Handlingsplan 2019

Læs handlingsplan for Grænseforeningens arbejde i 2019 her.

Intern aktivitet

 • Servicere Sendemandsmøde, bestyrelse og udvalg samt formandskab.
 • Intensivere og konkretisere debatten om Grænseforeningens fremtidsperspektiver efter 2020.
 • Støtte og servicere foreningens lokalforeninger bedst muligt, herunder gennemføre fire årlige lokalforeningsmøder, redigere og udsende programmer, administrere medlemsdatabase, stå for kontingentopkrævning, kalender m.v.
 • Ansætte to ekstra medarbejdere fra 1. august 2019 som frem til sommeren 2022 primært får til opgave at støtte og servicere lokalforeninger.
 • Udsende ”Nyt fra generalsekretæren” til lokalforeninger med jævne mellemrum.
 • Forbedre brugervenligheden for lokalforeningernes brug af medlemsdatabasen, herunder udvikle tilmeldingsmoduler til arrangementer samt betalingsmoduler.
 • Brugervenligheden forbedres blandt andet gennem lette genvejstaster, hvor det ikke er nødvendigt at lære brugen af medlemssystemet.
 • Støtte og servicere lokalforeningernes arbejde for at hverve nye medlemmer, herunder fortsat udvikle og vedligeholde en såkaldt ”festival-kit”.
 • Styrke indsatsen for bedre kontakter mellem Grænseforeningens lokalforeninger og foreninger i Sydslesvig. 
 • Udarbejde og afrapportere resultataftaler.
 • Fortsat tilpasse økonomistyring og regnskabsaflæggelse.
 • I samarbejde med legat- og fondsbestyrelserne administrere og udarbejde regnskaber for 31 legater og fonde.
 • Fortsat vurdere fondes og legaters relevans ud fra størrelse og formål.
 • Administrere Arveprins Knuds Kollegium i samarbejde med kollegiets bestyrelse og kollegianerne.
 • Fastholde samarbejdet i de nationale foreningers netværk.

 

Ekstern oplysende aktivitet

 • Udgive Grænsen seks gange årligt. I december 2019 bliver temaet Genforeningen. Grænsen distribueres som indstik i Weekendavisen og Kristeligt Dagblad til alle abonnenter.
 • Skrive og publicere artikler og nyheder på hjemmesiden.
 • Udarbejde pressemeddelelser.
 • Udsende nyhedsbreve.
 • En gennemgribende opdatering af Grænseforeningens hjemmeside, www.graenseforeningen.dk med fokus på øget brugervenlighed og tilgængelighed af alle Grænseforeningens aktiviteter, herunder lokalforeningernes arrangementer, der vil få en fremtrædende placering og en optimering af lokalforeningernes egne sider på hjemmesiden.
 • Yderligere optimere Grænseforeningens tilstedeværelse og synlighed på sociale medier, herunder opnå større spredning af artikler, arrangementer mm. Fortsat arbejde med at få flere følgere på Facebook.
 • Udgive brochure om Undervisningstilbud/Elevambassadører og Kulturmødeambassadører.
 • Deltage i Folkemødet på Bornholm. Telt med aktiviteter i samarbejde med SSF/Det danske mindretal og Sydslesvigudvalget. Fastholde samarbejdet med Grundtvigsk Forum.
 • Markere 800 året for Dannebrog i samarbejde med Folkemødet og SSF. Arbejde for at udgifter til Folkemødet indarbejdes i Grænseforeningens fremtidige resultataftaler.
 • Deltage i og synliggøre Grænseforeningen ved Årsmøderne i Sydslesvig, Ungdommens Folkemøde i København, Feriemessen i Herning, Historiske Dage i København, Skolemessen i Aarhus og Danmarks Læringsfestival i København. Hvor det er muligt, inddrages lokalforeninger i disse aktiviteter. Hver enkelt af aktiviteterne forudsætter et stort og grundigt forberedelsesarbejde, god intern kommunikation med lokalforeninger og netværk samt præcision med aftaler og logistik.
 • Gennemføre en uges højskolekursus i samarbejde med Rødding Højskole den 1.-7. september 2019 og i samarbejde med Jaruplund Højskole den 19. til 25. august 2019.
 • Intensivere samarbejdet med de sydslesvigske organisationer og Det sydslesvigske Samråd, hvor det er relevant, herunder planlægge og gennemføre det årlige delegationsbesøg i København.
 • Intensivere samarbejdet med Dansk Folkeoplysnings Samråd, Grundtvigsk Forum, Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforening og andre folkeoplysende foreninger med henblik på at styrke foreningens folkeoplysende arbejde om det danske mindretal.
 • Fastholde og udvikle Kulturmødeambassadørkorpset, herunder rekruttere og uddanne KMA’ere, gennemføre dialogmøder og synliggøre aktiviteterne maximalt.
 • Fortsætte samarbejdet med de journalistiske kandidatuddannelser på Syddansk Universitet og Flensborg Avis.

