Gå til leksikonoversigt

1919 Opråb fra de tyske partier i Slesvig-Holsten den 15. maj

Kildetekster

Vi, der repræsenterer alle partier i Slesvig-Holsten, udtrykker vor store harme over den uhørte provokation, som indeholdes i Ententens forsøg på at diktere os en voldsfred, der efterlader landet splittet og befolkningen slavebundet. Vi protesterer på hele provinsens vegne, uanset stand, mod dette forbryderiske forehavende, som vore fjender har sat i værk. Vi er ikke til sinds at finde os i noget sådant, og vi lover højtideligt at opbyde vort alleryderste for at gå i brechen for det tyske folks frihed og fremtid, og især når det gælder menneskene i vores provins. Vi gentager samtidigt vor fælles bekendelse fra Neumünster:

Vi anser Slesvig-Holsten for en uadskillelig del af Den tyske Republik.

Vi anerkender Wilson's fjorten punkter og støtter rigsregeringen i dens kamp for at få dem gennemført. Vi afviser den voldspolitik, som krænker Wilson's principper. Hvis en fredstraktat pånøder os en afstemning i vort eget land, vil vi for enhver ændring af statsgrænsen kræve:

for det første: at der gennemføres en kommunevis afstemning med stemmeret for alle mænd og kvinder over 20 år, heri medregnet alle krigsfanger fra det berørte område;

for det andet: at kun kommuner, hvor 2/3 af de stemmeberettigede har sagt ja til afståelsen, bliver regnet med til dem, der har stemt derfor;

for det tredje: at der på begge sider af grænsen - efter en gensidig udveksling af isolerede områder og så vidt muligt etablering af økonomiske sammenhænge - skal vedblive at være lige store nationale mindretal, og at disse sikres beskyttelse også efter afstemningen, især skal sprog, skole, kirke og kulturinstitutioner overalt få deres ret;

for det fjerde: at der til sikring af en virkelig folkeafstemning oprettes en - med henblik på Nordslesvig - ligeligt sammensat tysk-dansk kommission med en svensk opmand, og at enhver fremmed besættelse udebliver;

for det femte: at afstemningen i Bern-beslutningens ånd først kan foretages, når - efter at freden er indtrådt - hungerblokadens virkninger har fortaget sig.

Vi kræver, at der for Slesvig-Holstens vedkommende tilsikres alle truede byer og landdistrikter den bedst mulige økonomiske støtte, og at dette løfte straks omsættes i handling. Vi kræver, at vort lands gamle frihedsrettigheder i forvaltning og kulturliv garanteres og med landets samtykke opbygges på ny efter demokratiske principper i den videst mulige selvbestemmelse.

Det tyske demokratiske Parti, Det tyske Folkeparti, Det tysk-nationale Folkeparti, det Socialdemokratiske Parti og Folkerådet for Slesvig-Holsten.