Gå til leksikonoversigt

1919 Striden mellem Aabenraa-danskere og Flensborg-danskere. Uddrag fra et debatmøde i Haderslev den 21. november

Kildetekster

Nis Nissen: [Ernst] Christiansen sagde, at enten maa vi drive Zahlesk eller dansk Politik. Hvis der med disse ord sigtes til, at Flertallet driver Zahlesk og ikke dansk Politik, viser jeg det tilbage som en grov Fornærmelse! Vi driver den Politik, vi mener, tjener vort Folk og Fædreland bedst! ...

Nissen: Hvad er det, De bebrejder os?

Svensson: At De ikke støtter 2. Zone!

Nissen: Hver gang vi taler derom, tilsiger vi vor faste Vilje til Støtte, saa faar vi et haanligt Svar i "Danskeren", som om det var Hr. Svensson ganske ligegyldigt!

Svensson: Men det afgørende ligger efter Afstemningen!

Nissen: Jeg vil dertil sige, at vi staar paa Fredstraktatens Grund: at Grænsen trækkes "med Hensyn til geografiske og økonomiske Sider". Dette har Andreas Grau, Kloppenborg, Hanssen og jeg alle været med til at fastsætte.

Svensson: Tag så Afstand fra Zahle!

Nissen: Det er Løgn, naar det siges, at vi er afhængige af Zahle i nogen Retning! Jeg har Ministerens egne Ord for, at H.P. Hanssen ikke vilde være med til at øve Indflydelse paa andre Ministres Udtalelser, for netop at være uafhængig! Kloppenborg vil selv kunne bekræfte, at H.P. Hanssen under Krigen har udtalt sig imod Zahle og Ministeriets Optræden. Det er, som Hanssen sagde, "Løgn og uforbandet Digt", naar d’Hrr. hævder, at vi er afhængige af Zahle! Nej, vi Nordslesvigere kan i højeste Grad være tjent med at støtte den Politik, Minister H.P. Hanssen fører til den nordslesvigske Befolknings bedste!

Advokat Andersen: Saa tag Afstand fra "dansk Koloni".

Nissen: I Nordborg udtalte jeg, at hvis Clausen havde udtalt sig som citeret, saa er det ikke rigtigt. Clausen har ikke gjort det for at skade Flensborg. Han har ikke ønsket, at det skulde bringes offentligt frem. Jeg billiger ikke hans Udtalelse, men jeg vil sige, at det er usømmeligt at nævne hans navn i samme Aandedrag som Bauers. Jeg gør opmærksom paa, at det er Clausen, der har faaet lagt Sydgrænsen for 2. Zone; og da vi var i Paris, tog han det Løfte af os, at vi vilde gøre det bedste for at naa saa godt et Resultat som muligt. Man kan ikke nævne ham sammen med Bauer, og gør man det, saa skal man sætte Redaktør Christiansen ved Siden af. Han har sagt: Tønder er en tysk By!

Christiansen: Det er noget Vrøvl!

Nissen: Nej, Hr. Christiansen! Det sagde De paa Askov-Mødet.

Christiansen: Saa skulde De have citeret hele Talen, og ikke rive nogle Ord ud af Sammenhængen!

Nissen: Saa skulde De, Hr. Christiansen, citere hele H.V. Clausens Tale - ikke rive nogle Ord ud af Sammenhængen!

Andersen: En Ting tror jeg Forsamlingen her er enig om, nemlig at der ikke er Rum for Hr. Zahles Politik. Denne Minimal af en Politiker har ikke en dansk Trævl i Kroppen. Den Mand, der sagde, at "Danmark ingen nationale Forhaabninger" har, og hilste H.P. Hanssen med Ordene, at "Omstændighederne" gjorde det muligt! Den Mand er alt for lille i alt hvad han foretager sig. Overfor Nissen ville han sige, at Nissen var den eneste, der talte imod dette 5. punkt. Når Nissen hævder Selvbestemmelsesretten, saa siger jeg: Nissen rejser rundt og kæmper mod at tage Flensborg med uden Hensyn til Procenten. Vi vil have Flensborg med. Men det vil Nissen ikke!

Nissen: Det har jeg ikke sagt!

Andersen: Vil De tage Flensborg med en mindre Procent?

Nissen: Jeg vil ikke have Flensborg med uden Afstemning!

Andersen: Jeg konstaterer, at Nissen ikke vil have Flensborg!

Nissen: De konstaterer forkert. Jeg sagde, det kommer an paa, hvordan Stemmetallene er!

Andersen: Stadig vigende! Det drejer sig ikke om 3. Zone. Den er faldet bort, definitivt. Vi maa bøje os. I "Berlingske Tidende" staar i Dag et Telegram fra Fr. v. Jessen, hvis Telegrammer altid har vist sig rigtige. Det fastslaar, at Zahle og Scavenius lægger hele kræften ind paa at faa Besættelsen før 30. November. At de i London og Paris arbejder for, at Danmark ikke skal tage Flensborg uden Flertal, at der er en stiltiende Overenskomst mellem Bauer og Zahle, som Storebror og Lillebror om, at vi ikke vil have Flensborg! Flertallet har forhalet Nyvalget. Men vi vil have Flensborg med hjem!

Nissen: Uanset hvor lille Flertallet er?

Andersen: Ja! Vi vil have med lige saa langt der stemmes! Saadan har I.C. Christensen ogsaa sagt, og ham vil jeg værne mod Beskyldningen: Tyskerkurs!

Nissen: I.C. Christensen har taget Scavenius i Forsvar overfor saadanne Angreb!

Andersen: Vi vil have 2. Zone med hjem til Danmark under alle Omstændigheder! Flensborg er det Ord, vi alle ønsker, som vi tager i vore Bønner, et dansk Flensborg!

Nissen: Om Mødet i Aften kan siges: vi har faaet et værdifuldt Resultat, nemlig at Mindretallet er gaaet bort fra Selvbestemmelsesretten! Og vil kræve Flensborg og hele 2. Zone uden mindste Hensyn til Afstemningen! Det er rigtigt, at Prøjsen ikke har Ret til nogen Del af Landet, men den Befolkning, der bor der, har Ret til selv at bestemme, og det er den nulevende Befolkning, det gælder. Vi hævder ikke, at der skal Flertal til for at tage dem med. I den Henseende staar vi fast ved Fredstraktatens Ord og Mening. Men vi vil ikke frafalde Selvbestemmelsesretten, som er det Krav, vi alle i de Aar har krævet som vor naturlige Ret!

Grænsevagten 1919/1920, s. 361-364.