Gå til leksikonoversigt

Kildetekster

Kildetekster

Her finder du links til kildetekster om Sønderjyllands historie gennem de seneste 500 år:

1523 Kontrakt mellem Hans Brüggemann og menighedsråd m.fl. ved Walsrode Kirke

1524 Frederik 1.'s håndfæstning

1784 Dietrich Hermann Hegewisch' motto (helstatspatriotisme)

1801 Opfordring til indbyggerne i Kiel (helstatspatriotisme)

1807 Til de brødre, der er værdige til det danske navn (helstatspatriotisme)

1832 Uddrag af Christian Paulsens afhandling "Om hertugdømmet Slesvigs folkepræg og statsret"

1837 Uddrag af Niels Christian Nissens artikel "Slesvig som det er" 7. juli 1837

1839 Brev fra P.C. Koch til Christian Flor den 23. januar 1839

1839 Brev fra Frederik Fischer til Christian Flor den 25. marts 1839

1839 Brev fra St. Steensen Blicher til Peter Chr. Koch den 21. august 1839

1839 Brev fra Christian Flor til Laurids Skau den 19. november 1839

1840 Sprogreskriptet af 14. maj

1842 Uddrag af debatten mellem Wilhelm Beseler og Peter Hiort Lorenzen den 17. oktober

1842 Referat af stændermødet i Slesvig den 11. november

1842 Artikel i Fædrelandet den 22. november

1843 Carl Plougs tale i Kalmar den 3. juni

1846 Det åbne brev af 8. juli 1846

1848 Uddrag af Orla Lehmanns tale på Casino den 20. marts 1848

1848 Borgerrepræsentationens adresse til Frederik 7. den 20. marts

1850 Øjenvidneskildring af William Howard Russel af Slaget på Isted den 25. juli 1850

1850 Brev fra dagen efter Slaget ved Isted fra August Fridolin Bauers til sin far den 26. juli 1850

1851 Sprogreskripterne af 1851

1852 London-traktaten af 8. maj 1852

1859 Indbydelse til at tegne bidrag til rejsning af Istedløven. Januar

1861 Indlæg af i Vestslesvisk Tidende den 27. maj af Cornelius Appel

1862 Sange afsunget ved indvielsen af Istedløven på Flensborg kirkegård. 25. juli

1863 Novemberforfatningen af 1863

1863 Adresse fra Haderslev Communalbestyrelse til Christian 9. den 25. november

1863 Brev fra Laurids Skau til sin søn Knud af 29. november

1864 Krigsministeriets instruks til general de Meza af 13. januar

1864 Skrivelse af 22. januar af landfoged J.H.C. Caspers om reaktionen i Bredsted amt på Novemberforfatningen

1864 Skrivelse af 28. januar af politimester L. Hammerich om reaktionen i Flensborg på Novemberforfatningen

1864 Skrivelse af 29. januar af amtmand, kammerherre U.A. von Holstein om reaktionen i Gottorp og Hüttem amter på Novemberforfatningen

1864 Feltmarskal von Wrangels krigserklæring til overgeneral de Meza (31. januar)

1864 Krigskorrespondent P.V. Groves beskrivelse til den nationalliberale avis "Dagbladet" den 5. februar

1864 Bismarcks instruks til sine gesandter ved London-konferencen af 15. april 1864

1864 Bismarcks instruks til den preussiske gesandt i Wien, friherre von Werther af 18. april

1864 Brev fra overgeneral Gerlach til krigsministeriet af 17. april

1864 Brev af 17. april fra Rasmus Nellemann til sin bror

1864 Brev fra V.F.C. Redsted til oberst Scharffenberg om 8. Brigades modangreb, dateret 24. april 1864

1864 Bismarcks instruks til den preussiske gesandt i Wien, friherre von Werther af 21. maj

1864 Bismarcks telegram til den preussiske gesandt i London, grev Bernstorff af 17. juni

1864 Bismarcks udkast til forslag om at befolkningen i Slesvig spørges af 17. juni

1864 Uddrag af D.G. Monrads tale i Rigsrådet den 5. november

1864 Da soldaterne kom hjem. Forskellige tekster som belyser soldaternes skamfølelse efter nedlaget

1864 Christian 9. åbne breve af 16. november til befolkningen i de afståede hertugdømmer

1864 Christian 9. åbent brev af 16. november til befolkningen i den resterende af det danske rige

1874 Ingeborg Appels beskrivelse af Cornelius Appels ordination juli 1874

1880 J.P. Jungreen til J.N.H. Skrumsager den 21. september 1880

1884 H.P. Hanssen til Ludvig Schrøder den 8. februar 1884

1887 Hyldestdigt af Carl Ploug til møllerparret på Dybbøl Mølle

1890 Uddrag af brev af 15. oktober fra den 20-årige Aage Friis til sin far, pastor Christian Friis i Skyum i Thy, der var bange for, at sønnen brugte for meget energi på "det slesvigske spørgsmål"

