Handlingsplan 2021

Læs handlingsplan for Grænseforeningens arbejde i 2021 her.

Administration og Medlemsservice

Servicere sendemandsmøde, bestyrelse og udvalg samt formandskab, herunder introducere den nyvalgte formand til alle aspekter af foreningens arbejde.

Støtte formandens arbejde med at udarbejde en strategi for foreningens arbejde frem mod 2025.

Støtte og servicere foreningens lokalforeninger bedst muligt, herunder gennemføre fire årlige lokalforeningsmøder, redigere og udsende programmer, administrere medlemsdatabase, stå for kontingentopkrævning, kalender, udsendelse af Dybbølmærker m.v.

Forbedre, effektivisere og harmonisere lokalforeningernes programmer, så de får et mere nutidigt udseende. Selve processen ændres fra tryk på egne kopimaskiner og manuel pakning og frankering til outsourcet tryk og udsendelse.

De to nye foreningskonsulenter, der indtil sommeren 2022 skal støtte lokalforeningernes arbejde, skal have et tydeligt fokus på fornyelse og udvikling. F.eks. støtte til lokalforeningernes arbejde for at hverve nye medlemmer, herunder fortsat udvikle og vedligeholde en såkaldt "festival-kit", vejledninger til bestyrelsesarbejdet, fokus på generationsmøder, temamøder og "fremtidsværksteder" regionalt og lokalt. Desuden udarbejdes et nyt inspirationskatalog, og der følges op på nye medlemmer hvervet siden 2019 under den særlige kampagne med mulighed for ½ års gratis medlemskab.

I den udstrækning det i lyset af pandemien kan lade sig gøre: Styrke indsatsen for bedre kontakter mellem Grænseforeningens lokalforeninger og foreninger i Sydslesvig. Arrangere ture på tværs af lokalforeninger sammen med distrikter i Sydslesvig med temaer hentet fra FN's 17 Verdensmål. Relevant er især mål 4 "Kvalitetsuddannelse" (4.7) og 10 "Mindre ulighed" (10.3). Det kunne også være ud fra fælles interesseområder som f.eks. fælles kulturarv.

Styrke brugen af digitale hjælpemidler, herunder bl.a. støtte lokalforeningerne i deres brug af medlemsdatabase og hjemmeside.

Udsende "Nyt fra generalsekretæren" til lokalforeninger med jævne mellemrum.

Udarbejde og afrapportere resultataftaler og projektbevillinger.

Fortsat tilpasse økonomistyring og regnskabsaflæggelse.

Fortsat vurdere fondes og legaters relevans ud fra størrelse og formål og i samarbejde med fonds- og legatbestyrelserne administrere og udarbejde regnskaber for 32 legater og fonde. Herunder administrere Arveprins Knuds Kollegium i samarbejde med kollegiets bestyrelse og kollegianerne.

Markere Grænseforeningens 101-års jubilæum ved Sendemandsmødet den 8. - 9. maj 2021.

 

Fælles indsatser i samarbejde med andre organisationer

Intensivere samarbejdet med de sydslesvigske organisationer og Det Sydslesvigske Samråd, hvor det er relevant, herunder deltage i diskussionen om effektivisering og omstrukturering af de sydslesvigske foreningers arbejde. I samarbejde med SSF planlægge og gennemføre det årlige delegationsbesøg i København.

Fortsat være i tættest mulig dialog med Sydslesvigudvalgets medlemmer.

Støtte og bidrage til genforeningsmarkeringen i 2021 med det fortsatte fokus, at markeringen bliver relevant, landsdækkende og værdig.

Deltage i Folkemødet på Bornholm, der nu er indarbejdet i foreningens resultataftale med Folketingets Sydslesvigudvalg. Telt med aktiviteter i samarbejde med SSF og de andre foreninger i det danske mindretal samt Sydslesvigudvalget. Fastholde samarbejdet med Grundtvigsk Forum.

I den udstrækning det i lyset af pandemien kan lade sig gøre: Deltage i og synliggøre Grænseforeningen ved Årsmøderne i Sydslesvig, Ungdommens Folkemøde i København, Kulturmødet på Mors, Feriemessen i Herning, Historiske Dage i København, Skolemessen i Århus og Danmarks Læringsfestival i København. Hvor det er muligt inddrages lokalforeninger i disse aktiviteter.

Gennemføre et ugekursus den 31. maj til 6. juni 2021 i samarbejde med Rødding Højskole.

Intensivere samarbejdet og dialogen med Dansk Folkeoplysnings Samråd, Grundtvigsk Forum, Foreningen Norden, Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforening og andre folkeoplysende foreninger med henblik på at styrke foreningens folkeoplysende arbejde om det danske mindretal og samtidig styrke foreningsdanmark i lyset af udfordringer med generelt dalende medlemstal og restriktioner som følge af corona-pandemien.

Fastholde samarbejdet i de nationale foreningers netværk.

