Gå til leksikonoversigt

2005 Fælles dansk-tysk erklæring 29/3 2005

Kildetekster

Fælles dansk-tysk erklæring

50 året for København-Bonn erklæringerne

Sønderborg Slot, den 29. marts 2005  

 1. Vi mødtes i dag på det historiske Sønderborg Slot for at markere festligholdelsen af 50 års danske og tyske mindretalsrettigheder og afklaringen af det dansk-tyske bilaterale forhold gennem København-Bonn erklæringerne

   
 2. Siden 1955 har de to erklæringer fremmet og sikret den fredelige sameksistens mel-lem mindretallene på begge sider af den dansk-tyske grænse og banet vejen for ud-viklingen af venskabelige og tætte forbindelser mellem Tyskland og Danmark. Vi er overbeviste om, at dette kan tjene som inspiration for afklaring af mindretalsspørgsmål i Europa og andre steder. 

   
 3. Vi udtrykker vor dybeste værdsættelse af det danske og det tyske mindretal og for-bundslandet Slesvig-Holsten og Sønderjyllands Amt og andre gode kræfter i grænselandet, som aktivt og positivt har støttet og bidraget til forsoningsprocessen. Vi bekræfter vores vilje til fortsat at tillægge mindretallenes anliggender stor betydning. Vi støtter Det Europæiske Center for Mindretalsspørgsmåls (ECMI) bestræbelser på at bygge på vore fælles erfaringer i arbejdet med mindretalsspørgsmål, etniske spæn-dinger, konfliktforebyggelse og konflikthåndtering i Europa. Vi hilser begge mindretals vilje til at arbejde inden for Den Europæiske Mindretalsunion (FUEN) til gavn for alle nationale mindretal overalt i Europa velkommen. 

   
 4. Mindretalsrettigheder er en del af de almengyldige værdier, som udgør det enkelte menneskes rettigheder, og som Europa bygger på - et Europa for alle europæiske folk, som er fast besluttet på at lægge tidligere skel bag sig og skabe sig en fælles skæbne. Inspireret af bl.a. København-Bonn erklæringerne er mindretalsrettigheder udtrykkeligt nævnt i Traktaten om en forfatning for Europa og i de politiske Køben-havnskriterier, som danner grundlaget for vores bedømmelse af, om kandidatlande er parat til medlemskab af den Europæiske Union. 

   
 5. Vores samarbejde inden for den Europæiske Union fremmer fred, stabilitet og vel-stand for vore borgere. Vi arbejder ligeledes sammen i FN for at fremme international fred og sikkerhed. Danmark gentager sin støtte til Tysklands faste medlemskab af et reformeret Sikkerhedsråd. Vi understreger det tvingende behov for implementering af målsætningerne i Årtusindeerklæringen. Vi er fortsat fast besluttet på at bidrage til at nå 2015-målene. I NATO vil vi fortsat kombinere bestræbelserne inden for rammerne af the Provincial Reconstruction Team i Fayzabad i Afghanistan med målet om at bi-drage væsentligt til stabilitet og forebyggelse af fremtidige konflikter i området. Inden for de europæiske og transatlantiske strukturers multilaterale ramme opretholder Danmark og Tyskland et stærkt samarbejde, der dækker en bred og varieret dagsorden. Det strategiske partnerskab mellem Europa og USA, baseret på fælles værdier og interesser, er essentielt for global fred og udvikling. Vi vil forstærke vore bestræbelser på at bekæmpe terrorisme gennem tæt samarbejde mellem de kompetente myndigheder. 

   
 6. Tyskland er Danmarks vigtigste handelspartner. Der er talrige udvekslinger mellem vore to lande på regerings og regionalt plan, såvel som folkene imellem, herunder inden for områder såsom turisme og studenterudveksling. Vi opretholder dynamiske, fleksible og fremadskuende forbindelser, der er åbne for nye visioner og udviklinger og som giver os mulighed for at lære af hinandens erfaringer. 

   
 7. Vi ønsker, at vore samfund skal udvikles på en miljømæssigt bæredygtig måde. Vi understreger derfor behovet for at styrke vore fælles bestræbelser på at udvikle nye og vedvarende energiteknologier. Derudover vil en fælles erklæring vedrørende samarbejde om miljøforskning i forbindelse med udnyttelsen af vindenergi i Østersøen og i Nordsøen om kort tid blive underskrevet. 

   
 8. Vi er enige om det ønskelige i at udbygge transportinfrastrukturen hen over grænsen for både person- og godstransport og hilser velkommen, at en fast forbindelse over Femern Bælt er et europæisk prioritetsprojekt. Vi opfordrer vore transportministre til at fortsætte deres bestræbelser på at nå til enighed om yderligere skridt til etablerin-gen af dette vigtige element i det transeuropæiske transportnetværk. 

   
 9. I 50 år er den danske og den tyske velfærdsstat gået i samme retning for at opnå bæredygtig og retfærdig fordelt økonomisk vækst. Som et bidrag til det fælles mål om at udvikle de europæiske velfærdsstater vil vore beskæftigelsesministre arbejde på fælles tilgange og udveksling af ideer med henblik på integration af tredjelandes borgere i vore arbejdsstyrker. 

   
 10. Vi bekræfter vor vilje til at støtte alle offentlige og private initiativer til styrkelse af det grænseoverskridende samarbejde i det dansk-tyske grænseområde. Specielt er vore regeringer besluttet på at fortsætte arbejdet med at opmuntre til udveksling og mobili-tet over grænsen. Som et bidrag til dette arbejde har vi besluttet at nedsætte en ar-bejdsgruppe vedrørende sociale og arbejdsmarkedsrelaterede spørgsmål med det formål at intensivere den nuværende indsats for at fjerne hindringer for grænsepend-lere og andre relevante spørgsmål inden for rammerne af fællesskabslovgivningen. Arbejdsgruppen vil afslutte sit arbejde inden udgangen af 2005, idet den fremlægger anbefalinger for yderligere tiltag. De ansvarlige ministerier vil i sommeren 2005 inten-sivere forhandlingerne om at fremme den tysk-danske dobbeltbeskatningsaftale, der er relevant for grænseoverskridende spørgsmål. Vi er også enige om at opfordre vore lokale myndigheder, så vel som mindretallene på begge sider af grænsen, til at mø-des til et seminar under vores protektorat for at drøfte og udveksle erfaringer om grænseoverskridende spørgsmål.