 

Aktiviteter i forbindelse med genforeningsjubilæet i 2020 og Dansk-Tysk Venskabsår 2020

Generelt arbejder vi for at genforeningsmarkeringen bliver relevant, landsdækkende og værdig. Konkret arbejdes der med følgende aktiviteter:

 • ”Sigurd fortæller om Genforeningen” – 100 koncerter med Sigurd Barrett.
 • Konference i samarbejde med Folketinget den 10. januar 2020.
 • ”Genforen dit fællesskab” – et samtidigt event ved alle genforeningssten 14. maj.
 • En hjemmeside over alle genforeningssten.
 • En genforeningssang til nutiden.
 • Genforeningsrosen – en kr. pr. solgt rose går til at få sydslesvigere på efterskole.
 • Emnerne Genforening og mindretal i grundlovstaler, i samarbejde med SSF.
 • Et kortspil.
 • Minority Changemaker Programme.
 • En ny video/tegnefilm om Genforeningen til hjemmeside og sociale medier.
 • ”Grænsen, folket og staten” bogen om Grænseforeningens historie 1920-2020.
 • Grænseforeningens eget 100-års jubilæum – sendemandsmøde og reception.
 • Børnebilledbog til en årgang, i samarbejde med det danske og tyske mindretal. Børnebilledbogen kan også indarbejdes som en del af Dansk-Tysk Venskabsår 2020. Venskabsåret bearbejdes i et temanummer af Grænsen i juni 2020. I forbindelse med Venskabsåret arbejdes også med muligheden for at få flere slesvig-holstenske unge på danske efterskoler.

 

Undervisning og børn og unge

Realisere aktiviteter i henhold til Sydslesvigudvalgets bevillinger:

 • Gennemføre 13. årgangs informationsbesøg i København.
 • Styrke Sydslesvigske Børns Ferierejser gennem projektbevilling fra Sydslesvigudvalget.
 • Styrke udvekslings- og mødeaktiviteter.
 • Fastholde og udvikle indsatsen for at synliggøre grænselandet i grundskole og ungdomsuddannelser ved hjælp af undervisningsmateriale, Elevambassadører, foredrag og kurser, efterskoleaktiviteter og muligheden for at tage 10. kl. på en dansk skole i Sydslesvig. Herunder øge interessen hos danske skoler og uddannelsesinstitutioner for lejrskole- og studieophold i Sydslesvig.
 • Videreudvikle og formidle undervisningsmaterialet IetGrænseland.dk, herunder bearbejdning af dele af hjemmesiden (imGrenzgebiet.de) til brug på tyske uddannelsesinstitutioner i Slesvig-Holsten.
 • Styrke samarbejdet med de faglige foreninger både i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.
 • Samarbejde med undervisningsforlagene Meloni, Kliim og Columbus om relevant undervisningsmateriale med særlig fokus på 2020.
 • Fastholde og udvikle samarbejdet med Dansk Skoleforening og Efterskoleforeningen om at motivere og støtte flere unge sydslesvigere til at tage på danske efterskoler.
 • I samarbejde med SdU gennemføre et weekend-seminar for hjemvendte sydslesvigske efterskoleelever.
 • Fortsætte samarbejdet med Dansk Skoleforening og Danevirke Museum om etablering af en besøgstjeneste på museet.
 • Støtte Grænseforeningens Ungdom (GFU) som et samlende netværk med unge fra alle Grænseforeningens aktiviteter.
 • I samarbejde med GFU sikre, at unge fra Grænselandet deltager i Roskilde Festival.

 

Minority Changemaker Programme

 • Gennemføre fem Minority Labs i København, Targu Mures i Rumænien, Flensborg, Berlin og Barcelona med henblik på at udbrede kendskabet til kurset og rekruttere deltagere.
 • Fortsat udvikle samarbejdsrelationer til Syddansk Universitet/Center for Grænseregionsforskning, Jaruplund Højskole og andre vigtige aktører.
 • Fundraise til projektet.