Gå til leksikonoversigt

1919 Versaillestraktaten af 28. juni

Kildetekster

Fredsaftale efter 1. Verdenskrig, som af sejrherrerne blev pålagt Tyskland, der underskrev den under protest 29. juni 1919 i Versailles. I henhold hertil måtte Tyskland afstå en række grænseområder, bl.a. Alsace-Lorraine til Frankrig, Vestpreussen og Posen mv. til Polen, Eupen Malmedy til Belgien samt Memel til allieret kontrol. Desuden skulle der i henhold til Versaillestraktaten afholdes internationalt kontrollerede folkeafstemninger ved bl.a. den tysk-polske grænse (i Østpreussen og Øvreschlesien) samt ved den tysk-danske grænse (i Nordslesvig og Mellemslesvig).

At fredsaftalen blev indgået på Versailles slottet ved Paris skal ses i sammenhæng med at den tyske Kejser Wilhelm 1. blev kronet som tysk kejser samme sted efter afslutningen af den tysk-franske krig den 18. januar 1871. 

Af Inge Adriansen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Sarah Wambaugh: Plebiscites Since the World War, I-II, Washington 1933. 

Uddrag af de slesvigske bestemmelser i Versailles-traktaten.

Art. 109

Grænsen mellem Tyskland og Danmark fastsættes i Overensstemmelse med Befolkningens Ønsker.

I dette Øjemed vil Indbyggerne i de Omraader af det tidligere tyske Kejserrige, der ligger Nord for en Linje fra Øst til Vest,

som udgaar fra Østersøen omtrent 13 Kilometer Øst-Nordøst for Flensborg

vender sig mod Sydvest, idet den løber Sydøst om Sigum, Ringsbjerg, Munkbrarup, Adelby, Tostrup, Jaruplund, Oversø og Nordvest om Langballeskov, Langballe, Bønstrup, Rylskov, Veseby, Lille Volstrup, Store Solt,

derefter løber mod Vest Syd om Frørup og Nord om Vanderup,

derpaa gaar mod Sydvest, Sydøst om Okslund, Stigkund og Østenaa og Nordvest om Landsbyerne ved Vejen Vanderup-Kollund,

derefter løber mod Nordvest, Sydvest om Lyngsted, Hjoldelund, Goldelund og Nordøst om Kolkerhede og Høgel indtil Knæen på Soholm Aa, henved 1 Kilometer Øst for Soholm, hvor den støder til Sydgrænsen for Tønder Amt (Kreis),

følger denne Linje lige til Vesterhavet,

løber Syd om Øerne Før og Amrom og Nord om Øerne Oland og Langenes,

blive kaldede til at tilkendegive deres Ønsker ved en Afstemning, som skal foretages under følgende Vilkaar:

1. Fra nærværende Traktats Ikrafttræden og indenfor en Frist, som ikke maa overstige 10 Dage, skal de tyske Tropper og Myndigheder (indbefattet Overpræsidenterne, Regeringspræsidenterne, Landraadene, Overborgmestrene) rømme Zonen Nord for den ovenfor fastsatte Linje. ...

Nævnte Zone skal uopholdelig stilles under en international Kommissions Myndighed, bestaaende af fem Medlemmer, af hvilke de tre skal udpeges af de allierede og associerede Hovedmagter; den norske Regering og den svenske Regering skal anmodes om at udpege hver et Medlem. ...

Kommissionen, eventuelt bistaaet af de nødvendige Militærstyrker, skal have en almindelig Forvaltningsmyndighed. Den skal særlig drage Omsorg for uopholdelig at erstatte de fjærnede tyske Myndigheder, og, hvis det er nødvendigt, selv at give Ordre til Bortfjærnelse af og Erstatning for saadanne stedlige Myndigheder, for hvis Vedkommende dette maatte være paakrævet. Den skal træffe alle Forholdsregler, som den anser for egnede til at sikre en fri, uhindret og hemmelig Afstemning. Den skal lade sig bistaa af tyske og danske tekniske Raadgivere, valgte af den selv blandt den stedlige Befolkning. Dens Afgørelser skal træffes ved Stemmeflerhed.

Halvdelen af Omkostningerne for Kommissionen og de ved Folkeafstemningen opstaaede Udgifter skal bæres af Tyskland.

2. Stemmeret skal tilstaaes enhver Person, uden Hensyn til Køn, som opfylder følgende Betingelser:

a) At have fuldendt det 20. Leveaar paa den Dag, nærværende Traktat træder i Kraft.

b) At være født i den Zone, som er undergivet Folkeafstemning, eller være bosat deri fra den Dato, som ligger før 1. Januar 1900, eller at have været udvist derfra af de tyske Myndigheder uden at have bevaret sin Bopæl deri.

