Gå til leksikonoversigt

Skolevisitats

Begreber

Inspektion af lærernes embedsførelse oprindeligt foretaget af en biskop eller provst. De slesvigske gejstliges kirke- og skolevisitatser er vigtige kilder til skolehistorie. De mest kendte visitatsberetninger er Jacob Fabricius den Ældres 1598-1640 og J.G.C. Adlers fra 1790’erne. Også provsterne skulle visitere i skolerne, og deres engagement var afgørende for skolevæsenets forskelligartede niveau. Ribebiskoppen visiterede skolerne i de kongerigske enklaver og indtil 1828 også i Tørninglen. H.A. Brorsons visitatser fra midten af 1700-tallet er udgivet.

Als og Ærø førte den fynske biskop tilsyn med skolerne indtil 1819, og derefter en selvstændig biskop. I tiden mellem de slesvigske krige blev dansk undervisning fremmet af Slesvig Stifts biskop, U.A. Boesen, men efter 1864 blev han erstattet af en tysk generalsuperintendent (biskop), bl.a. Th. Kaftan 1886-1917. I den preussiske tid blev skolerne i stigende grad visiteret af statslige kredsskoleinspektører, der afløste de kirkelige visitatorer. Efter 1920 blev skoletilsynet overtaget af amtsskoleinspektører. Biskopperne i Haderslev og Ribe bevarede dog retten til at besøge de sønderjyske skoler helt indtil skoletilsynsloven af 1949.

Af Erik Nørr i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur: Erik Nørr og Jesper Thomassen (red.): Slesvig, Preussen, Danmark. Kilder til sønderjysk forvaltningshistorie. 2004. Slesvigs delte Bispedømme. 1949. L.J. Koch: Hans Adolph Brorsons Visitatsberetninger og Breve. 1960.