Gå til leksikonoversigt

1918 H.P. Hanssens tale 23. oktober

Kildetekster

Uddrag af rigsdagsmand H.P. Hanssens tale i den tyske rigsdag den 23. oktober 1918:

Til Præsident Wilsons Program hører først og fremmest Gennemførelsen af Folkenes Selvbestemmelsesret, som Tyskland.. har anerkendt. Og i Punkt 4 i sin Programtale af 12. Februar erklærer Præsidenten, at "alle klart omskrevne nationale Krav skal finde videstgaaende Tilfredsstillelse."

Al Tvetydighed i nationale Spørgsmaal maa nu undgaas. Den alvorsfulde Stund kræver klar og aabenbar Tale. Under Henvisning til Rigskanslerens og Præsident Wilsons førnævnte Standpunkt, kræver jeg som Repræsentant for den danske Befolkning i Nordslesvig i Rettens og Retfærdighedens Navn Gennemførelsen af Pragfredens § 5 og dermed ved den forestaaende Fredsslutning det nordslesvigske Spørgsmaals endelige Løsning på Grundlag af Folkenes Selvbestemmelsesret.

Oversættelse efter Franz v. Jessen: Haandbog i det slesvigske Spørgsmaals Historie I, side 380.