Gå til leksikonoversigt

1997 Aftale om dansk-tysk samarbejde i Region Sønderjylland-Schleswig af 16. september

Kildetekster

Aftalen om oprettelse af Region Sønderjylland-Schleswig af 16. september 1997, med ændring af 10. oktober 2002, 15. november 2006 og 29. april 2009 mellem byen Flensborg, Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg – på tysk side – og Sønderjyllands Amt - senere Sønderborg Kommune, Aabenraa Kommune, Tønder Kommune, Haderslev Kommune og Region Syddanmark på dansk side – udformes som følger.

Stadt Flensburg, Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg – på tysk side – og Region Syddanmark, Aabenraa Kommune, Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune og Tønder Kommune – på dansk side – efterfølgende benævnt som aftalens parter, indgår efter beslutning i de respektive politiske forsamlinger (Flensborg rådsforsamling / Ratsversammlung Flensburg, Kredsdagene / Kreistage i Nordfriesland og Schleswig-Flensburg og Regionsråd Syddanmark og de kommunale repræsentationer i kommunerne Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder) følgende aftale:

Præambel

Partnerne danner en europæisk region, der udgør grundlaget for et intensivt og langsigtet samarbejde med det formål at styrke udviklingen i den samlede grænseregion samt at styrke regionen i europæisk sammenhæng og i forhold til omgrænsende regioner.

Aftalen er indgået med ligeberettigelsen og respekten for hver sides særlige kulturelle egenart og selvstændighed som samarbejdsprincipper. Heraf følger, at beslutninger i organisationen skal træffes i principiel enighed. Det europæiske Charter for Grænseregioner og grænseoverskridende Regioner, som vedtaget af De europæiske grænseregioners Arbejdsfællesskab den 7. oktober 2004, udgør idegrundlaget for samarbejdet og udviklingen i regionen.

§ 1 Navn – Beliggenhed

Den europæiske Region omfatter det geografiske område, der afgrænses af Stadt Flensburg, Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg og Aabenraa kommune, Haderslev kommune, Sønderborg kommune og Tønder kommune og benævnes Region Sønderjylland-Schleswig.

Regionen har sæde, hvor aftalens parter har besluttet at placere organisationens sekretariat.§ 2 Mål og midler

Målet med samarbejdet i regionen er at fremme udviklingen i regionen samt at skabe nærmere kontakt mellem befolkning, erhvervsliv og organisationer på begge sider af grænsen og i øvrigt intensivere samarbejdet hen over grænsen. Regionen vil i europæiske sammenhæng optræde som en helhed.

Midler til at fremme målet er især:

a) At fremme befolkningens levevilkår, herunder ligestilling mellem mænd og kvinder, især gennem fælles foranstaltninger til støtte for erhvervsudviklingen, uddannelsesforholdene og bekæmpelse af ledigheden i regionen.

b) At fremme det erhvervspolitiske og arbejdsmarkedspolitiske samarbejde hen over grænsen, at udveksle viden, herunder på det teknologiske område og at etablere informationssystemer med oplysninger fra hele regionen.

c) At fremme samarbejdet på det kulturelle område.

d) At samarbejde om kontakt og udveksling mellem forskellige befolkningsgrupper f.eks. inden for erhverv, videnskab, kultur, idræt og ungdom under former, der i særlig grad fremmer den gensidige forståelse og kendskabet til hinanden.

e) At fremme kendskabet til sproget på den anden side af grænsen med det mål, at enhver kan anvende og blive forstået på sit eget sprog.

f) At fremme samarbejdet inden for sundheds- og socialområdet.

g) At bevare og forbedre miljøet.

h) At fremme udviklingen i landdistrikter.

i) At udbygge og tilpasse infrastrukturen til grænse- og regionaltrafikkens særlige behov.

j) At udvikle en koordineret grænseoverskridende egnsplanlægning.

k) At samarbejde om kystsikring og redningsvæsen samt bekæmpelse af brand og følger af alvorlige katastrofesituationer.

l) At fjerne hindringer og barrierer i samarbejdet, herunder at bidrage til løsning af grænsependleres særlige problemer.

m) At støtte ideen om europæisk samarbejde og international forståelse.

