Gå til leksikonoversigt

Sydslesvigsk Kultursamfund

Begreber

Selvejende institution op rettet i 1950, der med et årligt tilskud fra den danske stat på ca. 80.000 kr. formidler legater og lån til unge sydslesvigeres studieophold ved højere læreanstalter.

Initiativtager til Kultursamfundet var dr.phil. Lis Jacobsen, der var datter af den navnkundige Marcus Rubin. Hun var bl.a. administrator for Sprog- og Litteraturselskabet og redaktør for Ordbog over det danske sprog, men havde også en levende interesse for det danske mindretal i Sydslesvig, især skabt af formanden for Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945 Lars Hansen-Larsen. Senere blev forbindelsen til mindretallet fastholdt gennem Lorenz Rerup, der som studerende boede hos Lis Jacobsen mens han skrev sin store bog om Marcus Rubin.

Se ansøgningsskema. Ansøgningsfrister: 1. april og 1. oktober.

VEDTÆGT FOR SYDSLESVIGSK KULTURSAMFUND

 

Sydslesvigsk Kultursamfund er stiftet den 14. november 1950 som en selvejende institution. Sydslesvigsk Kultursamfunds hjemsted er København.

 

I Sydslesvigsk Kultursamfunds formål og virksomhed

 

1: Samfundets formål er: at virke for unge sydslesvigske studerendes uddannelse, endvidere at udbygge kendskabet til kulturforholdene i Sydslesvig og de nordiske lande samt fremme forståelsen af den kulturelle vekselvirkning mellem disse.

 

2: Til fremme af sine formål vil Sydslesvigsk Kultursamfund yde støtte til unge sydslesvigeres uddannelse og studieophold  ved højere læreanstalter i ind- og udland.

 

3: Sydslesvigsk Kultursamfund yder støtte til sydslesvigere, der ønsker en supplerende uddannelse.

 

4: Endvidere vil Sydslesvigsk Kultursamfund medvirke til at fremme forbindelsen mellem Sydslesvig og Danmark samt det øvrige Norden.

 

II Sydslesvigsk Kultursamfunds ledelse

 

5: Sydslesvigsk Kultursamfund ledes af en styrelse på indtil 7 medlemmer.

 

6: Styrelsen konstituerer sig selv og kan i øvrigt supplere sig selv.

 

7: Til vedtægtsændring kræves det, at tre fjerdedele af samtlige styrelsesmedlemmer stemmer for ændringen samt at denne godkendes af Grænseforeningens Forretningsudvalg.

 

III Sydslesvigsk Kultursamfunds ophævelse

 

8: Til ophævelse af Sydslesvigsk Kultursamfund kræves, at mindst tre fjerdedele af styrelsens medlemmer stemmer herfor, samt at Grænseforeningens Forretningsudvalg godkender beslutningen.

 

9: I tilfælde af Sydslesvigsk Kultursamfunds ophævelse træffer styrelsen i samråd med Grænseforeningens Forretningsudvalg nærmere beslutning om anvendelsen af Sydslesvigsk Kultursamfunds midler og ejendele i tilknytning til de under 1 nævnte formål.

 

Godkendt på styrelsesmøde den 1. maj 1998.

 

  • Ebbe B. Rasmussen, rektor for Duborg-Skolen 
  • Erik Jensen, tidligere rektor for Duborg-Skolen
  • Torben Rechendorff, forhenværende minister
  • Peter Dammann, lektor ved Duborg-Skolen
  • Steffani Jannsen, lektor ved A.P. Møller Skolen
  • Grethe Bay, lektor ved VUC Århus
  • Gert Mailand, økonomichef i Grænseforeningen

 

Kultursamfundets bestyrelse er: Ebbe Benedikt Rasmussen (formand), Erik Jensen, Peter Dammann, Steffani Jannsen, Grethe Bay og Gert Mailand. Kultursamfundets midler administreres af Grænseforeningen.