Gå til leksikonoversigt

Efterfølgende møder i Stænderforsamlingen i november 1842

Ved næste møde den 14. november 1842 fastholdt formanden, Falck, trods protester fra bl.a. Beseler, at Hiort Lorenzen havde ret til at tale dansk, men understregede at dansk ikke kunne optages i stænderprotokollen. I stænderprotokollen var der indført et korrekt referat af Hiort Lorenzens indlæg fra 11. november i tysk oversættelse.

Disse indlæg nægtede forsamlingen med stort flertal at godkende på mødet den 16. november, så at der i Stændertidende i stedet for Hiort Lorenzens indlæg kun står: `"Den deputerede fra Sønderborg talte ... dansk", "deputeret Lorenzen ... talte igen i det danske sprog" og lignende vendinger.

Stænderforsamlingens præsident Nicolaus Falck havde ved dette møde under pres fra det slesvigholstenske flertal opgivet sit tidligere standpunkt og forbød under tilslutning fra forsamlingen Hiort Lorenzen at tale dansk med den begrundelse, at Hiort Lorenzen var i stand til at tale tysk. Hiort Lorenzen afviste dette tilbud, idet han påstod, at kun kongen kunne træffe denne afgørelse. Efter mødet indgik Hiort Lorenzen et forlig med Falck og Reventlow-Criminil: han indsendte en klage til kong Christian 8., men ville indtil et svar forelå ikke tage ordet i forsamlingen.

Efter forhandlinger i regeringen udstedte kongen den 2. december et reskript, der fastslog, at de dansktalende deputerede havde naturlige rettigheder, som var blevet krænket ved begivenhederne i november, og at stænderne skulle foreslå, hvorledes man praktisk kunne arrangere sig med danske indlæg i forhandlingerne og deres optagelse på tysk i protokollen. Problemet var, hvem der var dansktalende deputeret: de der kunne tale dansk, eller alle der var valgt i dansktalende distrikter? Flertallet i den slesvigske stænderforsamling gik ind for den første opfattelse, medens kongen og de dansksindede gav reskriptet den anden udlægning.

Kongen anmodede dog Hiort Lorenzen om ikke at gøre brug af sin ret; denne tog imidlertid atter ordet på dansk dog uden at få sine taler optaget i protokollen; kongen havde meddelt sin kommissær, at han billigede denne fremgangsmåde. Man var således ikke nået længere end ved mødet den 11. november. Med stort flertal afviste forsamlingen reskriptets opfordring til at fremsætte forslag om retningslinjer for brugen af dansk i forsamlingen, idet man bestred reskriptets påstand om, at der bestod en naturlig ret til at anvende dansk.