Gå til listen over lokalforeninger

Grænseforeningen Aabenraa

Grænseforeningen Aabenraa

Engager dig i Grænseforeningen i dit lokalområde.

Vi mener, at erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland, hvor man er gået fra fjendskab til venskab, er afgørende for dansk demokrati og mødet mellem kulturer. Derfor arrangerer vi aktiviteter, foredrag og udflugter for at blive klogere på grænselandet. Her skaber vi et lokalt fællesskab, der knytter bånd til det danske mindretal syd for grænsen.

Vi glæder os til at se dig til et af vores arrangementer, som du kan få overblik over her på siden.

Jens Overgaard

Formand

Bjergholt 20, 6200 Aabenraa

Tlf. 40 10 81 42

jensovergaard49@gmail.com

Kresten Thomsen

Næstformand

Bag Hjelm 8, 6200 Aabenraa

Tlf. 29 85 32 37

ksth6200@gmail.com

Ragnar Albertsen

Kasserer

Nørrevang 48, 6230 Rødekro

Tlf. 20 14 64 04

hralbertsen@hotmail.com

Peter Giles

Sekretær

Bjerggade 6A,1., 6200 Aabenraa

Tlf. 21 78 88 68

peter1950giles@gmail.com

Kristina Albertsen Jepsen

Bestyrelsesmedlem

Kløvermarken 45, 6230 Rødekro

Tlf. 41 66 48 47

kaalbcarstensen@hotmail.com

 

Horst Schneider

Revisor

Marienallee 53, 24937 Flensborg

Tlf. +49 15 25 10 06 722 / +49 461 3107314

horstmagnus01@gmail.com

Torben Hansen

Revisor

Væxjøvej 30, 6200 Aabenraa

Tlf. 23 31 40 14

torbenhansen@it.dk

Grænseforeningen Aabenraa

Vedtægter

 

FORENINGENS NAVN

§ 1

Foreningens navn er ”Grænseforeningen Aabenraa” Foreningen indgår i Grænseforeningen og

arbejder i overensstemmelse med Grænseforeningens vedtægter.

 

FORMÅL

§ 2

Det er foreningens formål:

 • at støtte danskheden i grænselandet,
 • at udbrede kendskabet til grænselandets forhold,
 • at styrke og bevare dansk sprog og kultur.

 

MEDLEMMER

§ 3

Som medlem kan – uanset bopæl – optages enhver, der godkender foreningens vedtægter.

 

GENERALFORSAMLING

§ 4

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af

april måned.

Generalforsamlingen afvikles efter følgende dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab

4. Bestyrelsens forslag til kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af en suppleant

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller ved annoncering i lokale dag-og/eller distriktsblade samt i Grænseforeningens blad Grænsen med angivelse af tid og sted.

Indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Foreningens sekretær udarbejder skriftligt referat af generalforsamlingen.

Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.

Et hvert medlem kan forlange skriftlig afstemning.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske, når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer anmoder om det. Indkaldelsen skal ske som ved ordinær generalforsamling.

 

BESTYRELSEN

§ 5

Foreningen ledes af en bestyrelse på 4 - 7 medlemmer. På den årlige generalforsamling tilstræber vi at nå op på det maksimale antal.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en toårig periode, idet halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år.

Det tilstræbes at bestyrelsen sammensættes med størst mulig geografisk spredning.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov, dog mindst 4 gange årligt, der indkaldes af formanden med mindst 8 dages varsel. Indkaldelsen sker skriftligt med angivelse af dagsorden.

Beslutninger på bestyrelsesmødet træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte

Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved mindst 3 fremmødte. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Ved vakance indtræder suppleanten i den vakante plads.

Bestyrelsen kan etablere et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

REVISION

§ 6

Revisionen består af 2 personer, der vælges på skift hvert andet år.

 

ÅRSREGNSKAB

§ 7

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

TEGNINGSRET

§ 8

Foreningen tegnes af formanden sammen med et medlem af bestyrelsen.

Formanden alene giver kasserer bemyndigelse til at disponere over foreningens kassebeholdning og bankkonti.

 

HÆFTELSE

§ 9

Intet medlem hæfter for foreningens forpligtelser.

 

UDMELDELSE

§ 10

Foreningen kan udmelde sig af Grænseforeningen i henhold til Grænseforeningens vedtægter.

 

§ 11

Et medlem kan når som helst ved skriftlig henvendelse til foreningen udmelde sig af foreningen, men hæfter dog for forfaldent kontingent.

 

VEDTÆGTSÆNDRINGER.

§ 12

Ændringer af foreningens vedtægter kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte på en til formålet indkaldt generalforsamling.

OPLØSNING

 

§ 13

Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte på en til formålet indkaldt generalforsamling.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens ejendele Grænseforeningen.

 

Vedtaget på generalforsamlingen

Folkehjem den 5. marts 2018.

Bestyrelsesmøde mandag den 2. oktober kl. 10.00 hos Jens.

 

Dagsorden.

 

1. Meddelelser – siden sidst.

Nyhedsbrev udsendt den 06.09.2023: Jens

Jens tilstræber at udsende nyhedsbrevet en gang om måneden for bl.a at nævne kommende arrangementer og at oplyse om stigning i medlemstallet.

Løveløbet i Sydslesvig den 17.09.2023: Ragnar

Se under evaluering

ÅbenRock underholder den 10.02.2024: Kresten

Kresten orienterede om koret og der fulgte en kort drøftelse vedr. betaling/honorar. Rammerne er en halv times sang og Kresten foreslår programmet, som passer til arrangementet.

Udvekslingsprojektet mellem Hiort Lorenzen Børnehavens førskolegruppe i Slesvig og Hærvejsskolens børnehaveklasser er en realitet: Kristina og Jens

Hærvejsskolen støtter projektet, men mødet mellem de to klasser er endnu ikke aftalt. Jens rykker for et svar. Endvidere vil han søge sekretariatet om tilskud til bustransport mellem Slesvig og Rødekro. (Hvis vi søger den kommunale kulturelle samrådspulje, skal ansøgning indsendes inden den 15. januar)

”Grænselandsambassadører” er GFs afløser for ”Voksenambassadørerne”: Jens

Jens er koblet på, men projektet er et samarbejde mellem GF og SSF. GF København kommer i november til nye drøftelser/planlægning

Samarbejdsaftale mellem Biblioteket og GF-Aabenraa om Anna Elisabeth Jessens foredrag om hendes nyeste roman ”Hjemsted” den 14.03.2024 er på plads: Jens

Samarbejdsaftalen er at GF-Aabenraa og Biblioteket deler evt. overskud/underskud

 

2. Evaluering.

Løveløbet (Ragnar og Jens deltog som hjælpere) tiltrak ikke så mange deltagere som sidste år, men

må stadig betragtes som en succes for fællesskabet i Sydslesvig.

