Gå til leksikonoversigt

Den nordslesvigske Landboforening

Begreber

Den nordslesvigske Landboforening blev oprettet  ved et møde på Haugaard Kro den 6. januar 1846. Foreningen formål var ifølge et avisreferatet i Dannevirke ca. 8 dage senere "at beskjæftige sig med agerbrugets fremme og landøconomiske forhold samt aldeles fri af hensynet til sprogforskjelligheder som politiske tendenser, ene og alene at arbejde på fremkaldelsen og befordringen af landboernes velvære". Et af de væsentlige formål med foreningens oprettelse var endvidere afholdelse af dyrskuer. Det først dyrskue blev afholdt allerede i oktober 1846 og det næste i juli 1847.

I årene 1769 til 1845 var der allerede oprettet 25 landboforeninger i Danmark efter inspiration fra Det kongelige danske Landhusholdningsselskab, som var en forening bestående af embedsmænd, videnskabsfolkj, erhvervsdrivende og andre fra de højere stænder, som ønskede at udbrede kendskab til effektivt landbrug til bondestanden. Den nordslesvigske Landboforening var således den 26. faglige organisation for den fremvoksende bondestand. 

Foreningen drev allerede fra oprettelsen et bibliotek med egen bibliotekar. Denne opgave fastholdt man helt frem til 1921 og formålet var naturligvis at formidle skrifter med landbrugsfagligt og andet indhold, som kunne styrke bøndernes faglige dygtighed.

Foreningens to første formænd var præster. Først pastor Petersen fra Skrydstryp (indtil 1852) og derefter pastor Rafn fra Gram (indtil 1856). Landbofroenignens første næstformand var den kun 29-årige Hans Andersen Krüger fra Bevtof, der kom til at spille en afgørende rolle i sønderjydernes nationale kamp.

Landboforeningen var en dansk forening. Alligevel lykkedes det i perioden 1864 til 1920 at holde sig uden for nationalpolitik, i alle tilfælde så vidt at det ikke lykkedes det preussiske herredømme at dømme foreningen. Men foreningen var på mange måder, f. eks. ved de forskellige møder, udsat for chikane fra de preussiske myndigheders side.

 

Foreningens formænd: 

Pastor Johannes Petersen, Skrydstrup1846-1852

Pastor Conrad Albert Rafn, Gram1852-1856

Gdr. Søren Dreyer, Agentoft ved Jels1856-1864

Møller Jens F.R. Wielandt, Gram1865-1885

Gdr. Laust Arnum. Bovlund1885-1906

Forpagter Jens Høyer, Billeslund ved Gram1906-1930

Gdr. Nikolaj Ludvigsen, Københoved1930-1939

Gdr. Ejnar Hansen, Bjørnekær, Hjerting1939-1965

Gdr. Anders Hørlück, Skodborg1965-1978

Gdr. Niels Schultz, Kastbjerg ved Lintrup1978-1987

Gdr. Niels K. Skau, Nygård ved Øster Lindet1987-

  

 

Litteratur:
Den nordslesvigske Landboforening gennem 150 år. 1846-1996. Udgivet af Den nordslesvigske Landboforening.
Den nordslesvigske Landboforening 1846-1946. I storm og magsvejr gennem 100 år. 1946. Modersmaalets Trykkeri, Haderslev.