Gå til leksikonoversigt

Hedemann, Hans C.G.F., 1792.1859, officer

Personer

Hans Christoph Georg Frederik Hedemann blev født i Flensborg. Han gjorde militær karriere allerede fra barneårene: 1803: Kadet, 1808: Fenrik, 1809: Sekondløjtnant og premierløjtnant, 1819: Stabskaptajn, 1832: Major, 1842: Oberstløjtnant, 1847: Oberst. Han gjorde under sin militære uddannelse fortrinsvis tjeneste ved jægerne og var kendt som en meget dygtig praktisk officer, pligtopfyldende, strengt retfærdig og meget afholdt i tjenesten.

I marts 1848 forfremmede krigsminister A.F. Tscherning Hedemann til generalmajor og øverstbefalende for Overkommandoen under de første kamphandlinger under Treårskrigen og forbigik herved samtlige generaler og oberster. Det lykkedes ham i tæt samarbejde med A.F. Tscherning at få gjort den danske hær kampklar på trods af dårligt uddannelsesniveau.

Den første kamphandling under Treårskrigen var Slaget ved Bov den 9. april 1848, hvor Hedemann ledede den danske hær frem til sejr, idet de slesvig-holstenske tropper i hast måtte trække sig tilbage til ganisonen i Rendsborg. Hedemann vandt ligeledes megen hæder i forbindelse med Slaget ved Slesvig den 23. april 1848, hvor den danske hær langsomt trak sig tilbage til Kolding og til Als, og de efterfølgende kampe ved Nybøl den 28. maj og ved Dybbøl den 5. juni 1848.

Men i forbindelse med kampene ved Nybøl havde Hedemann overtrådt sine beføjelser ved den 27. maj 1848 simpelt hen at overhøre meddelelsen om, at Tscherning havde trukket sin godkendelse af planerne om et udfald fra Als tilbage. Hedemann gennemførte alligevel det planlagte angreb den 28. maj 1848 og de efterfølgende kampe ved Dybbøl den 5. juni 1848, men han blev i den følgende periode i det skjulte modarbejdet af general Læssøe og Tschernings adjudant Johannes Harbou. Hedemann blev i konsekvens heraf afskediget i juli måned og erstattet af general G.C. von Krogh, mens general Læssøe forblev i sin stilling som stabschef. Hele intrigen kan formentlig føres tilbage til uafklarede mellem den politiske og militære ledelse - et forhold som også spillede en afgørende rolle under krigen i 1864.

Kilde: Dansk Biografisk Leksikon, Gyldendal 1981.