Lavere deltagelse kan skyldes et andet løbsarrangement dagen før. Måske er en bedre koordination ønskelig.

 

3. Økonomi – medlemssituationen.

Ragnar gør rede for den øjeblikkelige økonomi, herunder betaling af bøger til Hiort Lorenzen

Børnehaven.

Kassebeholdning er en smule mindre i forhold til sidste år

Takster for kørselsgodtgørelse: Ragnar/Jens

Efter en kort drøftelse blev bestyrelsen enig om at fortsætte med den høje takst (3.71kr pr. km)

Mht. kontingentbetaling kan vi for øjeblikket ikke skelne mellem hustande og enkeltpersoner, – siger sekretariatet: Ragnar

Årsagen er manglende registrering f.eks efter et dødsfald står husstanden fortsat som betalende Emnet tages op på mødet i Middelfart.

 

4. Kommende arrangementer.

Lokalforeningsmøde i Middelfart den 7. okt.: Lone og Jens deltager.

Fællesarrangement med Annegret Friedrichsen på Folkehjem den 12.10.2023: Jens 

 

5. Næste møde

Næste møde den 15. december

 

5. Evt.

 

/ Jens 25.09.2023

Referent: Peter

______________________________________________________

 

Referat fra bestyrelsesmødet 14. 08. 2023

1. Meddelelser – siden sidst.

Såvel vores lokalprogram som fællesprogrammet blev udsendt til medlemmerne i juni måned.

Ragnar og Jens uddelte førskolehæfter i Hiort Lorenzen Børnehave den 18. juli.

I forbindelse med besøget aftalte vi en ny ordning for uddelingen af hæfterne + en udvekslingsaftale i foråret 2024; se vedhæftede sammenfatning.

De udleverede hæfter synes at være en succes og pædagogerne mener at hæfterne er bedre end dem de havde i forvejen. I forbindelse med meddelelsen talte vi om pris mm.

På mødet drøftede vi et udvekslingsprogram mellem Hjort Lorenzens Børnehave og en 0-klasse i DK. Kristina kontakter skolelederen i Rødekro og Jens henvender sig til Aabenraa Friskole.

Vi drøftede endvidere, hvordan idéen om udveksling kan ‘sælges’, så Jens formulerer en skrivelse om begrundelse for et sådant arrangement.

Kristina fortalte, at 6-klasserne på Rødekro Skole skal til Flensborg på skoleudflugt, og bestyrelsen kunne se en mulighed for, at en kontakt med f.eks Gustav Johannsen Skolen i Flensborg kunne etableres mhp. en evt. udveksling.

2. Evaluering.

Godt forårsprogram med rimelig tilslutning til arrangementerne, men hvordan bliver vi bedre til at trække flere til, jf. at andre lokalforeninger trækker betydeligt flere medlemmer til deres arrangementer.

Ragna og Jens’ indtryk fra Sendemandsmødet er, at andre afdelinger lykkes med at trække flere deltagere til arrangementer. Bestyrelsen drøftede flere måder at tiltrække opmærksomhed til arrangementer og blev enig om, at der skal fremstilles plakater, som skal hænges op relevante steder. Ophængningssteder skal uddelegeres blandt bestyrelsesmedlemmer, og de melder tilbage om forslag til disse. Jens og Kristina mødes den 28. august mhp. fremstilling af plakater.

Kresten gjorde opmærksom på, at den 1. september er Frivillighedsdag, hvor han repræsenterer Red Barnet. Grænseforening kan ikke være med i år, men Jens vælger at besøge stedet mhp. en evt. deltagelse i fremtiden.

3. Økonomi – medlemssituationen.

Ragnar gennemgik den øjeblikkelige økonomi.

Ragner gjorde rede for økonomien, hvor foreningen har et mindre beløb til resten af året. Der bliver et underskud igen, men afdelingen vil modtage flere penge fra Kbh næste år og medlemskontingent hæves til 250kr. Jens meddeler om ændring i det næste nyhedsbrev.

4. Kommende arrangementer.

I september tager vi hul på et nyt årsprogram herunder den 17. september Løveløbet i Sydslesvig, som vi deltager praktisk i: Møde herom i Sporskifte den 28. august kl. 17.

5. Næste møde.

Forslag: Mandag den 2. okt. kl. 10 hos Jens.

6. Evt.

____________________________________

 

Bestyrelsesmøde fredag den 9. juni kl. 10.00 hos Jens.

Dagsorden.

1. Meddelelser – siden sidst.

Arkitekturforedraget med Henrik Gram d. 20.04.23: 15 deltagere.

Busturen til Vestslesvig den 05.05.2023: 34 deltagere.

Ragnar, Peter og Jens deltog i Sendemandsmødet den 13-14. maj.

Der er læst korrektur på såvel lokalprogrammet som fællesprogrammet.

Skal vi indkøbe et antal trøjer (100 kr.) til Løveløbet den 17. sept.

- Vi har besluttet ikke at købe T-shirt til løveløbet, vi tager dette op igen i forbindelse med et andet arrangement.

 

2. Evaluering.

Arkitekturforedraget gav et fremragende indblik i grænselandets mellemkrigstids-arkitektur. Ærgerligt, at ikke flere fik den oplevelse med.

34 deltagere i busturen med besøg i 2 koncentrationslejre, Risum Skole, Mikkelberg og Husum Danske Kirke, igen en god og lærerig tur i Sydslesvig.

3. Økonomi – medlemssituationen.

Drøftelse af, om medlemmer og ikke-medlemmer skal betale samme pris for deltagelse i vores arrangementer.

Regnskabet for Vestslesvig-turen den 5. maj; se bilag.

Vi har modtaget 18375kr fra København, som vores andel af medlemskontingentet. Vi har på nuværende tidspunkt et overskud på 4000kr.

- Regnskabet for busturen er på minus 449,70kr; dette er acceptabelt. Vi talte om, at andre lokalforeninger kan samle mange flere tilmeldinger til busture. Hvad gør de anderledes end os? Måske vi skulle forhører os, hvordan de reklamerer for deres ture? Er der noget vi kan gøre anderledes for at få flere til at tilmelde sig?

4. Kommende arrangementer.

Årsmøder i Sydslesvig den 11.06.2023.

