Gå til leksikonoversigt

Skolevæsen: latinskoler, gymnasier og realskoler

Begreber

Med rod i middelalderens dom- og klosterskoler opstod der efter Reformationen en række latinskoler, hvoraf de fleste var små. Flensborg og Haderslev latinskoler fik nye fundatser i 1566-67, og de overlevede sammen med Slesvig Domskole og Husum lærde Skole reduktionen af latinskolerne omkring år 1800, der bl.a. gik ud over skolerne i Sønderborg, Aabenraa, Bredsted og Ekernførde. Selv om Skoleforordningen af 1814 nævnte faget dansk, forblev latinskolerne tysksprogede indtil 1850, hvor skolen i Haderslev blev dansksproget, i Flensborg blandet dansk og tysk, mens domskolen i Slesvig forblev tysk. I Husum blev latinskolen omdannet til realskole. Der blev oprettet flere realskoler både før og især efter 1864. I tiden under tysk styre blev både latinskoler og realskoler igen tysksprogede. I flere byer blev der dannet kgl. realgymnasier samt private og offentlige højere pigeskoler.

Ved Genforeningen i 1920 oprettedes fire danske gymnasieskoler i Sønderjylland: Haderslev Katedralskole, Sønderborg, Tønder og Aabenraa Statsskoler. Hertil kom Sønderborg Amtsgymnasium (Alssundgymnasiet) i 1977 og et studenterkursus i Toftlund i 1976. Statsskolerne blev overtaget af amtet i 1986, men blev fra 2007 selvejende institutioner. Det tyske mindretal, der havde haft sit eget gymnasium i Aabenraa 1930-45, fik med København-Bonn Erklæringerne i 1955 eksamensretten tilbage, og Deutsches Gymnasium für Nordschleswig kunne åbne i 1959. Da hf-eksamen blev oprettet i 1967, fik de fire gamle gymnasier hf-afdelinger. Hf-eksamen kunne også fås ved særlige voksenuddannelseskurser, som Sønderjyllands Amt overtog i 1978 (fra 1990 kaldet VUC-centre). Efter år 2000 er der sket en stadigt stigende samordning mellem de gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser. EUC Syd i Sønderborg med afdelinger i de tre andre sønderjyske byer udbyder således teknisk gymnasium (htx) og fra 2011 også den anerkendte internationale studentereksamen International Baccalaureate. Mellemskole- og realeksamen kunne efter 1920 aflægges enten ved gymnasieskolerne eller ved private og kommunale skoler. Indtil 1939 havde de tyske realskoler i købstæderne samt i Tinglev kun eksamensret til mellemskoleeksamen, da realeksamen gav ret til danske statsembeder. I 1945 blev de tyske eksamensskoler lukket. Fra 1957 fik de tyske skoler i købstæderne igen eksamensret til mellemskole- og realeksamen. Ved centraliseringen af skolevæsenet i 1950’erne og -60’erne blev det muligt for alle kommuner at tilbyde adgang til en eksamensafdeling. Realeksamen blev afskaffet i 1978 og erstattet med 9. og 10. klasses afgangsprøver.

Af Erik Nørr i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: De sønderjyske gymnasieskolers jubilæumsskrifter og købstadshistorierne. Erik Nørr: Langt fra København. Realskoler i grænselandet, Nordatlanten og Troperne 1848-2010, i: Realskolen gennem 200 år – kundskaber og erhvervsforberedelser. 2010.