Grænseforeningens vedtægter

Grænseforeningen er en folkeoplysende forening. Læs Grænseforeningens vedtægter her.

Navn, formål, hjemsted 

§ 1 

Foreningens navn er ”Grænseforeningen”. Foreningen blev stiftet den 2. november 1920. Grænseforeningen har hjemsted i Københavns Kommune. 

§ 2 

Det er Grænseforeningens formål at støtte danskheden i grænselandet, særligt syd for grænsen, at udbrede kendskabet til grænselandets forhold samt at bevare og styrke dansk sprog og kultur. 

Organisation 

§ 3 

Som medlemmer kan optages: 

 • lokale grænseforeninger (lokalforeninger), hvis vedtægter ikke er i uoverensstemmelse med Grænseforeningens vedtægter. 
 • den landsdækkende ungdomsorganisation – Grænseforeningen Ungdom. 
 • enkeltpersoner, der ikke er tilknyttet en lokalforening. 
 • andre foreninger m.v., der tilslutter sig Grænseforeningens formål. 
 • uddannelsesinstitutioner. 

§ 4  
Enkeltpersoner, der ikke er tilknyttet en lokalforening, jf. § 3, pkt. 3 har samme rettigheder som øvrige medlemmer. Disse medlemmer betegnes direkte medlemmer. 

Bestyrelsen varetager de direkte medlemmers interesser, så de får samme rettigheder som medlemmer af en lokalforening. 

§ 5 

Grænseforeningens øverste myndighed er Sendemandsmødet. 

§ 6 

Bestyrelsen har ansvaret for foreningens daglige ledelse. 

§ 7  
Bestyrelsen ansætter en direktør til at forestå foreningens daglige ledelse 

§ 8 

Sendemandsmødet vælger Grænseforeningens formand for en periode på 2 år. 

§ 9 

Grænseforeningen udgiver et medlemsblad. 

§ 10 

De lokale grænseforeninger og Grænseforeningen Ungdom ledes af egne bestyrelser, der vælges på en årlig generalforsamling. 

§ 11 

Medlemmer indbetaler hvert år det af Sendemandsmødet fastsatte kontingent til Grænseforeningen. 

§ 12 

Lokale grænseforeninger kan udmelde sig af Grænseforeningen med ét års varsel til en 1. januar. 

Medlemmer af en lokalforening kan melde sig ud af Grænseforeningen med de regler, der gælder i lokalforeningens vedtægter.  

Har lokalforeningen ingen regler eller er medlemmet direkte medlem af Grænseforeningen, kan udmeldelse ske med omgående virkning.  

§ 13 
Lokalforeninger, der ikke afregner kontingent rettidigt til Grænseforeningen, kan ikke lade sig repræsentere ved de ordinære og ekstraordinære Sendemandsmøder, der afholdes efter betalingsfristens udløb, jf. § 23. 

§ 14 

Lokalforeninger kan for at styrke det lokale og regionale arbejde slutte sig sammen i kredse. 

Bestyrelsen 

§ 15 

Stk.1. Bestyrelsen består af formanden og 16 medlemmer. Den sammensættes således: 

Stk. 2. Sendemandsmødet vælger efter forslag fra lokalforeningerne 11 bestyrelsesmedlemmer i fem selvstændige regionsopdelte valg. Bestyrelsesmedlemmerne fordeles med 3 fra Region Syddanmark, 2 fra Region Midtjylland, 2 fra Region Nordjylland, 2 fra Region Sjælland og 2 fra Region Hovedstaden. Valgperioden er 2 år, således at 2 bestyrelsesmedlemmer fra Region Syddanmark og 1 fra hver af de øvrige regioner er på valg i lige år og de øvrige i ulige år. Gruppen af direkte medlemmer indgår i valghandlingen på lige fod med lokalforeningerne i Region Hovedstaden.  

Stk. 3. Alle lokalforeninger og gruppen af direkte medlemmer kan opstille kandidater i alle regioner. Alle kandidater skal have fast bopæl i den region, de opstiller i.  

Stk. 4. Grænseforeningen Ungdom udpeger selv to medlemmer til Grænseforeningens bestyrelse. 

Stk. 5. Bestyrelsen udpeger på sit første møde efter Sendemandsmødet for en periode på 2 år desuden 3 bestyrelsesmedlemmer med særlig sagkundskab. De pågældende skal være medlemmer af Grænseforeningen. Bestyrelsen konstituerer sig herefter med en 1. og en 2. næstformand, der sammen med formanden udgør formandskabet. 

Stk. 6. I det tilfælde, at et bestyrelsesmedlem får varigt forfald, indtræder som suppleant den kandidat fra den pågældende region, som ved sidste Sendemandsmøde fik flest stemmer uden at blive valgt. Er der ingen suppleant i den pågældende region, påhviler det bestyrelsen at finde en i den pågældende region. Suppleantens valgperiode er den samme som for det medlem, der erstattes. 

Stk. 7. I tilfælde af, at der ved udløb af fristen efter § 19 ikke er opstillet tilstrækkelig mange kandidater, påhviler det bestyrelsen at opstille det manglende antal kandidater til bestyrelsesposterne. 

§ 16  
Grænseforeningen yder sekretariatsbetjening til Grænseforeningen Ungdom. Der indgås en aftale mellem de to foreninger om omfanget af sekretariatsbetjeningen. 

§ 17 
Bestyrelsen fører gennem formanden tilsyn med Grænseforeningens administration. 

§ 18 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Der føres protokol og udsendes referat til bestyrelsens medlemmer. Referatet lægges derefter ud på foreningens hjemmeside. 

§ 19 

Stk. 1. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver. Udvalgsformænd udpeges blandt bestyrelsens medlemmer. 

