Gå til leksikonoversigt

1920 H.P. Hanssens redegørelse i forbindelse med festtalen

Kildetekster

Efter at have modtaget denne Besked kom Stiftamtmand Haarløv til mig og bad mig meget høfligt om at trække mig tilbage og dermed stille Kredsudvalget frit overfor Valget af en Mand, der var bedre egnet til at byde Kongen Velkommen ((til ridtet over den gamle grænse ved Frederikshøj). Skønt Stiftamtmanden var meget elskværdig og som sædvanlig yderst høflig i Formen, kunde det, da han kom med et offentligt Hverv, ikke undgaas, at hans Anmodning under den givne Situation kun kunde opfattes som dybt krænkende. Jeg havde imidlertid ikke attraaet Hvervet, og jeg erklærede derfor, at Kredsudvalget ikke behøvede at tage Hensyn til mig. Det stod det helt frit at foretage et nyt og bedre Valg.

Stiftamtmanden havde imidlertid endnu et Hverv. Der havde været Tale om, at jeg skulle tale ved Genforeningsfesten på Dybbøl, som var blevet lagt til rette af mig, mens jeg endnu var minister. Man ønskede imidlertid ogsaa at forebygge, at jeg talte ved denne Lejlighed, og Stiftamtmanden anmodede mig derfor endvidere om at trække mig tilbage som Taler paa Dybbøl og bifalde et Arrangement, hvorefter grev Schack skulde være Enetaler ved den store Genforeningsfest. Jeg svarede dertil, at jeg selvfølgelig maatte betragte denne anmodning som meget krænkende under Hensyn til mit mangeaarige Arbejde i den sønderjyske Sags Tjeneste. Men jeg vilde selvfølgelig ikke paanøde mig, og man skulle derfor ogsaa blive fri for mig som Taler ved denne Lejlighed. Om jeg imidlertid under disse Forhold i det Hele vilde deltage i Dybbølfesten, var selvfølgelig tvivlsomt, men den Sag maatte være Genstand for nærmere Overvejelse, inden jeg fattede min Beslutning.

Kilde: H.P. Hanssens privatarkiv ved Landsarkivet for Sønderjylland nr. 272/209. Ufuldendt manuskript til bd. 5 af "Et tilbageblik".