Gå til leksikonoversigt

1920 De allierede soldaters indrykning i afstemningsområdet i slutningen af januar 1920 set fra et dansk synspunkt

Kildetekster

De franske Troppers Ankomst til Mørvig

400 franske Marinesoldater fra "La Marseillaise" landsattes i Gaar Eftermiddags i Mørvig Havn. En stemningsfuld Højtidelighed ved Landgangen.

Flensborg, Søndag

De franske Besættelsestropper til Flensborg blev i Eftermiddags landsat i Mørvig Havn. Fra Sønderborg var ankommen en lille Deling Alpejægere, der skulle musicere ved Modtagelsen. De bærer maleriske Uniformer, rund, blød Hue forsynet med et gult Horn, Knæbenklæder, mørke Vaabenfrakker med en gul Lyre paa Ærmet, og rød-hvide Snore og Duske, der flagrede fra deres skinnende Messinginstrumenter. I Formiddags marcherede Korpset, fulgt af store Menneskemængder, fra "Flensburger Hof" og hen til "Jernbanehotellet" og musicerede. Flensborg laa badet i tindrende Januarsol, de festligt gjaldende Toner gav Ekko over Havnen, og Filmfotograferne arbejdede under de bedste Betingelser. Ved Middagstid tog ca. Halvdelen af Alpejægerne pr. Vogn afsted til Mørvig. Udenfor "Flensburger Hof" er der rejst to Skilderhuse, og to engelske Marinesoldater staar Vagt, medens en Strøm af franske Officerer gaar ud og ind af Hoteldøren.

Ad Bismarckgade og Kaiser Wilhelmsgade gaar Sporvognen ud til Mørvig og standser i umiddelbar Nærhed af den store tyske Marinestation, der nu er fuldstændig renset for tysk Militær. I en af Kasernerne bor de engelske Tropper. Paa den mægtige Gitterport udbreder en Kæmpejernørn sine sorte Vinger. Fru Redaktør Jessen, Professorinde Schmiegelow m.fl. passerer netop Porten, der hidtil har været lukket for alle Civile. Skiltet med "Zutritt verboten" gælder ikke mere....

Imedens lyder de korte, knappe Kommandoord paa Broen. Tropperne stilles op paa Række og Geled, staar Ret, præsenterer Gevær, og Detachementets Chef, en lille energisk Officersskikkelse, Kaptajn Saunier træder hen og hilser Deputationen, der foruden fru Jessen bl.a. bestod af Fru Professorinde Schmiegelow og Grosserer I.C. Paulsen, Flensborg. Fru Redaktør Jessen holdt en lille Tale paa Fransk og sluttede med et Frankrig leve! Fruen overrakte derefter Kaptajnen en Buket duftende Syrener, omvundet med Silkebaand i Frankrigs Farver. Et 3-foldigt Hurra ledsagede det udbragte Leve.

Meget bevæget tog Kaptajn Saunier ordet og svarede: Kære Frue, dybt bevæget maa jeg paa mit Mandskabs, mine Officerers og mine egne Vegne takke dem for denne Modtagelse, og jeg maa have Lov til at give dem et Kys som Frankrigs Hilsen til Danmark.

Med Sablen og Blomsterne i Favnen traadte Kaptajnen et Skridt frem og kyssede Fru Jessen paa begge Kinder og udbragte et Leve Danmark. Alpejægerkorpset faldt ind med Marseillaisen, hvorefter Afmarchen fandt Sted. Kl. 20 Minutter over 2 drog de franske Tropper ind under Portbuen til Marinestationen, og et Øjeblik efter genlød Kasernen af det franske Sprog.

Flensborg har faaet sine Besættelsestropper.

Hejmdal 26.1.1920