1892 Opråb vedrørende stiftelse af Sønderjysk Skoleforening

1901 Georg Brandes tale: "Venstre og Sønderjylland"

1906 Brev afsendt 31. maj fra A. Svensson til redaktør Jens Jessen, Flensborg Avis

1914 Krigsudbruddet i Flensborg. Uddrag af lærer Schröders dagbog 1. august 1914 

1914 1. Verdenskrigs udbrud i Hans Fuglsang-Damgaards erindringer. 1. august 1914

1914 1. Verdenskrigs udbrud i Claus Eskildsens erindring. 1. august 1914

1914 Arrestationer af dansksindede nordslesvigere i august 1914

1914 Interneringen af nordslesvigerne i august 1914 i lensgreve Otto Didrik Schacks erindring

1914 Lorenz Filskov som statsfange i Flensborg i august 1914 

1914 Grundsætninger for censur af den indenlandske presse i Nordslesvig

1914 "Et Alvorsord". Artikel af H. P. Hanssen i "Hejmdal" den 7. august 1914

1915 Vælgerforeningens stillingtagen til deserteringer. 10. juli 1914

1915 Uddrag af breve om krigsfanger fra Inger Friis til hendes indkaldte ægtefælle Jørgen

1915 Rygter om Nordslesvigs afståelse. Bekendtgørelse fra overpræsidenten for provinsen Slesvig-Holsten, v. Moltke fra 26. november

1916 Uddrag af et brev fra Jørgen Friis til sin hustru Inger i Fjelstrup dateret 1. januar

1916 Uddrag af et brev fra den tyske krigsfrivillige Hans Hansen fra Hanved fra 20. februar 1916

1916 Uddrag af et brev fra Kresten Andresen til sine forældre i Ullerup fra påskedag 1916

1916 Uddrag af en fortrolig skrivelse vedrørende deserteringer fra det IX. armékorps i Altona til de civile myndigheder i Nordslesvig fra 11. november 1916

1916 Bekendtgørelse fra landråd Schönberg dateret 16. november 1916

1917 Uddrag af et brev fra Jørgen Friis til sin hustru Inger i Fjelstrup, dateret Vestfronten 8. februar 1917 

1917 Bekendtgørelse fra landråd Schönberg til samtlige arbejdsgivere i Sønderborg amt. 23. marts

1917 Uddrag af Margrete Schmidt erindringer fra 1933

1917 Skadesanmeldelse fra den stormede brødfabrik Viktoria i Flensborg den 13. juli

1917 "Da vi var krigskoner". Uddrag af Ingeborg Thomsen erindringer fra 1933

1918 De danske Berlinparlamentarikeres første tanker om en afstemning på et møde den 9. oktober. Uddrag af H. P. Hanssens optegnelser

1918 Brev fra formanden for det danske socialdemokrati Thorvald Stauning til sin tyske kollega Friedrich Ebert fra 18. oktober

1918 Redaktør Eduard Adlers stillingtagen til det nordslesvigske spørgsmål fra 22. oktober

1918 Uddrag af rigsdagsmand H.P. Hanssens tale i den tyske rigsdag den 23. oktober

1918 Udenrigsminister Erik Scavenius' tale til Rigsdagen den 23. oktober

1918 Resolution vedtaget på den danske regerings fortrolige fællesmøde den 23. oktober 1918

1918 Opråb fra Det tyske Udvalg for Hertugdømmet Slesvig fra 31. oktober 1918

1918 Beslutninger fra soldaterrådet i Sønderborg fra 7. november 1918

1918 H.P. Hanssens argumentation for en grænse nord om Flensborg den 9. november 1918

1918 Uddrag af statssekretær i det tyske udenrigsministerium Dr. Solfs brev til rigsdagsmand H.P. Hanssen af 14. november 1918

1918 Resolution fra de danske i Flensborg af 14. november 1918

1918 Novemberrevolutionen i Flensborg. Uddrag af flensborgske erindringer

1918 Aabenraa-resolutionen af 17. november 1918

1918 H.P. Hanssens tale på Folkehjems balkon den 17. november 1918

1918 Brev fra H.P. Hanssen til den danske regering den 18. november 1918

1918 Den danske Dannevirke-bevægelses målsætning. 10. december 1918

1918 Allieret indgriben overfor dansk-tyske forhandlinger. December 1918

1919 Det slesvigske spørgsmål som en bonde ser det. Uddrag af et skrift af Cornelius Petersen fra februar 1919

1919 Grundlaget for den belgisk-slesvigske kommission på fredskonferencen. Uddrag af forhandlingsprotokollen for 26. februar

1919 Den belgisk-slesvigske kommision og den tredje afstemningszone. Uddrag af kommissionens indstilling af 19. marts

1919 Den tyske rigsregerings erklæring om det slesvigske spørgsmål fra 24. marts

1919 Adolf Kösters mandat som statskommissær for Slesvig fra 24. april

1919 Opråb fra de tyske partier i Slesvig-Holsten om en fælles front fra 15. maj

1919 Den danske regerings indsigelse mod 3. zone. Uddrag af et brev fra den danske gesandt i Paris til fredskonferencen fra 17. maj

