Gå til leksikonoversigt

1918 Oktoberadressen af 23. oktober

Kildetekster

Resolution vedtaget på den danske rigsdags fortrolige fællesmøde den 23. oktober 1918Efter at have hørt Ministeriets Meddelelser fastslår Rigsdagens Fællesmøde, at der er Enighed om

at fortsætte den til alle Sider ligelige Neutralitetspolitik, som hele det danske Folk har givet sin Tilslutning,

at ingen anden Ændring i Slesvigs nuværende Stilling end en Ordning efter Nationalitetsprincippet stemmer med det danske Folks Ønske, Følelse og Interesse, og, under den forestaaende Gennemførelse af det fra begge de krigsførende Magters Side godkendte Nationalitetsprincip: Folkenes Selvbestemmelses-Ret,

at ønske Løsningen tilvejebragt paa en saadan Maade, at der ikke voldes Skade i Forholdet til nogen af Siderne, hvorved ogsaa Genforeningens fremtidige Sikkerhed betrygges.

Franz von Jessen: Haandbog i det slesvigske Spørgsmaals Historie II, s. 21.