Hiort Lorenzen Børnehaven i Slesvig går på sommerferie den 21. juli, så vi skal have aftalt en dato, hvor vi kan komme ned og udlevere bøger til førskolebørnene.

Det Grå Guld på Lassens Gård i november er på plads: Mogens Therkelsen og Nis Hansen.

- Årsmøde i Flensborg, Jens deltager.

- Mht. børnehaven: Jens finder ud af, hvornår de vil have besøg og hvor mange førskolebørn, de der. Vi besluttede igen at give bøger til førskoleeleverne. 


5. Næste møde.

Mandag den 14. eller fredag den 18. august.

Mødet må afholdes et andet sted end hos Jens, da der er ved at blive installeret køkken her.

Meld lige tilbage til Jens, hvilken dag der passer bedst? Jens, Ragnar og Kristina kan begge dage.

Næste bestyrelsesmøde afholdes enten hos Peter eller hos Kresten.

 

6. Evt.

/ Jens 30.05.23

Referat i kursiv. Kristina 09.06.23

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

Bestyrelsesmøde den 21.04.2023 kl. 10.00 hos Jens, Bjergholt 20, Aabenraa.

Dagsorden og referat

1. Meddelelser – siden sidst.

40 mennesker mødte op til Det Grå Guld den 30.03.2023.

Nyhedsbrev udsendt den 13.04.2023 med angivelse af arkitekturforedraget den 20.04. og heldagsturen den 05.05.2023.

Kristina spørger om Nyhedsbrevet har en positiv effekt. Svaret er bekræftende.

2. Evaluering.

Fin tilslutning til Det Grå Guld – ca. lige mange fra hver side af grænsen.

3. Økonomi.

Ragnars kommentarer til den øjeblikkelige økonomi.

Ragner kunne oplyse at i øjeblikket har foreningen et underskud på 12.000kr.

Han orienterede om Grænseforeningens kontingentbetaling fra København, som udbetales to gange årligt - den 1. januar og den 1. marts. Det betyder, at i visse tilfælde får lokalforeningen betalingen med næsten et års forsinkelse. Aabenraa modtager omtrent 16.000kr.

Der fulgte en kort diskussion om medlemmer/ikke medlemmer skulle betale forskellige beløb til arrangementer. Vi blev enige om at spørgsmålet kunne tages op igen på et senere tidspunkt.

Vi har fået tilbud på buskørsel fra firmaet Nissen & Sohn GmbH & Co KG fra Löwenstedt (Duborg-Skolens foretrukne busselskab): € 890 = kr. 6.675.

Som besluttet på forrige bestyrelsesmøde fastholder vi kr. 200 pr. person for heldagsturen den 05.05.2023

4. Kommende arrangementer.

St. Bededag den 5. maj heldagsturen til den vestlige del af Sydslesvig. Håber på mindst 30 deltagere.

19 personer er tilmeldt på nuværende tidspunkt.

Sendemandsmøde på Vingsted Centret den 13. – 14. maj: Ragnar og Jens deltager begge dage, Peter om søndagen.

Fælles advents- julearrangement med Foreningen Norden bliver ikke til noget.

Senest 1. maj skal vi indsende arrangementsmateriale til sekretariatet. Endelige opslag for det kommende års arrangementer fremlægges på mødet.

Jens har i samarbejde med SSF planlagt et nytårsarrangement i januar med deltagelse af Hanne Sundin, Grænseforeningen og Jens A. Christiansen, SSF.

Arrangementet Det Grå Guld på Christian Lassens Mindemuseum i november er endnu ikke på plads.

Jens gennemgik forslag til arrangementer og bad bestyrelsen om at korrekturlæse materialet

5. Næste møde.

Næste bestyelsesmøde er fredag den 9. juni hos Jens.

6. Eventuelt.

Kristina spurgte om prisen på Grænseforeningens trøjer/sweatshirts kunne holdes på 100kr. Trøjerne kan bruges til arrangementer f.eks Løveløbet.

Jens arbejder på at højskoleforstander Mads Rykind-Eriksen kan ‘hyres’ som festtaler til en kommende generalforsamling.

Referent: Peter

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bestyrelsesmøde den 27.03.2023 kl. 10.00 hos Jens, Bjergholt 20, Aabenraa.

 

Dagsorden og referat

 

1. Meddelelser – siden sidst.

Nyhedsbrev udsendt den 08.03.2023 bl.a. med opfordring til at møde op til generalforsamlingen næste dag.

Hanne Sundin prøvede som aftenens taler at sætte de 20 fremmødte ind i opgaven med at nytænke fremtiden for Grænseforeningen.

Læsekredsmødet den 16.03.2023 havde Annegret Friedrichsens bog ”Astrids somre” på programmet. Forfatteren deltog i sidste halvdel af mødet.

Formanden orienterede i Nyhedsbrevet om turbulensen i Grænseforeningen i forbindelse med ændringen af formålsparagrafen (og tilføjede yderligere at Hanne Sundin undgik at nævne problematikken på Generalforsamlingen)

Der indløb et par afbud til læserkredsen den 16.03.

2. Evaluering.

Fin tilslutning til generalforsamlingen.

20 personer deltog i generalforsamlingen, som må anses som et positivt fremmøde.

3. Økonomi – medlemssituation.

Ragnars kommentarer til den øjeblikkelige økonomi, herunder forventningen til kontingent-

forhøjelsen på 50 kr. til 250 kr

Forslaget om kontingentforhøjelse blev taget til efterretning.

Ragner kunne orientere at lokalforeningen har 87.000kr stående på konto. 9000kr skal overføres til næste års afstemningsfest.

4. Kommende arrangementer.

Torsdag den 30.03.2023 kl. 14.30 i Billedsalen, Folkehjem: Det grå guld med Christian Panbo og Flemming Meyer.

20.04.2023 kl. 19.30 i Billedsalen, Folkehjem: Henrik Gram fortæller om arkitekturen i grænselandet.

Senest 1. maj skal vi indsende arrangementsmateriale til sekretariatet, hvorfor vi nu skal have sammensat vores tilbud til medlemmerne; se vedhæftede kalender.

Antal deltagere til Det grå guld den 30. marts er ukendt, men Folkehjemmet er booket til 30 deltagere.

Jens sender yderligere reklame for Henrik Grams foredrag om arkitektur til Historisk forening.

Kresten gennemgik programmet for udflugten den 5. maj. Der var en kort drøftelse vedrørende tidsplanen og økonomi. Prisen på bussen er fortsat ikke oplyst. Det var enighed om at prisen pr. deltager er 200kr, hvis antallet er 25.

