Gå til leksikonoversigt

1918 Resolution fra de danske i Flensborg af 14. november

Kildetekster

250 Mænd og Kvinder fra Flensborg By retter hermed en Henvendele til den nordslesvigske Vælgerforening i sikker Forventning om, at dens Beslutning angaaende Grænsespørgsmaalet bliver af en saadan Art, at ingen Del eller Dele af vort Folk paa Forhaand afskæres fra at udøve Selvbestemmelsesretten.

Vi kræver paa Tusinder af Flensborgeres Vegne at deltage i en Folkeafstemning og venter, at den nordslesvigske Vælgerforening overfor Offentligheden vil støtte og anerkende denne vor slevfølgelige Ret.

Franz von Jessen: Haandbog i det slesvigske Spørgsmaals Historie II, s. 42.