Gå til leksikonoversigt

1920 Traktat af 5. juli

Kildetekster

Traktat af 5. juli 1920 vedrørende Slesvig mellem Danmark, det britiske Rige, Frankrig, Italien og Japan

DET BRITISKE RIGE, FRANKRIG, ITALIEN OG JAPAN, DER TILLIGE MED DE FORENEDE STATER AF AMERIKA HAR UNDERSKREVET VERSAILLES-FREDSTRAKTATEN SOM DE ALLIEREDE OG ASSOCIEREDE HOVEDMAGTER, OG DANMARK;

I Betragtning af, at det ved Art. 109 i den i Versailles den 28. Juni 1919 afsluttede Fredstraktat er blevet bestemt, at Grænsen mellem Tyskland og Danmark skal fastsættes i overensstemmelse med Befolkningens Ønsker,

I Betragtning af, at nævnte Traktat har foreskrevet Afholdelsen af en Folkeafstemning indenfor den paagældende Befolkning og bestemt, at de Allierede og Associerede Hovedmagter skal fastsætte en Grænselinie, der trækkes efter Forslag af den Internationale Folkeafstemningskommission paa Grundlag af Afstemningsresultaterne og under Hensyntagen til de paagældende Egnes særlige geografiske og økonomiske Forhold,

I Betragtning af, at Tyskland ved Art. 110 i nævnte Traktat har erklæret at give endeligt Afkald til Fordel for de Allierede og Associerede Hovedmagter paa enhver Suverænitetsret over de Territorier af Slesvig, der ligger Nord for den saaledes fastsatte Grænselinie,

Og i Betragtning af, at nævnte Folkeafstemning har fundet Sted, og at de Allierede og Associerede Hovedmagter, efter at have fastsat Grænsen mellem Danmark og Tyskland i Henhold til denne Folkeafstemning samt notificeret denne for sidstnævnte Magter den 15. Juni 1920, ønsker straks at overføre Suveræniteten over de nævnte Omraader til Danmark uden Præjudicering af de særlige Aftaler, ved hvilke de forholder sig i Forstaaelse med Danmark og Tyskland at ordne de Spørgsmaal, der opstaar ved den nævnte Overdragelse, saaledes som det er forudsat i Versaillestraktatens Artikel 111, andet Stykke,

Har de høje kontraherende Parter i dette Øjemed udnævnt følgende til deres befuldmægtigede, dog med Forbehold af Retten til at substituerede andre til at undertegne Traktaten:

HANS MAJESTÆT KONGEN AF DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG IRLAND OG AF DE BRITISKE OVERSØISKE DOMINIONS, KEJSER AF INDIEN:

The Right Honourable Edward George Villiers, Jarl af Derby, K.G., P.C., K.C.V.O., C.B., Hans Britiske Majestæts overordentlige og befuldmægtigede Ambassadør i Paris;

og for CANADA:
The Honourable Sir George Halsey Perley, K.C.M.G., Højkommissær for Canada i det Forenede Kongerige;

for AUSTRALIEN:
The Right Honourable Andrew Fisher, Højkommissær for Australien i det Forenede Kongerige;

for NY ZEALAND:
The Right Honourable Sir Thomas Mackenzie, K.C.M.G., Højkommissær for Ny Zealand i det Forenede Kongerige

for DEN SYDAFRIKANSKE UNION:
Hr. Reginald Andrew Blankenberg, O.B.E., fungerende Højkommissær for den sydafrikanske Union i det Forenede Kongerige;

for INDIEN:
The Right Honourable Edward George Villiers, Jarl af Derby, K.G., P.C., K.C.V.O., C.B., Hans Britiske Majestæts overordentlige og befuldmægtigede Ambassadør i Paris;

PRÆSIDENTEN FOR DEN FRANSKE REPUBLIK:
Hr. Jules Cambon, franks Ambassadør;
Hr. Georges Maurice Paléologue, fransk Ambassadør, Generalsekretær i Udenrigsministeriet;

HANS MAJESTÆT KONGEN AF ITALIEN:
Greve Lelio Bonin Longare, italiensk Senator, H.M. Kongen af Italiens overordentlige og befuldmægtigede Ambassadør i Paris;

HANS MAJESTÆT KEJSEREN AF JAPAN:
Vicomte Chinda, H.M. Kejseren af Japans overordentlige og befuldmægtigede Ambassadør i London;

HANS MAJESTÆT KONGEN AF DANMARK OG ISLAND:
Hr. Herman Anker Bernhoft, H.M. Kongen af Danmark og Island's overordentlige Gesandt og befuldmægtigede Minister i Paris;

hvilke er blevne enige om følgende Bestemmelser:

Artikel 1.

De allierede og associerede Hovedmagter erklærer, at de herved overdrager frit og kvit for alle Byrder og Forpligtelser, under Forbehold af Bestemmelserne i nærværende Traktat, til Danmark, som modtager denne Overdragelse, alle Suverænitetsrettigheder, som de i Henhold til Artikel 110, tredje Stykke, i den i Versailles den 28. Juni 1919 undertegnede Fredstraktat med Tyskland besidder over de Omraader, Øer og Holme af Slesvig, der ligger Nord for den nedenfor beskrevne Grænselinie. Denne Overdragelse skal regnes fra den 15. Juni 1920, paa hvilken Dag Fastsættelsen af Grænsen er blevet officielt notificeret Tyskland og Danmark.