Mød op med gode ideer til vores lokalprogram!

Jens har kontaktet de andre lokale formænd og meddelte, at Aabenraa udarbejder eget program for de kommende arrangementer, og sekretariat koordinerer forslag fra afdelingerne til sidst. Fristen for indsendelsen er den 1. maj.

Jens har kontaktet Rebbølcentret for at høre, hvornår der planlægges bl. foredrag med Jørn Buch mhp. at tilpasse planlægningen af de kommende arrangementer.

Bestyrelsen gennemgik kalenderen for det kommende år. Følgende arrangementer blev noteret.

17. september: Løveløbet. Grænseforeningen vil blive kontaktet mht. planlægning. Ragner og Kristina er kontaktpersoner.

12. oktober: Forfatterarrangement på biblioteket med Annegret Friedrichsen sammen med Forening Norden. Jens er tovholder.

2. november: Læsegruppe med Willy-August Linnemann. (Jens)

Uge 46: Kursus på Rude Strand Højskole om grænselandet, hvor Grænseforeningen muligvis inviteres med. Kresten kontakter igen. Fristen er den 15.04.23.

23. november: Det Grå Guld flyttes fra den 26. oktober. Jens undersøger om arrangementet kan afholdes på Lassens Gård.

Uge 49: Der planlægges et jule spisearrangement sammen med Forening Norden i Slesvig og Aabenraa.

Ingen arrangementer i januar.

10. februar: Afstemningsfest. Mulige festtalere blev foreslået. Jens følger op.

14. marts: Læsegruppe hos Lone og Jens. (Jens)

4. april: General forsamlingen. (Kresten)

26. april: Heldagstur. (Jens, Ragner, Peter)

9. juni: Årsmøde

5. Næste møde.

Forslag: Mandag den 24. april 2023 kl. 10 hos Jens: Finpudsning af programmet.

Datoen ændret til den 21. april.

6. Eventuelt.

 

/ Jens 20.03.2023./ Peter den 28.03.2023

 

__________________________________________________________________________________________________

 

Bestyrelsesmøde den 06.03.2023 kl. 10.00 hos Jens, Bjergholt 20, Aabenraa.

 

Dagsorden.

Referat i kursiv.

1. Meddelelser – siden sidst.

Nyhedsbrev med indkaldelse til generalforsamling den 9. marts udsendt den 14.02.2023.

Arrangementer siden forrige bestyrelsesmøde den 16.01.2023: Jørn Buch-foredrag i Rebbølcentret om efterkrigstidens Tyskland. Afstemningsfest den 10.02.2023 med godt 170 deltagere og et samlet overskud fra 2022 og 2023 på kr. 9.118,32, som overføres til 2024-afstemningsfesten, som arrangeres af grænseforeningen.

Jens deltager i lokalforeningsmødet i Sorø den 4. marts.

Flensborg Avis bragte den 09.02 og 14.02.2023 en række artikler om Grænseforeningens strategiplan for de kommende 5 år; se vedhæftede.

Har Kresten kontaktet Rudestrand Højskole om et evt. samarbejde?

Godt foredrag af Jørgen Buch.

Indkaldelse til generalforsamling bl.a. i nyhedsbrevet. Vi sparer Ugeavisen væk, da den er dyr !

Grænseforeningen bliver kontaktet af Rude Strand Højskole, når de går i gang med planlægningen af kurset. Kurset afholdes fra 13.-11. til 18.-11.

2. Evaluering.

Flot tilslutning til Afstemningsfesten – over 170 mennesker

3. Økonomi – medlemssituation.

Ragnars kommentarer til den øjeblikkelige økonomi, jf. også økonomifremlæggelsen på

generalforsamlingen.

Fremskaffelse af hættetrøjer – 100 kr. Hvor mange skal vi købe?

Halvdelen af abonnement på Flensborg Avis dækkes fra Kbh.

Udbetaling af kontingent er løst.

Vi vil stadig være med i støtteforeningen forJaruplund Højskole. Pris 185kr.

Tilskud til Vestkystturen, busudgift, dækkes af Kbh. Jens kontakter busselskab.

Trøjer – størrelser og antal drøftes på næste møde.

 4. Kommende arrangementer.

Torsdag den 9. marts: Generalforsamling på Folkehjem kl. 19.30. Inden da mødes bestyrelsen med

Hanne Sundin og Michael Rask Pedersen kl. 16.00.

I og med Jørn Ulrik trækker sig fra bestyrelsen efter mange gode år, skal vi have fundet et nyt

bestyrelsesmedlem. Forslag?

Torsdag den 16. marts kl. 14.30: Læsekredsmøde om Annegret Friedrichsens ”Astrids somre”.

Torsdag den 30. marts kl. 14.30: Det grå guld med Christian Panbo og Flemming Meyer – på

Folkehjem.

Løveløbet 2023: Ragnar og Kristina tager kontakt til planlægningsgruppen; se vedhæftede.

Tidsplan for planlægning af årsprogrammet 2023-2024 og afstemningsfesten 2024.

Sdr. Folkekor er parat til at underholde ved afstemningsfest. Deres prisforslag : kaffe og kage !

Vi har tilbudt at deltage i planlægning af løveløbet; venter på respons herfra. Afholdes 17. sep.

Ideer til det nye program efterlyses. Ny samarbejdspartner kunne være Folkeuniversitet, når det er

blevet etableret i Aabenraa.

Der gøres overvejelser omkring dato for udarbejdelse og  udsendelse af det nyt program.

5. Næste møde.

Forslag: Mandag den 27.-3.  2023 kl. 10 hos Jens.

6. Eventuelt.

 

/ Jens 27.02.2023/ ref. KT 09.03.2023 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                 

 

Bestyrelsesmøde den 16.01.2023 kl. 10.00 hos Jens, Bjergholt 20, Aabenraa.

 

Dagsorden.

Referat – i kursiv: Jens

1. Meddelelser – siden sidst.

Kristina og Kresten har i den første uge efter nytår fået sat en fin udstilling om Grænseforeningen op på biblioteket i Rødekro.

Kristina lægger fortløbende vores arrangementskalender ud på Facebook og kommunens arrangementsoversigt.

Nyhedsbreve udsendt den 27.11.2022 og 02.01.2022.

I næste nyhedsbrev skal der bringes billeder af udstillingen på biblioteket i Rødekro.

Lone og Jens deltog i våbenstilstandsdagen den 11.11.2023.