§ 3 Rettigheder og forpligtelser

1. Hver side underlægges den nationale lovgivning i eget land og respekterer de retslige forhold hos den anden part.

2. Aftalens partnere informerer gensidigt hinanden om tiltag og initiativer, der kan have grænseoverskridende betydning.

3. Partnerne giver regionens organisationer og sammenslutninger adgang til at benytte sekretariatets serviceydelser og viden inden for de ressourcemæssige rammer, der stilles til rådighed for sekretariatet.

§ 4 Regionens organisation

Organisationen består af:

- Regionalforsamlingen

- Bestyrelsen

- Udvalg og faggrupper

- Sekretariatet

§ 5 Regionalforsamlingen

a. Regionalforsamlingen er organisationens øverste beslutningsorgan. Forsamlingen er et fælles rådgivnings- og koordineringsorgan i grænseoverskridende anliggender.

b. Regionalforsamlingen består af 22 medlemmer, hvoraf hver side udpeger 11 medlemmer. Ethvert medlem har en personlig suppleant. I tilfælde af forhindring informerer medlemmet sin suppleant og Regionskontoret. Endvidere kan der fra hver side udpeges 2 observatører til at deltage i forsamlingens møder. Observatørerne har taleret, men ingen stemmeret. Hver side træffer selv en beslutning om udpegning af egne medlemmer og observatører.

c. Til Regionalforsamlingens opgaver hører især:At fastlægge den grundlæggende målsætning for organisationens virksomhed.

At vælge en formand og en næstformand for en toårig periode. Formanden og næstformanden repræsenteres i valgperioden skiftevis af den tyske henholdsvis den danske part.

At nedsætte udvalg efter behov, udnævnelse af udvalgsmedlemmer samt at vælge formand og næstformand i udvalgene blandt udvalgsmedlemmerne på forslag af pågældende partnere. Der kan udpeges en stedfortræder for ethvert udvalgsmedlem.

At vedtage en forretningsorden for Regionalforsamlingen og at udarbejde andre nødvendige retningslinier for virksomheden i organisationens organer.

At godkende organisationens budget og regnskab.

At vedtage større samarbejdsprojekter og godkende budgetter for sådanne projekter.

At drøfte og godkende årsberetningen samt beretninger om gennemførte aktiviteter og gennemførte enkeltprojekteraf større betydning.

At træffe en beslutning om ændring af organisationens beliggenhed, med hensyntagen til § 8 stk. a).

d. Regionalforsamlingen afholder mindst to gange om året et offentligt møde. Ekstraordinære møder kan til enhver tid afholdes på initiativ fra bestyrelsen eller efter begæring fra mindst 5 medlemmer af Regionalforsamlingen.

e. Regionalforsamlingen er beslutningsdygtig når mindst 16 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes med et flertal af stemmerne, hvor man principielt tilstræber en konsensus. Ved optælling af stemmeflertal tæller kun ja- og nejstemmer. Hvert Regionalforsamlingsmedlem har én stemme. Formanden leder Regionalforsamlingsmøderne.

§ 6 Bestyrelsen

a) Bestyrelsen består af 8 medlemmer. Regionalforsamlingens formand er samtidig bestyrelsesformand, næstformanden er samtidig næstformand for bestyrelsen. Hver partnerforvaltning udpeger et bestyrelsesmedlem og en suppleant i tilfælde af afbud. Suppleanten er medlem af eller suppleant i Regionalforsamlingen. Medlemmerne beholder deres post indtil deres efterfølger er blevet udpeget af dansk og tysk side. Ved forhindring informerer medlemmet sin suppleant og Regionskontoret.

b) Til bestyrelsens opgaver hører specielt:

At repræsentere Region Sønderjylland-Schleswig udadtil.

Vedtagelser, med mindre disse ikke er forbeholdt Regionalforsamlingen.

