Gå til leksikonoversigt

Gildevæsen

Begreber

Frivillige middelalderlige sammenslutninger i by og på land dannet ved en ed, hvorved der skabtes et edsbroderskab, der gav mulighed for frigørelse fra slægts- og standsbindinger og dermed for indgåelse af nye sociale fællesskaber. Gildernes baggrund var formentlig den førkristne tids offer- og værnegilder, men sikkert er det, at middelalderens statutter senere var præget af kristne forestillinger og af kult til minde om afdøde medlemmer.

Gilderne var ofte opkaldt efter en helgen, bl.a. Knuds-gilderne i Flensborg og Slesvig. Deres skytshelgen var Knud Lavard, Valdemar 1.s far (se jarl). Gildevæsenet havde dermed også en politisk funktion, idet helgenkulten blev brugt til at styrke Valdemar 1. og hans slægtslinje. Ved midten af 1200-tallet svækkedes værnefunktionen til fordel for købmandsinteresser, og Knudsgilderne fik nu karakter af søforsikringsselskab for handelsrejsende i Østersøområdet.

I slutningen af 1300-tallet kan gildernes religiøse opgaver som begravelse, processioner, helgenfester, sjælemesser og gildedrik bevidnes i bevarede vedtægter (skråer). Variationen af gilder var stor, fx Sankt Gertrudsgilder for fremmede og pilgrimme, kalenter for gejstlige og lægfolk, Corpus Christi-gilder til processioner, almene sognegilder og fromme broderskaber som Rosenkransgilderne. I senmiddelalderen var antallet af gilder stort, fx var der alene i Flensborg ni gilder. De spillede en væsentlig rolle i folks sociale liv. Gilderne blev ikke ophævet ved Reformationen, men fortsatte i en tillempet form som håndværkerlav, landgilder, rene præsteforsamlinger eller loger.

Af Hans Torben Gilkær i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Hans Torben Gilkær: In honore sancti Kanuti martyris. Konge og knudsgilder i det 12. århundrede, i: Scandia, bd. 46. 1980.

Lars Bisgaard: De glemte altre. Gildernes religiøse rolle i senmiddelalderens Danmark. 2001.

Lars Bisgaard og Leif Søndergaard (red.): Gilder, lav og broderskaber i middelalderens Danmark. 2002.

Thomas Riis: Das mittelalterliche Dänische Ostseeimperium. Studien zur Geschichte des Ostseeraumes IV. 2003.