Sidste 3 arrangementer i 2022: Foredrag om Lübeck den 21.11., foredrag ved Stephan Kleinschmidt den 24. 11 og afsluttende foredrag ved Grethe Bay om Egernsundmalerne den 01.12.2022.

2. Evaluering.

God tilslutning til forrige års arrangementer, hvilket vil sige 20-30 deltagere pr. arrangement. Dog synes medlemmerne at skulle nødes til at møde op.

Det bliver interessant at se, hvordan fremmødet vil blive her i foråret set i lyset af, at kun i alt 10 personer møder op til foredraget den 09.01.2023 med Rejhan Bosnjak om sydslesvigernes selvforståelse.

3. Økonomi – medlemssituation.

Ragnars kommentarer til den øjeblikkelige økonomi.

For øjeblikket et deficit på kr. 5.800.

Sekretariatet/Michael Rask Pedersen inviterer til teams-møde om afregning af udbetaling af  kontingentbetaling; se vedhæftede bilag.

Fremskaffelse af hættetrøjer – til hvilken pris skal undersøges (Jens).

 4. Kommende arrangementer.

Mandag den 09.01.2023 kl. 19.30 på Folkehjem: Rejhan Bosnjak om det danske mindretals selvopfattelse.

Mandag den 06.02.2023 kl. 14.30 i Rebbølcentret: Jørn Buch om Tysklands efterkrigshistorie.

Fredag den 10.02.2023 kl. 19.00 på Folkehjem: Afstemningsfest.

 • 2024 skal vi arrangere afstemningsfesten, så allerede nu skal vi have fundet en festtaler + øvrig underholdning.
 • Kresten vil forhøre sig hos Folkekoret, om det kan underholde. Stefan Seidler kom op som en mulig festtaler.

Torsdag den 09.03.2023 kl. 19.30 på Folkehjem: Generalforsamling med Hanne Sundin som taler.

 • Kresten har givet tilsagn om at være ordstyrer.
 • Hanne Sundin har givet tilsagn om at møde bestyrelsen kl. 16 på Folkehjem.

 5. Næste møde.

Mandag den 06.03.2023 kl. 10 hos Jens.

6. Eventuelt.

Kresten kontakter Rudestrand Højskole for at undersøge om GF kan indgå i et ugeskursus.

Vi skal have fundet en ny dato til spisning hos Lone og Jens: Torsdag den 27.04.2023 kl. 18

/ Jens 09.01.2023

/ Jens 17.01.2023

______________________________________________________________________________________________________

 

Bestyrelsesmøde den 07.11.2022 kl. 10.00 hos Jens, Bjergholt 20, Aabenraa.

 

Dagsorden.

Referat indsat som Ad …

 

1. Meddelelser – siden sidst.

Nyhedsbrev udsendt den 20. sept. og 17. okt.

5 arrangementer afviklet siden sidste bestyrelsesmøde den 12. sept., heraf 2 af vores egne arrangementer om filmmanden Frelle Petersen og foredraget om europæiske mindretal.

Har Niklas, Kristinas søn uddelt programfoldere?

Mulige ophængningssteder for vores programmer (i en tyk plasticlomme ?): Medborgerhuset, Damms Gård, Kirsebærhaven, Valdemarhus, Rebbølcentret

Hvordan når vi ud til de yngre målgrupper?!

Ad 1

Kristina har kontaktet Rødekro Bibliotek, som gerne vil indgå i et samarbejde, f.eks med opstilling af Grænseforeningsmaterialer samt at finde relevante bøger.

Istedløven i garn! må gerne lånes.

Andre eksempler på synlighed f.eks. kopper, kuglepenne, trøje kan fremskaffes og lægges frem. Kristina og Kresten er tovholdere.

Fremtidige arrangementer er lagt ud på Facebooksiden.

Programmer er delt ud til de fleste af ovennævnte steder.

 

2. Evaluering.

90 deltagere ved Frelle Petersen-arrangementet.

Til foredraget om europæiske mindretal var vi 20 deltagere, heraf 4 efter at have læst dagens Fl.A.

Referat af samtalemødet med de øvrige 4 sønderjyske foreninger den 5. okt. på Folkehjem.

Sekretariatet har udsendt en 5-siders opsamling fra de 2 lokalforeningsmøder i oktober.

Ad 2

Der var enighed i bestyrelsen om, at arrangementerne var vellykkede.

 

3. Økonomi – medlemssituation.

Ragnars kommentarer til den øjeblikkelige økonomi.

Med henvisning til vores lidt anstrengte økonomi vil vi på næste generalforsamling foreslå en forhøjelse af kontingentet til kr. 250.

Forventet underskud på 10.000 kr. i år. En forhøjelse af kontingent med 50 kr. til 250 kr. vil indbringe ca. 10.000 kr. Nuværende kassebeholdning er omkr. 82.000 kr. Vi skal forvente faldende indtægter grundet færre medlemmer.

Regnskabet for Frelle Petersen-arrangementet foreligger endnu ikke.

Regnskabet for mindretals-arrangementet gav et underskud på 514 kr.

Kristina foreslog på forrige bestyrelsesmøde, at vi køber GF-trøjer. Vi vil forsøge at presse prisen ned fra 75 til 50 kr. Trøjerne gives i så fald til deltagerne ved større GF-arrangementer (indregnes i prisen for deltagelsen).

Skal endelig vedtages på dette bestyrelsesmøde.

 

Ad 3

Ragner kunne meddele at underskuddet på nuværende er på 3000kr.

Medlemskontingent foreslås hævet med 50kr. på kommende generalforsamling.

Bestyrelsen kunne ikke billige Jenses egenrådige sænkning af billetprisen til Tove Malloy-foredraget for derved at få flere til at melde sig.

Der fulgte en kort diskussion om brugen af GF-trøjer. Fremskaffelse af hættetrøjer skal undersøges.

 

 4. Kommende arrangementer.

Våbenstilstandsdagen den 11.11. kl.11 ved Bjolderup Kirke. Jens Indkøber en krans og deltager. Andre?

Rebbølarrangement den 21. nov. med Jørn Buck: Lübeck.

Fællesarrangement den 28. nov. med bl.a. Historisk Samfund for Sønderjylland med Stephan Kleinschmidt.

Grethe Bay fortæller den 1. dec. om Egernsundmalerne. Arrangeret sammen med Aabenraa Kunst- og Musikforening.

 

Vedhæftet denne dagsorden er udkastet til forårets arrangementer.

Kommentarer udbedes.

 

Tirsdag den 13. dec. kl. 19 på Flensborg Bibliotek: Advent i jul og toner v. Simon Faber.

