Gå til leksikonoversigt

Sydslesvigdansk

Begreber

Særlig dansk dialekt, som anvendes af det danske mindretal i Sydslesvig og som er kendetegnet ved en række træk inden for udtale, grammatik og ordforråd, som skyldes påvirkninger fra mindretallets førstesprog, som er tysk.

At det danske mindretal har tysk som førstesprog er ikke en hindring for deres følelse af at være danske. Mindretallets danskhed bestemmes først og fremmest af sindelaget og ikke nødvendigvis af sproget, hvilket har været anerkendt siden København-Bonn erklæringernes vedtagelse i 1955. De ,som siger at de hører til mindretallet og føler sig danske, bliver anerkendt som danske.

Det fraværende sprogkrav til det danske mindretal adskiller sig radikalt fra de sprogkrav, som stilles til indvandrere i Danmark, hvor den danske nation bl.a. defineres af det danske sprog. Dansk sprogbrug anses for at være en forudsætning for at være dansk.

Udtalen af sydslesvigsk er karakteriseret ved, at der ikke er systematisk brug af stød som i rigssproget, hvis stød overhovedet forekommer. Og der er udbredt brug af bitryk, hvor dansk rigssprog har tryksvag stavelse. Sætningerne kommer derved til at lyde staccato-agtige. Tillige er der ofte en intonation i sætningerne, som er overført fra tysk.

Inden for grammatikken er syntaksen kendetegnet ved en særlig placering af adverbielle led.

Sproget er præget af såkaldte sydslesvigismer, dvs. oversættelseslån fra tysk i stedet for ord brugt af et-sprogede i Danmark. F.eks. kaldes en pedel for en husmester, oversat fra tysk Hausmeister.

Kilde: Lektor, cand.mag. Karen Margrethe Pedersen: "Danske med dansk som andetsprog". (Sprogforum, nr. 19, vol. 7, 2001s. 46-51.

Læs også Karen Margrethe Pedersens artikel "Sydslesvigsk - et dansk mindretalssprog"  som er offentliggjort i "Nyt fra sprognævnet" 2003/3. 

Litteratur:

Karen Margrethe Pedersen: Dansk sprog i Sydslesvig. Bind 1-2. Institut for Grænseregionsforskning, Aabenraa, 2000.

Anne Knudsen: Fanden på væggen. København, 1997.

Pia Quist: Ny københavns "multietnolekt". Om sprogbrug blandt unge i sprogligt og kulturelt heterogene miljøer. Dansk Talesprog, bind 1, 2000, s. 143-211.

Dansk i Sydslesvig - Førstesprog, andetsprog og fremmedsprog. Jens Normann Jørgensen (red.) Det danske sprogs status år 2001 - Er dansk et truet sprog? Københavnerstudier i tosprogethed. Nr.14, 1991, 77-106.