Gå til leksikonoversigt

Stiftelse

Begreber

En bolig opført eller indrettet af velhavende privatpersoner til velgørende formål. Det kunne være et hospital, alderdomshjem, bolig for ubemidlede mv. Af stiftelsens fundats eller stifterens testamente fremgik det, hvem der kunne optages, og hvordan stiftelsen skulle bestyres. I Sønderjylland fandtes en række stiftelser, der supplerede de offentlige hjælpeforanstaltninger, bl.a. Hertug Hans Hospital i Haderslev, der fra 1569 ydede bolig og forplejning til byens trængende gamle og fattige. I Løgumkloster oprettede amtmand Friedrich von Günderoth i 1701 Den Günderothske Stiftelse for fattige, trængende og værdigt enligtstillede Kvinder. Særligt i løbet af 1800-tallet oprettedes der talrige stiftelser, specielt i købstæderne.

Af Anne Marie Overgaard i Sønderjylland A-Å, red. af Inge Adriansen, Elsemarie Dam Jensen og Lennart S. Madsen. Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjylland, 2011.

Litteratur:

Hertug Hans Hospitalet i Haderslev. 1991.

Jens Kristian Krarup: Løgumkloster – Guide gennem historie og nutid. 1995.

Henrik Fangel: Haderslev Bys historie 1800-1864 og samme: Haderslev Bys historie 1864-1920. 1975 & 1996.