Jens har kontaktet Foreningen Norden i Sydslesvig, Anke Spoorendonk. Næste år vil vi sætte os sammen inden sommerferien og strikke et fælles advent/julearrangement sammen til afholdelse i Flensborg.

I år vil vi i et kommende nyhedsbrev slå på tromme for arrangementet med Simon Faber den 13. dec.

Genforeningsfesten på Folkehjem den 10. febr. (arrangeret af Forening Norden. I 2024 skal vi arrangere mødet.)

Udløber af forrige bestyrelsesmøde til drøftelse:

3 generationers oplevelser som mindretal og udviklingen som mindretal. – Delvis indeholdt i ”voksenambassadørerne”.

Samspillet mellem flertal og mindretal. Kunne Folkemødet på Bornholm være den flertalsbegivenhed, hvor grænselandets 2 mindretal kunne orientere om det leve som mindretal?

SSF/ Jens A. Christiansen er bestemt ikke afvisende, men understreger, at de 2 mindretals repræsentanter må have hver sit telt.

Ad 4

Kransen til Våbentilstandsdagen er bestilt

I forbindelse med et fælles advent/julearrangement med Forening Norden i Sydslesvig skal vi foreslå et musikalsk indslag. Flere navne blev nævnt.

Jens fortalte om voksenambassadører, og hvordan konceptet kunne bruges i fremtidige arrangementer for at øge forståelsen for mindretallets virkelighed (relation til Sydslesvig)

Jens kontakter SSF mhp. evt. deltagelse ved Folkemødet på Bornholm

 

5. Næste møde.

Forslag: Mandag den 16. januar 2023 kl. 10 hos Jens.

Datoen blev godkendt

 

6. Eventuelt.

Kresten kontakter Rudestrand Højskole for at undersøge om GF kan indgå i et ugeskursus.

Jens gennemgik forårets program.

Husk, at bestyrelsen + ægtefæller bydes på spisning hos Lone og Jens torsdag den 17. nov. kl. 18.30.

 

/ Jens, 31.10.2022

/ Peter 10.11.2022

 

 

____________________________________________________

 

 

Bestyrelsesmøde den 12.09.2022 kl. 10.00 hos Jens, Bjergholt 20, Aabenraa.

 

Dagsorden.

Referatet er indføjet under de enkelte punkter – i kursiv.

Da Kristina ikke havde mulighed for at deltage i hele mødet, startede vi med pkt. 6, eventuelt; se dette.

 

 1. Meddelelser – siden sidst.

Nyhedsbrev udsendt den 2. aug. om Det grå guld på Flensborghus den 8. sept. og læsekredsmødet om ”Knuder i usynlige bånd” den 15. sept.

Brev til de øvrige 4 sønderjyske lokalforeninger med invitation til samtalemøde den 5. oktober.

Løjt Højskoleforening har udsendt programmet for 2022/23.

Ragnar og Kristina: Ang. Løveløbet.

Ny dato for Stephan Kleinschmidt: Mandag den 28.11.2022 kl. 16.

 

 1. Evaluering.

Har alle fået deres FLA.?

Efter henvendelse til FLA. får alle nu avisen.

Byvandring v. Lars Henningsen den 27. aug.

Det grå guld i Flensborg den 8. sept.

       Tre af de tilmeldte til byvandringen fandt arrangementet på facebook!

 

 1. Økonomi – medlemssituation.

Ragnars kommentarer til den øjeblikkelige økonomi.

Med henvisning til vores lidt anstrengte økonomi skal vi så på næste generalforsamling overveje at foreslå en forhøjelse af kontingentet til kr. 250?

Forventet underskud på 10.000 kr. i år. En forhøjelse af kontingent med 50 kr. til 250 kr. vil indbringe ca. 10.000 kr. Nuværende kassebeholdning er omkr. 82.000 kr. Vi skal forvente faldende indtægter grundet færre medlemmer.

 

 1. Kommende arrangementer.

Tilmeldte til kommende arrangementer.

Aabenraa Kommune inviterer til frivillighedsfest i Arena Aabenraa torsdag den 29. sept. kl. 17-21.

Tilmeldingsfrist: mandag den 12. sept. til: https://aabenraa.nemtilmeld.dk/608/

Tirsdag den 13. dec. kl. 19 på Flensborg Bibliotek: Advent i jul og toner v. Simon Faber.

 • Samarbejde med Fl.-bib.?

Jens har kontaktet Foreningen Norden i Sydslesvig, Anke Spoorendonk. Næste år vil vi sætte os sammen inden sommerferien og strikke et fælles advent/julearrangement sammen til afholdelse i Flensborg. I år vil vi i et kommende nyhedsbrev slå på tromme for arrangementet med Simon Faber den 13. dec.

Forslag til arrangementer i foråret 2023:

Historiker Rejhan Bosnjak har skrevet bogen ”Danskhed under forandring. Det danske mindretals selvopfattelse”. – Foredrag i januar.

Jens har aftalt foredraget på plads med Rejhan Bosnjak til torsdag den 19. januar kl. 19.30 på Folkehjem.

Genforeningsfesten på Folkehjem den 10. febr. (arrangeret af Forening Norden. I 2024 skal vi arrangere mødet.)

Østkysttur i maj: Ladelund, Risum Skole (frisisk skole), Husum (byvandring v. lokalkendt), …

Kresten har meldt sig som tovholder for turen. Dato: Fredag den 5. maj.

Forskelle i arkitektur nord og syd for grænsen. (Peter)

Peter kontakter tidligere stadsarkitekt i Flensborg, Henrik Gram for nærmere indhold omkr. grænselandets arkitektur 1910 – 1930. Dato: Torsdag den 20. april kl. 19.30 på Folkehjem.

Mindretallenes samspil med flertalsbefolkningen. Sønderjysk begivenhed. (Peter)

Følgende emneområder blev nævnt, men ingen beslutning. Drøftes på næstkommende bestyrelsesmøde.

3 generationers oplevelser som mindretal og udviklingen som mindretal. – Delvis indeholdt i ”voksenambassadørerne”.

Samspillet mellem flertal og mindretal. Kunne Folkemødet på Bornholm være den flertalsbegivenhed, hvor grænselandets 2 mindretal kunne orientere om det leve som mindretal?

SSF/ Jens A. Christiansen er bestemt ikke afvisende, men understreger, at de 2 mindretals repræsentanter må have hver sit telt.

Rebbølcentret: Datoer for foredrag i foråret 2023.

Datoerne forventes at foreligge omkr. 15. oktober.