At forberede og forelægge beslutningssager for Regionalforsamlingen.

At gennemføre beslutninger truffet i Regionalforsamlingen.

At styre, rådgive og fremme sekretariatet, herunder specielt at godkende og tilse handlingsplanen.

At nedsætte faggrupper, der hovedsagelig består af fagfolk, til specielle opgaver eller som dialogfora.

At vedtage en forretningsorden.

c) Bestyrelsen er beslutningsdygtig såfremt 5 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes med et flertal af stemmerne. Principielt tilstræbes i denne forbindelse altid en konsensus. Ved optælling af stemmeflertal tæller kun ja- og nejstemmer. Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme. Formanden leder bestyrelsesmøderne.

d) Bestyrelsen repræsenteres ved anliggender af større betydning af formandskabet (formanden og næstformanden). Afgørelser om anliggender i forbindelse med den løbende forretningsorden afstemmes internt i formandskabet.

§ 7 Udvalg

a) Der nedsættes udvalg af permanent karakter til at varetage bestemte ansvarsområder. Derudover kan der etableres faggrupper til specielle opgaver eller som dialogfora, der primært består af fagfolk.

b) I hvert udvalg tilstræbes at mindst 4 udvalgsmedlemmer er medlemmer af Regionalforsamlingen. Udvalgets størrelse bør ikke overstige 10 medlemmer. Det er muligt at udpege suppleanter.

c) Der bør indkaldes fagfolk og repræsentanter for relevante interessegrupper eller institutioner i udvalgene og faggrupperne. Gæster (udvalgsformænd fra partnerorganisationerne, relevante forvaltninger eller institutioner) kan, efter aftale med Regionskontoret, deltage i udvalgsmøderne.

d) Udvalgene afgiver anbefalinger til de emneområder, de har fået overdraget

e) Medlemmer beholder deres post, indtil efterfølgeren er blevet bekræftet af Regionalforsamlingen.

§ 8 Sekretariat

a) Der oprettes et sekretariat for organisationen, som er beliggende på den danske side.

b) Sekretariatet er ansvarlig for den løbende administration i organisationen, herunder for at forberede, planlægge og efterbearbejde Regionalforsamlingens -, bestyrelses-, udvalgs- og faggruppemøder.

c) Den daglige ledelse udarbejder en etårig handlingsplan

§ 9 Økonomi

Organisationens udgifter afholdes - efter fradrag af tilskud fra anden side - med hver 50 % fra tysk og dansk side. Alle parter har fuld adgang til alle oplysninger om organisationens økonomi.

§ 10 Slutbestemmelser

1. Ændringer i denne aftale kan kun ske skriftligt i enighed mellem aftalens partnere.

2. Regionalforsamlingen skal hvert 5. år foretage en generel vurdering af de opnåede resultater i forhold til aftalens formål og udviklingen i regionen og i den forbindelse overveje, om forsamlingen skal anbefale en ændring af aftalen.

3. Aftalen er under hensyntagen til det langsigtede mål i præamblen indgået på ubestemt tid.

4. Aftalen ophæves, hvis den danske eller den tyske part meddeler at ville ophæve den. Opsigelsesfristen er 12 måneder til udgangen af et år. Bestyrelsen er ansvarlig for afviklingen.

5. Nærværende aftale udfærdiges til underskrift på både tysk og dansk i otte eksemplarer. De to affattelser har samme gyldighed.

6. (udgår i den danske version)

Den ændrede aftale træder i kraft den 29. april 2009.

 

Padborg, den 18. juni 2009

Carl Holst, Region Syddanmark

Hans Peter Geil, Haderslev Kommune

Jan Prokopek Jensen, Sønderborg Kommune

Tove Larsen, Aabenraa Kommune

Vagn Therkel Pedersen, Tønder Kommune

Dieter Harrsen, Kreis Nordfriesland

Bogislav-Tessen von Gerlach, Kreis Schleswig-Flensburg

Klaus Tscheuschner, Stadt Flensburg