1919 Sletningen af tredje afstemningszone på det øverste råds møde i Versailles den 14. juni

1919 Gavebrev fra danske i Chicago til Dybbøl Mølle. Den 15. juni.

1919 Uddrag af de slesvigske bestemmelser i Versailles-fredstraktaten af 28. juni

1919 Rendsborg-erklæringen fra 3. juli

1919 Resolution mod indlemmelsen af frisisk område i Danmark, vedtaget på friserdagen i Nibøl den 10. august

1919 Striden mellem Aabenraa-danskere og Flensborg-danskere. Uddrag fra et debatmøde i Haderslev den 21. november

1920 Den Internationale Kommissions proklamation fra 10. januar 1920

1920 Landråd von Loews afskedshilsen til Haderslev kredsen. Offentliggjort i Haderslebener Kreisblatt den 14. januar 1920

1920 Takkeadresse til landråd von Loew fra dansksindede kvinder i Haderslev kredsen den 15. januar 1920

1920 Landråd Siemons afsked fra Aabenraa amt. Offentliggjort i Apenrader Kreisblatt, formodentlig den 18. januar 1920

1920 De allierede soldaters indrykning i afstemningsområdet i slutningen af januar 1920 set fra et dansk synspunkt

1920 De allierede soldaters indrykning i afstemningsområdet i slutningen af januar 1920 set fra et tysk synspunkt (plakat)

1920 En stemmeberettiget tilrejsende fra Danmark i Aabenraa. Uddrag af en beretning fra 10. februar 1920

1920 En stemmeberettiget tilrejsende fra Tyskland i Sønderborg. Uddrag af en beretning fra 10. februar 1920

1920 Tysk flyveblad om Tiedjelinjen fra februar 1920

1920 Tysk agitation for arbejderklassen i afstemningskampen. Opråb af 11. marts 1920

1920 Dansk opråb om Kapp-kuppet i bladet "Unser Land" den 14. marts 1920

1920 Afstemningen i 2. zone. Uddrag af erindringer fra en stemmeberettiget tilrejsende fra Tyskland

1920 Afstemningsdagen i Flensborg den 14. marts 1920 fra dansk synsvinkel

1920 Kapp-kuppet og afstemningen i 2. zone. Fra Johann Orthmanns erindringer

1920 Tanken om internationalisering af 2. zone. Fra Ernst Christiansens dagbogsoptegnelser 16. marts 1920

1920 Lykønskningstelegram fra rigspræsident Ebert til Flensborg by og 2. zone fra 17. marts 1920

1920 Resolution fra Slesvig-Holstener-Forbundet til Den internationale Kommission fra 26. marts 1920

1920 Dansk petition fra 2. zone til Den internationale Kommission fra 29. marts 1920

1920 H.P. Hanssens redegørelse i forbindelse med, at han ikke måtte holde talerne den 10. og 11. juli 1920

1920 Uddrag af traktat fra 5. juli 1920 vedrørende overdragelsen af suveræniteten over 1. afstemningszone til Danmark

1920 Lov af 9. juli 1920 om indlemmelse af de sønderjyske landsdele

1920 Kongeligt budskab i anledning af indlemmelsen af de sønderjyske landsdele i kongeriget 9. juli 1920

1920 Statsmnister Neergaards tale på Dybbøl den 11. juli

1933 Uddrag af Margrethe Schmidts erindringer

1943 Hadersleverklæringen. November 1943

1945 Dagbogsoptegnelse af seminarierektor Morten Bredsdorff, Tønder 8. maj

1945 Kong Christian 10.'s tale ved overrækkelsen af Istedløven i København den 20. oktober

1949 Kiel-erklæringen af 26. september

1954 Uddrag af udenrigsminister H.C. Hansens tale på NATO-rådets møde den 22. oktober 1954

1955 København-Bonn Erklæringen

1955 Bonn-København Erklæringen

1955 Uddrag af H.C. Hansens tale i Næstved den 22. marts

1995 Hans Heinrich Hansens tale på Dybbøl den 11. juli 1995

1997 Aftale om oprettelse af Regions Sønderjylland-Schleswig af 16. september med senere tilføjelser

2002 Adam Wagners tale ved Dansk Samlings udflugt til Den Slesvigske Sten i 2002

2005 Tale af statsminister Anders Fogh Rasmussen ved 50-års jubilæet for København-Bonn erklæringerne

2005 Tale af forbundskansler Gerhard Schröder ved 50-års jubilæet for København-Bonn erklæringerne

2005 Tale af ministerpræsident Heide Simonis ved 50-års jubilæet for København-Bonn erklæringerne

2005 Tale af formand for Sydslesvigsk Forening Dieter Küssner ved 50-års jubilæet for København-Bonn erklæringerne

2005 Tale af formand for Bund Deutscher Nordschleswiger Hans Heinrich Hansen ved 50-års jubilæet for København-Bonn erklæringerne

2020 Tale af statsminister Mette Frederiksen på Dybbøl den 15. juni 2020 (Genforeningsdag)