Gå til leksikonoversigt

1919 Den belgisk-slesvigske kommision og den tredje afstemningszone. Uddrag af kommissionens indstilling af 19. marts

Kildetekster

Kommissionen har ment, at en saa afgørende Prøve maa anstilles til Bunden og bør omfatte alle Dele af Slesvig, hvor der er nogen udsigt til, at danske Sympatier vil vaagne til Selvbevidsthed og under en hemmelig Afstemnings Beskyttelse ogsaa lægge sig for Dagen.

Samtidig har den anset det for nødvendigt at benytte denne Lejlighed til endeligt at afgøre Spørgsmaalet om dette Landomraades rette Tilhørsforhold og Befolkningens Præg.

Imidlertid har Kommissionen ment det unyttigt at udstrække Folkeafstemningen til hele Slesvig, hvis sydligste Del - syd for Dannevirkes historiske Grænse - allerede langt tilbage i Tiden har været udpræget tysk.

Idet Kommissionen tager saavel de historiske Minder som de etniske og geografiske Momenter (données) i Betragtning, anser den det for rigtigt, at der finder en Folkeafstemning Sted indtil den Linje, som i Retning fra Øst til Vest tager sit udgangspunkt ved Sliens Munding, følger Slien indtil Syd for Byen Slesvig, følger Rejde Aa indtil Hollingsted inclusive og derefter vejen til Husum inclusive, og fortsætter ud i Nordsøen, Syd for Øerne Nordstrand, Südfall og Süderoog.

Paa denne Maade skabes et tredje Afsnit, hvori Afstemnings-Resultaterne ligesom i andet Afsnit vilde være at optælle Kommunevis og at benytte som Grundlag for Grænsens Fastsættelse.

André Tardieu: Slesvig paa Fredskonferencen, s. 118.