Enhver skal stemme i den Kommune, hvor han er bosat, eller hvorfra han stammer.

Militærpersoner, Officerer, Underofficerer og Soldater i den tyske Hær, som stammer fra den Zone i Slesvig, der er underkastet Folkeafstemningen, skal sættes i Stand til at begive sig til det Sted, hvorfra de stammer, for dér at deltage i Afstemningen.

3. I det Afsnit af den rømmede Zone, som ligger Nord for en Linje fra Øst til Vest:

som gaar Syd om Als og følger Midterlinjen af Flensborg Fjord,

forlader Fjorden paa et Punkt, der ligger omtrent 6 Kilometer Nord for Flensborg, og følger det Bækløb opad, som gaar forbi Kobbermølle indtil et Punkt Nord for Nyhus,

løber Nord for Padborg og Ellund og Syd for Frøslev for derpaa at naa Østgrænsen af Tønder Amt (Kreis) paa det Punkt, hvor denne træffer sammen med Grænsen mellem de tidligere Jurisdiktioner Slogs og Kær Herred,

følger denne sidste Grænse lige til Skelbæk,

følger med Strømmen Skelbæk (Gammel Aa), derefter Sønderaa's og Vidaa's Løb lige til det Knæ paa denne sidste, som befinder sig omtrent 1.500 Meter Vest for Rudbøl, vender sig mod Nordvest for at naa Vesterhavet Nord for Sieltoft,

derfra løber Nord om Øen Sild,

skal den ovenfor anførte Afstemning finde sted senest tre Uger efter, at Landet er rømmet af de tyske Tropper og Myndigheder. Resultatet af Afstemningen skal bestemmes ved Flertallet af Stemmer i det hele Afsnit. Dette Resultat skal ufortøvet af Kommissionen bringes til de allierede og associerede Hovedmagters Kundskab og forkyndes.

Hvis Afstemningen falder ud til Gunst for en Genindlemmelse af dette Omraade i Kongeriget Danmark, har den danske Regering, efter Aftale med Kommissionen, Ret til at lade det besætte af sine militære og administrative Myndigheder umiddelbart efter denne Forkyndelse.

4. I det Afsnit af den rømmede Zone, der ligger Syd for det tidligere angivne Omraade og Nord for en Linje, der udgaar fra Østersøen, 13 Kilometer fra Flensborg og ender Nord for Øerne Oland og Langenes, skal der skrides til Afstemning senest fem Uger efter, at Afstemningen har fundet Sted i første Afsnit.

Afstemningsresultatet skal fastslaas for hver Kommune (Gemeinde) efter Stemmeflertallet i hver Kommune.

Art. 110

Indtil Grænsen er bleven endelig fastsat i Marken, vil de allierede og associerede Hovedmagter fastslaa en Grænselinje draget paa Grundlag af Afstemningsresultatet efter Forslag fra den internationale Kommission, idet de tager Hensyn til Lokaliteternes særlige geografiske og økonomiske Forhold.

Fra dette Øjeblik kan den danske Regering lade disse Territorier besætte af danske civilie og militære Myndigheder, og den tyske Regering kan indtil den nævnte Grænselinje genindsætte de civilie og militære Myndigheder, som den havde trukket tilbage.

Tyskland erklærer, at det til Fordel for de allierede og associerede Hovedmagter giver endelig Afkald paa enhver Højhedsret over de Omraader af Slesvig, der ligger Nord for den Grænselinie, der er fastslaaet, som ovenfor nævnt. De allierede og associerede Hovedmagter vil overgive de nævnte Terriotorier til Danmark.

Art. 111

En Kommission bestaaende af syv Medlemmer, af hvilke de fem skal vælges af de allierede og associerede Hovedmagter, et af Danmark og et af Tyskland, skal træde sammen inden fjorten Dage, efter det endelige Afstemningsresultat er fastslaaet, for paa Stedet at fastsætte Grænsen. Afgørelserne skal tages efter Stemmeflerhed og være bindende for begge interesserede Parter.

Art. 112

Alle Indbyggere i det Omraade, der vender tilbage til Danmark, erhverver uden videre ... det danske Indigenat (Indfødsret). ...

Art. 114

Ved særlige Bestemmelser skal alle andre Spørgsmaal afgøres som maatte opstaa ved den fuldstændige eller delvise Tilbagelevering til Danmark af de Omraader, hvis Prisgivelse Traktaten af 30. Oktober 1864 havde paalagt Danmark.

Kilde: De nationale modsætninger 1914-1933. Kilder til den dansk-tyske grænseregions historie IV. Aabenraa/Flensburg 2001.