 

 1. Næste møde.

Forslag: Mandag den 10. oktober kl. 10 hos Jens.

Mødedato er ændret til mandag den 7. nov. kl. 10.00 hos Jens

 • Deadline for indsendelse af materiale til forårsprogrammet er ændret til den 15. november.!

 

 1. Eventuelt.

Kristina foreslog, at vi køber GF-trøjer. Vi vil forsøge at presse prisen ned fra 75 til 50 kr. Trøjerne gives i så fald til deltagerne ved større GF-arrangementer (indregnes i prisen for deltagelsen). Skal endelig vedtages på næste bestyrelsesmøde.

Kristinas søn Niklas er parat til omdele programmerne. Honorar 100 kr.

Mulige ophængningssteder for vores programmer (i en tyk plasticlomme): Medborgerhuset, Damms Gård, Kirsebærhaven, Valdemarhus, Rebbølcentret …

Hvordan når vi ud til de yngre målgrupper?!

Bestyrelsen + ægtefæller bydes på spisning hos Lone og Jens den 17. el. 24. nov. 2022.

Spisningen er aftalt til torsdag den 17. november kl. 18.30.

 

/ Jens, 05.09.2022

/ Jørn Ulrik referat, 20.09.2022

 

________________________________________________________

 

Bestyrelsesmøde mandag den 01.08.2022 kl. 10.00 hos Jens, Bjergholt 20, Aabenraa.

 

Afbud. Jørn Ulrik

Referat i kursiv indført i dagordenen.

 

 1. Meddelelser – siden sidst.

Den 1. juni besøgte Jens Hiort-Lorenzen Børnehave i Slesvig og afleverede bøger til 32 førskolebørn.

Besøget på Jens  Hiort- Lorenzen Børnehave i Slesvig var en succes. J.O. overrakte bøgerne til børnene. Børnehaven havde gjort en del ud af  besøget. J.O. bad pædagogerne om at overveje form og indhold fremover. Kontakter dem med henblik på aftale for fremtiden.

             Årsmøderne i Sydslesvig og Grundlovsmødet i Løjt.

Den 15.06 Sommertræf for kultur- og fritidslivet i Aabenraa.

Sommertræf for kultur- og fritidslivet i Aabenraa. Her deltog Kristina. Mødet levede ikke op til forventningerne og bar præg af opgaveløsning i forbindelse med Tour de France.

             Efterårsprogrammet udsendt i juni 2022.

 

 1. Evaluering.

Løveløbet.

 Løveløbet var en succes med et stort antal deltagere. Kristina og Jens deltog. Under punktet drøftede bestyrelsen muligheden for at deltage på lige fod med SSF og dermed også deltage i forberedelsen af kommende års løveløb og stille med mandskab i forbindelse med selve afviklingen.

             Facebook-siden: Kristina

Facebook- siden er genåbnet af Kristina, dog uden den store respons. Bestyrelsen blev enige om, at nyhedsbrev m.m. bør  være tilgængelig for alle, hvorfor nyhedsbrevet fremover også bringes via vores facebookopslag. Måske skaber det også lidt nysgerrighed.

Spørgsmålet om, hvordan vi kommer i kontakt med flere potentielle medlemmer af vores lokale Grænseforening blev drøftet. På næste møde vil bestyrelsen drøfte, hvilke tiltag, der kan sættes i søen.

 

 1. Økonomi – medlemssituation.

Ragnars kommentarer til den øjeblikkelige økonomi.

Vores årlige kontingentindtægt på kr. 16.961,75 er overført fra sekretariatet og er det korrekte beløb.

Regnskabet for Angeln-busturen den 21.05.2022:

Overskud på 2300 kr.

Ekstra udgift til Flensborg Avis- abonnementer for bestyrelsesmedlemmerne presser foreningens økonomi, men formanden mener, at vi skal fortsætte med ordningen for gratis abonnementer til bestyrelsesmedlemmer.

Rod med div. aftalte abonnementer søges snarest løst af sekretariatet.

 

 1. Kommende arrangementer.

Jens blev på Sendemandsmødet opfordret til at indkalde de øvrige sønderjyske Grænseforeninger til en snak.

 

Jens inviterer til fællesmøde med de øvrige bestyrelser i Sønderjylland. 

Jens inviterer til spisning og hyggeligt samvær med bestyrelsen og deres “bedre halvdele”. Dato udmeldes på næste møde.

 

 

             Allerede nu ideer til nye programpunkter til forårsprogrammet 2023.

Mulige programpunkter:

 • Forskelle i arkitektur nord og syd for den dansk-tyske grænse.
 • Peter vil forhøre sig hos Museum Sønderjylland, om man her kan stille med en kapacitet på området.

 

 • Forskelle i det danske og tyske mindretals vilkår i samspil med flertalsbefolkningen; debatarrangement. SSF og Centralbiblioteket er kort orienteret.

 

Vi går i tænkeboks mht. hvilken sønderjysk begivenhed vi evt. kan koble os på, eller hvordan vi i givet fald selv kan stable en begivenhed på benene, hvor de 2 mindretal kunne præsentere sig for flertalsbefolkningen.

 

 1. Næste møde.

Mandag den 12.09.2022 kl. 10.00 hos Jens.

Forhåbentlig har bestyrelsen mange gode ideer til forårets program.

 

 1. Eventuelt.

Nye bestyrelsesmedlemmer, Kristina, Peter og Kresten, skal sende kopi af pas og sygesikringsbevis til Ragnar (bankens krav).

 

Dagsorden udsendt den 21.07.2022 / Jens

Den 02.08.2022. Referent: Kresten

 

_______________________________________________________

 

 

Bestyrelsesmøde mandag den 23.05.2022 kl. 10.00 hos Jens, Bjergholt 20, Aabenraa.

Afbud: Jørn Ulrik

Referatet er indføjet i kursiv i dagsordenen.

 

 

 1. Meddelelser – siden sidst.

Nyt bestyrelsesmedlem: Kresten Thomsen fra Aabenraa har indvilget i at indtræde i bestyrelsen, hvorfor han deltager i dagens bestyrelsesmøde.

Siden sidste ordinære bestyrelsesmøde den 22.03.2022 er 6 programlagte arrangementer blevet afholdt:

Læsekredsmøde om Linda Lassens bog ”Jens og Marie” + forfatterbesøg, Fællesarrangementet med Lykke Friis, Jørn Buch fortalte om Chr. IV, generalforsamling med Kim Andersen som taler, ”Løveløbet” arrangeret af SSF og Sendemandsmødet i Vingsted.