 

Minority Changemaker Programme

Gennemføre Minority Changemaker Programme den 28. marts til den 26. juni 2021 i samarbejde med Jaruplund Højskole og sikre, at kurset også tilbydes i 2022 og årene fremover. Kurset udvikles i samarbejde med Center for Grænseregionsforskning på Syddansk Universitet, så en del af højskoleopholdet udløser ECTS-points til deltagerne. 

 

Kulturmøde

Fastholde og udvikle Kulturmødekorpset, herunder:

* Rekruttere og uddanne kulturmødeambassadører, gennemføre dialogmøder og synliggøre aktiviteterne maximalt.

* Udover de ca. 10 dialogmøder om måneden i de aktive måneder (dvs. ekskl. eksamens- og industriferiesæson), så satses der i stadig stigende grad på video-produktion og folkeoplysning om mindretal på de sociale medier. Målet er en stigning på 25 % af følgere på henholdsvis KMA’s Facebook og Instagram.

* Der arbejdes mere målrettet på at få dialogmøder på landets højskoler. Målet er min. 5 gennemførte dialogmøder på højskoler i 2021.

* Styrket fokus på at få kulturmødedagsordenen i medierne med afsæt i KMA.

* Fokusgruppe med tidligere deltagere på dialogmøde, for at få evalueret de seneste års tiltag.

* Forsætte arbejdet med at få markedsføringsmateriale m.m. til at overgå til det nye hjemmesidedesign

Indgå samarbejde med Kultur- og Sprogmødestudier på RUC om kurser og praktikpladser til studerende i sekretariatet.

 

Undervisning og børn og unge

Realisere aktiviteter i henhold til Sydslesvigudvalgets bevillinger, i det omfang det i lyset af pandemien kan lade sig gøre:

* Gennemføre 13. årgangs informationsbesøg i København.

* Styrke udveksling af møder mellem sydslesvigske og rigsdanske børn på så mange forskellige platforme som muligt. Styrke udvekslings- og mødeaktiviteter.

Fastholde og udvikle indsatsen for at synliggøre grænselandet i grundskolen og ungdomsuddannelser ved hjælp af undervisningsmateriale, Elevambassadørerne, SydslesvigCrew, foredrag, workshops, kurser, efterskoleaktiviteter og muligheden for at tage 10. kl. på en dansk skole i Sydslesvig. Herunder øge interessen hos danske skoler og uddannelsesinstitutioner for lejrskole- og studieophold i Sydslesvig.

Videreudvikle og formidle undervisningsmaterialet ietGrænseland.dk og imGrenzgebiet.de. Herunder overflytte opgaver til et nyt layout, så siderne fremover er tættere knyttet til Grænseforeningens øvrige hjemmesideunivers.

Sikre kendskabet til og videreudvikle undervisningsmaterialet ”Mojn, Moin”. På sigt med det mål, at grundskolen får sin egen side under "Undervisning" på Grænseforeningens hjemmeside.

Styrke samarbejdet med de relevante faglige foreninger i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Bl.a. gennem fælles kursustilbud.

Samarbejde med undervisningsforlagene, Systime, Columbus, Clio og Alinea om relevant undervisningsmateriale og andre tilbud.

Fastholde og udvikle samarbejdet med Dansk Skoleforening og Efterskoleforeningen om at motivere og støtte flere unge sydslesvigere til at tage på danske efterskoler. Desuden gennemføres i samarbejde med SdU og Dansk Skoleforening et seminar for hjemvendte sydslesvigske efterskoleelever.

Støtte Grænseforeningen Ungdom (GFU) som et samlende netværk med unge fra alle Grænseforeningens aktiviteter. I samarbejde med GFU sikre, at unge fra Grænselandet deltager i Roskilde Festival.

 

Kommunikation

Øget synliggørelse

* Styrke fortællingen om Grænseforeningen som en forening, der med udgangspunkt i det danske mindretal også virker som brobygger mellem dansk og tysk ved hjælp af:

* Produktion af videoer og podcasts med dette budskab

* Flere konkurrencer og generelt øget aktivitetsniveau/synlighed på de sociale medier

Flere nye medlemmer

* Kommunikations- og kampagneaktiviteter som opfølgning på 2020-kampagnen ”Vil du være med til at fejre 100-året for Genforeningen og dansk-tysk venskabsår?”.

 

Magasinet Grænsen

* Udgive magasinet Grænsen seks gange årligt.

* Fortsat produktion af små videointerviews som supplement til større interviews i magasinet Grænsen

* Fortsat oversættelse til tysk af udvalgte artikler fra magasinet Grænsen

* Videreudvikling af magasinet Grænsen som instrument i markedsføringen for at få nye medlemmer af Grænseforeningen

Øget medlemsservice

* Indtaling af udvalgte artikler fra magasinet Grænsen via SoundCloud, så svagtseende og folk på farten kan høre artiklerne

* Ny version af kalender til lokalforeningerne

Generelt

* Grænseforeningens nyhedsbrev: 4.200 modtagere pr. gang skal øges

* Facebook: 3.820 følgere skal øges

* Opdatering af brochuremateriale

* Afslutte og evaluere den gennemgribende opdatering af Grænseforeningens hjemmeside, som er sket i 2019 - 20.