Stk. 2. Bestyrelsen vælger desuden medlemmer til legat- og fondsbestyrelser m.v. 

Stk. 3. Efter indstilling fra formandskabet vedtager bestyrelsen budget og handlingsplaner, der beskriver hovedindholdet af Grænseforeningens kommende aktiviteter. 

§ 20 

Bestyrelsen kan udelukke et medlem af Grænseforeningen (jvf. § 3), når der findes grund dertil. Det udelukkede medlem kan indanke beslutningen til det førstkommende Sendemandsmøde. 

Sendemandsmødet 

§ 21 

Stk.1. Bestyrelsen indkalder til ordinært Sendemandsmøde, der skal afholdes hvert år i perioden 15. april til 31. maj. Indkaldelsen sker med 5 ugers varsel 

og sendes til: 

formænd for de lokale grænseforeninger 

formanden for Grænseforeningen Ungdom 

medlemmer uden tilknytning til en lokalforening 

foreninger og uddannelsesinstitutioner, som er medlemmer af foreningen 

bestyrelsens medlemmer 

Stk.2. Dagsorden og bestyrelsens skriftlige beretning udsendes samtidig med indkaldelsen. Det reviderede årsregnskab udsendes senest to uger før Sendemandsmødet. 

Stk. 3. Sendemandsmødets dagsorden skal mindst indeholde nedenstående punkter i den angivne rækkefølge: 

 1. Valg af dirigent 
 2. Bestyrelsens beretning om Grænseforeningens virksomhed det forløbne år 
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
 4. Bestyrelsens orientering om handlingsplan og budget for det kommende år 
 5. Behandling af indkomne forslag 
 6. Fastsættelse af kontingent til hovedforeningen 
 7. Valg: 

a. Formand 

b. Bestyrelse (jvf. § 15) 

c. Revisor 

 1. Eventuelt 

§ 22 

Lokalforeninger og Grænseforeningen Ungdom samt gruppen af direkte medlemmer kan begære forslag optaget på dagsordenen, herunder forslag til formandsvalg. Sådanne forslag samt forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer, jvf. § 15, skal være administrationen i hænde senest 8 uger før Sendemandsmødets afholdelse. 

Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer skal dog være Grænseforeningens sekretariat i hænde senest fire uger før Sendemandsmødet. 

§ 23 

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinært Sendemandsmøde, når den finder det nødvendigt, eller når mindst 1/10 af lokalforeningerne fremsætter ønske herom. Indkaldelsen sker med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Gruppen af direkte medlemmer tæller i denne sammenhæng som en lokalforening. 

§ 24 

Sendemandsmødet er kun beslutningsdygtigt, når halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede deltager i afstemningen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Der kan kun tages beslutninger om sager, der er opført på dagsordenen. Alle personvalg sker skriftligt. 

§ 25 

Lokalforeningerne samt gruppen af direkte medlemmer har ret til at sende 1 sendemand pr. 50 medlemmer, dog har alle foreninger samt gruppen af direkte medlemmer uanset størrelse ret til 1 sendemand. Dvs. at 51 medlemmer udløser 2 sendemænd, 101 medlemmer udløser 3 sendemænd osv. 

§ 26 

Stk. 1. Alle medlemmer af foreningen har ret til at deltage i Sendemandsmødet med taleret. 

Stk. 2. Kun sendemænd har stemmeret. Bestyrelsesmedlemmer har – uanset om de er sendemænd eller ej – stemmeret ved alle afstemninger. 

§ 27 

Det ordinære Sendemandsmøde træffer efter indstilling fra bestyrelsen beslutning om størrelsen af de forskellige medlemskontingenter til Grænseforeningen. 

§28 

Der føres protokol over Sendemandsmødets forhandlinger. Protokollen underskrives af formand og dirigent og har dermed juridisk gyldighed. 

Hæftelse 

§ 29 

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden sammen med en af næstformændene. I formandens forfald kan dog de to næstformænd tegne foreningen. Formanden, subsidiært næstformændene, kan udstede tidsbegrænsede fuldmagter til funktionærer i administrationen. 

Stk. 2. Til erhvervelse, pantsætning eller afhændelse af fast ejendom kræves bestyrelsens samtykke. 

Stk. 3. Medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med sin formue. Foreningens medlemmer har udover pligt til at betale kontingent ikke andre økonomiske forpligtigelser overfor foreningen, ligesom foreningens medlemmer ikke har krav på nogen del af foreningens formue eller indtægter af nogen art. 

Regnskab og revision 

§ 30 

Regnskabsåret følger kalenderåret. 

§ 31 

Regnskabet revideres af den af Sendemandsmødet valgte statsautoriserede revisor. 

Ændring af vedtægter, foreningens opløsning 

§ 32 

Ændringer af disse vedtægter kan ske på et ordinært Sendemandsmøde. Til vedtagelse kræves 2/3 af de afgivne stemmer. 

§ 33 

Grænseforeningens opløsning kan kun finde sted på et i den anledning indkaldt ekstraordinært Sendemandsmøde. Til vedtagelse kræves, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. Sendemandsmødet tager i tilfælde af vedtagelse af opløsning bestemmelse om afviklingen af foreningens formue, som skal anvendes til almene formål eller bedst muligt i overensstemmelse med formålsparagraffen. Bestyrelsen kan ikke træde tilbage før opløsning af formue m.m. er effektueret. Bestyrelsen nedsætter et likvidationsudvalg bestående af repræsentanter for bestyrelsen og foreningens revisor. 

§ 34 

Ovenstående vedtægter er vedtaget på Sendemandsmødet den 14. maj 2023.