Gå til leksikonoversigt

Biblioteksvæsen i Sønderjylland

Begreber

Ideen om biblioteker med bøger gratis til lån for alle opstod i Hertugdømmerne omkring 1770. Der blev oprettet både læseselskaber og skolebiblioteker. I købstæderne rummede de fleste læseselskaber overvejende tysk litteratur. Skolerne var i nogle sogne udgangspunkt for lånebogssamlinger, der især var beregnet på at oplyse og ikke underholde almuen. Dette sigte blev ændret i takt med den begyndende nationale kamp. Foreningen til dansk Læsnings Fremme i Slesvig blev stiftet i 1839 for at gøre dansk litteratur mere tilgængelig.

Frem til 1848 blev der oprettet 62 bogsamlinger og læsekredse med danske bøger, men biblioteksarbejdet måtte ophøre med udbruddet af 1. Slesvigske Krig. Efter krigen blev der i 1851 dannet Comiteen til Oprettelse af danske Folkebiblioteker i Slesvig. Her bruges ordet folkebibliotek for første gang. På grund af modstanden mod Sprogreskripterne gik arbejdet gradvist i stå, og bibliotekerne blev både fra dansk og tysk side inddraget i den nationale kappestrid.

Efter 1864 kom Slesvig under tysk styre, og mange danske lånebogsamlinger blev nu nedlagt. Den tyske forvaltning gik fra slutningen af 1870’erne i gang med oprettelse af tyske folkebiblioteker i de dansksprogede egne af Nordslesvig. Desuden oprettede Deutscher Verein für das Nördliche Schleswig folkebiblioteker. Som modtræk hertil oprettedes 1880 Foreningen til det danske Sprogs Bevarelse i Nordslesvig, senere Sprogforeningen. Denne forening havde som hovedmål at værne om det danske sprog, især ved at oprette danske bogsamlinger. Arbejdet havde stor fremgang, og i 1891 åbnedes i Flensborg et centralbibliotek, det senere Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, der blev et overordnet dansk bibliotek for hele Slesvig. Her opbevaredes også de mere specielle bøger og kildeskrifter.

Efter Genforeningen i 1920 blev de danske bogsamlinger i Nordslesvig overdraget til Statens Bibliotekstilsyn, som lavede en reorganisering og oprettede nye biblioteker. Området kom ind under den danske bibliotekslov og har siden været en del af det danske bibliotekssystem. I Sydslesvig blev arbejdet omorganiseret, og Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig bliver fortsat støttet af den danske stat. Det tyske biblioteksvæsen i Sønderjylland har hovedsæde i Aabenraa og støttes af den tyske stat.

Af Hanne Næsborg-Andersen i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland.