar vi i dag samles til Fest i Verdensbyen Chicago, er det for at byde Velkommen til de Tusinder af unge Mænd af dansk Afstamning, der under Stjernebanneret gik i kampen for Friheden, og for at ofre en Tak til dem, som gav deres Liv på Frankrigs og Belgiens blodige Slagmarker for Folkeslagenes Selvbestemmelsesret og for at Frihedens varme Sol maatte sprede sine gyldne Straaler over Verdens Nationer. Amerikas Hær og Flaade gjorde det muligt, at vi i Dag, paa gamle Dannebrogs 700-aarige Fødselsdag, efter 55 Aars Forløb, igen kan udfolde det Flag over Slesvigs Jord, som saa stolt vajede der, medens vi endnu var Børn og naar vi i Dag som en lille Erindring sender dette Flag til vore Frænder i Slesvig, da er det danske Hjerters Ønske, at Danmarks Flag for stedse maa vaje over vort kære Slesvig og at dette Flag, skænket af danske Mænd og Kvinder gennem deres National-Komite i Chicago, Illinois, den 15. Juni 1919, naar Frigørelsens Time slaar, stolt maa vaje over Dybbøl Banke.

Vi undertegnede Delegater til den danske National-Komite sender hermed paa 10.000 Danskes Vegne i Chicago vor broderligste Hilsen til de danske Sønderjyder.
 
----
Det originale gavebrev hænger på udstillingen i Dybbøl Mølle.