Gå til leksikonoversigt

1918 Woodrow Wilsons 14 punkter 8. januar 1918

Kildetekster

Fremlagt i Woodrow Wilsons tale til den amerikanske kongres den 8. januar 1918.

1. Når der ad ærlig vej er gennemført en fredstraktat, må der ikke træffes nogen hemmelig international overenskomst af nogen art, men diplomatiet skal altid føre sine handlinger åbent og for offentlighedens øjne.

2. Absolut frihed for skibsfarten på havene uden for de territoriale farvende, såvel i krig som i fred, undtagen når havene er helt eller delvis lukket ved international foranstaltning til gennemførelse af internationale overenskomster.

3. Så vidt mulig fjernelse af alle økonomiske skranker, lige handelsbetingelser for alle nationer, der enes om freden og danner en sammenslutning til dens opretholdelse.

4. Passende garantier gives og tages for, at de nationale rustninger bliver indskrænket til det mindstemål, der er nødvendigt for landenes sikkerhed.

5. En fri, oprigtig og absolut upartisk ordning af alle koloniale krav, en løsning, der hviler på streng overholdelse af det proincip, at ved afgørelsen af sådanne suverænitetsspørgsmål skal de pågældende befolkningers interesse have lige så stor vægtsom de berettigede krav for de stater, hvis adkomst skal afgøres.

6. Hele det russiske område skal rømmes, og der skal tilvejebringes en sådan løsning af alle spørgsmål, der angår Rusland, at det kan få sikkerhed for den bedste og frieste samvirken med de andre nationer i verden ved at skaffe det en uhindret og utvungen lejlighed til uafhængigt at bestemme over sin egen politiske udvikling og nationale politik og sikre det en oprigtig og velment modtagelse i de frie nationers samfund under dets selvvalgte institutioner; ja, mere end en velment modtagelse, også bistand af enhver art, som det måtte trænge til og selv måtte ønske. Den behandling, der i de kommende måneder vil blive Rusland til del fra dets søsternationers side, vil blive prøvestenen på deres gode vilje, deres forståelse af Ruslands nød som adskilt fra deres egne interesser og på deres klogskab og uegennyttige sympati.

7. Hele verden vil være enig om, at Belgien skal rømmes og genrejses uden noget forsøg på at begrænse den suverænitet, det nyder sammen med alle andre frie nationer. Ingen anden enkelt handling vil som denne tjene til at genoprette tilliden blandt nationerne til de love, som de selv har indsat og bestemt til at lede ordningen af deres indbyrdes forhold. Uden denne helbredelsesakt vil folkerettens hele bygning og kraft for bestandig være svækket.

8. Hele det franske landområde skal frigives, og de dele, hvor fjenden er trængt ind, genrejses, og den uret, der i 1871 blev tilføjet Frankrig af Preussen med hensyn til Elsass-Lothringen, og som i næsten 50 år har gjort verdens fred usikker, skal gøres god igen for, at freden på ny kan blive gjort sikker i alles interesse.

9. En regulering af Italiens grænser skal gennemføres efter nationalitetslinier, der tydeligt lader sig erkende.

10. Østrig-Ungarns folk, hvis plads blandt nationerne vi ønsker at se garanteret og sikret, skal indrømmes den frieste mulighed for udvikling under selvstyre.

11. Rumænien, Serbien og Montenegro skal rømmes, de besatte områder genrejses; Serbien skal have fri og sikker adgang til havet, og de forskellige balkanstaters indbyrdes forhold skal ordnes ved venskabelig drøftelse efter de historisk givne retningslinier for samhørighed og nationalitet; der skal gives internationale garantier for de forskellige balkanstaters politiske og økonomiske uafhængighed.

12. De tyrkiske dele af det nuværende osmanniske rige skal garanteres sikker suverænitet; men de andre nationaliteter, der nu står under tyrkisk herredømme, skal have garanti for utvivlsomsikkerhed for deres liv og absolut uhindret lejlighed til autonom udvikling. Dardanellerne skal til stadighed være åbne som fri passage for alle nationers skibe og handel under internationale garantier.

13. Der skal oprettes en uafhængig polsk stat, som skal omfatte de områder, der bebos af utvivlsomt polske befolkninger, og den skal have sikret fri og tryg adgang til havet, og dens politiske og økonomiske uafhængighed og territoriale ukrænkelighed skal garanteres ved international overenskomst.

14. Der skal dannes en almindelig sammenslutning af nationaer i henhold til særlige pagter med det formål at give gensidige garantier for politisk uafhængighed og territorial ukrænkelighed for stor såvel som for små stater.

Kilde: J. Bender og H.K. Gade: Mellemkrigstiden og Anden Verdenskrig, 1984.