Fra Østersøen mod Vest indtil Indløbet af Flensborg Fjord:

Hovedsejlløbet;
derfra til et Punkt 54° 50' N. Br. og 9° 28' Ø.L. fra Greenwich:

Hovedsejlløbet i Flensborg Fjord;

derfra i en Retning 315° (at regne fra Nord mod Øst) indtil 400 Meter fra 3-Favne-Linien ved Fjordens nordlige Bred:

en ret Linie;
derfra mod Vest indtil Mundingen af Krusaaen paa den vestlige Bred af Flensborg Fjord;

en Linie, som i det hele løber parallelt med Fjordens nordlige Kyst;

derfra mod Nord indtil det Punkt, hvor Krusaaen skærer Kobberfabrikens sydlige Skel:

dette Aaløb opad;
derfra mod Nord indtil det vestlige Punkt af Kobbermølledammen, omtrent 400 Meter sydøst for Krusaaen:

en Linie, som følger Kobbermøllefabrikens sydlige og østlige Skel, derefter Dammens nordøstlige og nordvestlige Bredder;

derfra mod Vest indtil det Punkt, hvor Krusaaen naar Grænsen mellem Nørresmedeby og Bov Kommuner;

en Linie, som fastsættes i Marken, saaledes at den skærer Chausséen fra Flensborg til Aabenraa i et Punkt, omtrent 400 Meter syd for Krusaaen;

derfra mod Sydsydvest indtil det Punkt, hvor Vejen fra Bov til Nyhus skærer Krusaaen:

dette Aaløb opad;
derfra mod Sydvest indtil det Punkt, hvor Sydgrænsen for Bov Kommune og Østgrænsen for Frøslev Kommune støder sammen:

en Linie, der fastsættes i Marken, saaledes at den gaar øst om Gaarden Valdemarstoft og syd om Paddeborg og den derværende Jernbanestation;

derfra i det hele i vestlig Retning, indtil det Punkt, hvor Sydgrænsen for Eggebæk Kommune og Skelbækken mødes:

Sydgrænserne for Frøslev, Kragelund og Eggebæk Kommuner;

derfra indtil et Punkt, som bestemmes ved Sønderaa omtrent 500 Meter øst for Sammenløbet mellem denne Aa og Vidaaen:

Skelbækkens, Gammelaas og Sønderaas Løb nedad;

derfra mod Vest indtil det Punkt, som skal vælges paa den nordlige Bred af Rudebøl Sø nær Ringsvarf:

en Linie, som fastsættes i Marken, saaledes at den løber parallelt med Vidaaen højst 400 Meter mod syd for Rudebøl:

Søens Midtlinie;
derfra mod Vest indtil Siltoft ved Vesterhavet:

en Linie, der følger Kjærdiget, derpaa Sydgrænserne af Rudebøl Kog, Gammel Frederiks Kog og Ny Frederiks Kog;

derfra en Linie i hovedsagelig nordvestlig Retning, saaledes at Øen Sild overlades til Tyskland og Øen Rømø til Danmark.

Den ovenfor beskrevne Grænse vil blive udstukket paa Stedet af den Kommission, der skal nedsættes i Henhold til Artikel 111 i den i Versailles den 28. Juni 1919 undertegnede Fredstraktat med Tyskland.

Artikel 2.

De Omraader, der omhandles i Artikel 1, første Stykke, skal fremtidig forblive uafhændelige, medmindre der foreligger Samtykke fra Raadet for Folkenes Forbund.

Artikel 3.
De Allierede og Associerede Hovedmagter forbeholder sig ved særlige Aftaler, i hvilke Tyskland og Danmark vil være Medkontrahenter, senere at sørge for Ordningen af de Spørgsmaal, navnlig Nationalitetsspørgsmaal, finansielle eller økonomiske Spørgsmaal, der opstaar ved Danmarks Erhvervelse af Suveræniteten over de i Artikel 1 omhandlede Territorier, saaledes som det er bestemt i Artikel 114, andet Stykke i Versaillestraktaten.

 

Denne Traktat, der er affattet paa Fransk og Engelsk, skal ratificeres.

Deponeringen af Ratifikationerne skal finde Sted i Paris snarest muligt.

De Magter, hvis Regeringer har deres Sæde udenfor Europa, vil have Ret til at indskrænke sig til at meddele den franske Republiks Regering gennem deres diplomatiske Repræsentant i Paris, at de har ratificeret Traktaten; i saa Fald maa de snarest muligt fremsende Ratifikationsinstrumentet.

Der vil blive optaget en Protokol vedrørende Ratifikationernes Deponering, saa snart alle de underskrivende Mageter har ratificeret, og fra dette Øjeblik træder Traktaten i Kraft.

Den franske Regering vil tilstille alle de underskrivende Magter en bekræftet Genpart af Protokollen vedrørende Ratifikationernes deponering.

Ved at ratificere Versailles-Fredstraktaten vil de Forenede Stater eo ipso erhverve Adgang til at tiltræde nærværende Traktat.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF  har nedennævnte Befuldmægtigede, hvis Fuldmagter er blevet befundet at være i god og behørig Form, undertegnet nærværende Traktat.

UDFÆRDIGET i Paris den femte Juli nitten Hundrede og tyve i eet Eksemplar, som forbliver deponeret i den franske Republiks Regerings Arkiv, og hvoraf bekræftede Genparter vil blive tilstillet enhver af de underskrivende Magter.

Signeret Derby, George H. Perley, Andrew Fisher, James Allen, R.A. Blankenberg, Derby, Jules Cambon, Paléologue, Bonin, K. Matsui, H.A. Bernhoft.

Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab, idet det tilføjes, at Ratifikationsinstrumenterne med Undtagelse af den japanske er blevet deponeret i Paris den 15. d.M., efter at den japanske Regering forinden havde underrettet den franske Regering om, at Japan ligeledes har ratificeret Traktaten.

Udenrigsministeriet, den 31. December 1920

Harald Scavenius