Gå til leksikonoversigt

1920 Resolution fra Slesvig-Holstener-Forbundet til Den internationale Kommission fra 26. marts

Kildetekster

Slesvig-Holstener-Forbundet staar paa den nationale Selvbestemmelsesrets Grund. Den Grænseafstemning, der nu er blevet vor Hjemstavn paatvunget, kunde efter sin Form og efter Tidsomstændighederne ikke bringe Befolkningens virkelige nationale Vilje til Udtryk. Da imidlertid den internationale Kommission maa stille sit Grænseforslag paa Grundlag af Afstemningsresultaterne af 10. Februar og 14. Marts, kræver vi for at undgaa varig Nationalitetskamp af skarpeste Art:

1. 2. Zone bliver ved Tyskland.
2. Af 1. Zone bliver den sydlige Del ved Tyskland.
3. Grænselinien maa drages saaledes, at der
a) paa begge Sider forbliver lige store nationale Mindretal,
b) tages Hensyn til de geografiske og økonomiske Forhold.
4. At der sikres de nationale Mindretal paa begge Sider af Grænsen deres Ret ved en Traktat.

Oversættelse efter Franz v. Jessen: Haandbog i det slesvigske Spørgsmaals Historie, II. S.395.