Kristina har relanceret GF-Aabenraas facebookside.

 1. Evaluering.

Generalforsamlingen og ”Løveløbet”.

Med inspiration i ”Løveløbet” kunne vi prøve at lancere noget lignende, idet et sådant arrangement i højere grad vil appellere til en bredere målgruppe, herunder også børnefamilier. I sommeren 2023 kunne vi prøve.

 1. Økonomi – medlemssituation.

Ragnars kommentarer til den øjeblikkelige økonomi også med henvisning til det fremlagte regnskab på generalforsamlingen.

Vores årlige kontingentindtægt på kr. 16.961,75 er overført fra sekretariatet. Ragnar mener dog, at vi i forhold til vores medlemstal er berettiget til mere. En henvendelse til sekretariatet herom vil ske.

På næste ordinære bestyrelsesmøde fremlægges regnskabet for Angeln-busturen den 21.05.2022.

Allerede nu ser turen dog ud til at give et lille overskud.

 1. Kommende arrangementer.

Ragnar og Jens har planlagt Angel-busturen den 21. maj og har i den forbindelse søgt formandsskabet om underskudsdækning af turen – og fået bevilget de ansøgte 6.000 kr.

Grundlovsmødet i Løjt Kirkeby den 5. juni.

Jens eller Jørn Ulrik deltager.

Besøge Hiort Lorenzen Børnehave i Slesvig. Har skrevet til børnehaven, som gerne vil have besøg af os den 1. juni kl. 10.00. Gavebøger til uddeling er bestilt.

Jens og måske Jørn Ulrik tager afsted.

Invitation til Årsmøderne i Sydslesvig 2022 fra SSF.

Jens deltager i lørdagsmødet på Flensborghus, Ragnar og Kristina i søndagsmødet på årsmødepladsen i Flensborg.

Aabenraa Kommune har inviteret til Sommertræf for kultur- og fritidslivet den 15.06.2022 kl. 17 – 18.30.

Kristina deltager.

Er blevet opfordret til at indkalde de øvrige sønderjyske Grænseforeninger til en snak.

Jens udsender en invitation inden sommerferien – om at mødes på Folkehjem engang i august.

Har fået en forespørgsel fra Foreningen Norden – Aabenraa: Fællestur til Hamburg engang i efteråret 2023: De 3 nordiske kirker og udvandrermuseet.

Med mindre det bliver en fællestur med de andre nationale foreninger, som vi plejer at samarbejde med, mener vi ikke, at turens emner ligger indenfor Grænseforeningens genstandsområde.

Efterårsprogrammet udsendes i midten af juni.

Allerede nu ideer til nye programpunkter til forårsprogrammet 2023.

Mulige programpunkter:

 • Forskelle i arkitektur nord og syd for den dansk-tyske grænse.
 • Peter vil forhøre hos sin bekendt, som er arkitekt, hvordan man kan kæde arkitektur sammen med den historiske, kulturelle og politiske udvikling i grænselandet fra midten af 1800-tallet til i dag.

 

 • Forskelle i det danske og tyske mindretals vilkår i samspil med flertalsbefolkningen; debatarrangement. SSF og Centralbiblioteket er kort orienteret.

                     Vi går i tænkeboks mht. hvilken sønderjysk begivenhed vi evt. kan koble os på, eller hvordan vi i givet fald selv kan stable en begivenhed på benene, hvor de 2 mindretal kunne præsentere sig for flertalsbefolkningen.

 

 1. Næste møde.

Mandag den 01.08.2022 kl. 10.00 hos Jens.

 1. Eventuelt.

Bilag:

Bestyrelsessammensætningen pr. 23.05.2022

 

/ 22.05.2022 – Jens

/ 23.05.2022 - Jens

 

Bestyrelsen for Grænseforeningen Aabenraa 2022 - 2023

 

Jens Overgaard

Formand

Bjergholt 20, 6200 Aabenraa

Tlf. 40 10 81 42

jensovergaard49@gmail.com

Peter Giles

Næstformand

Bjerggade 6A, 1.

Tlf. 21 78 88 68

peter1950giles@gmail.com

Ragnar Albertsen

Kasserer

Nørrevang 48, 6230 Rødekro

Tlf. 20 14 64 04

hralbertsen@hotmail.com

Jørn Ulrik Larsen

Sekretær

Farverhus 112, 6200 Aabenraa

Tlf. 74 62 62 23 / 25 21 08 27

112jul@webspeed.dk

Kristina Albertsen Jepsen

Bestyrelsesmedlem

Kløvermarken 45, 6230 Rødekro

Tlf. 41 66 48 47

kaalbcarstensen@hotmail.com

Kresten Thomsen

Bestyrelsesmedlem

Bag Hjelm 8, 6200 Aabenraa

Tlf. 29 85 32 37

ksth200@gmail.com

 

____________________________________________________________________

 

Aabenraa den 21.04.2022

GENERALFORSAMLING 2022

 

 

Beretning om foreningsarbejdet i Grænseforeningen Aabenraa 2021/2022.

 

På trods af coronarestriktionerne i starten af 2022 blev kun ganske få af vores planlagte arrangementer aflyst eller flyttet. Bl.a. er fællesarrangementet med Lykke Friis flyttet til den 27. april.

Siden forrige generalforsamling den 15. sept. 2021 (flyttet fra foråret hertil pga. coronarestriktionerne) har der været afholdt 15 arrangementer, enten egne eller samarbejde med andre regionale aktører.

Sendemandsmødet på Vingstedcentret den 4. – 5. sept., 10 dage før forrige generalforsamling, men ikke nævnt i årsberetningen, var en forsinket fejring af Grænseforeningens 100-års jubilæum.

Alle sejl var sat til, bl.a. med deltagelse af 100 sydslesvigere, arbejdsgrupper, Sigurd Barrett-koncert og mange taler om bl.a. på det tidspunkt hotte emne ”bindestregsidentitet”.

Sendemandsmødet var en ”boblende gryde” af engagement om Grænseforeningens kerneområde, at støtte danskheden i Sydslesvig.

Som vanligt var vi med til mindes våbenstilstandsdagen den 11.11. kl. 11 ved Bjolderup Kirke.

To gange ”Det grå guld” gennemførtes med gode fortællere syd og nord for grænsen, en gang i efteråret og en gang i foråret.

I samarbejde med Rebbølcentret har Jørn Buch gennemført 6 historiske foredrag.

To arrangementer med Hans Chr. Davidsen, dels en Flensborg-tur på baggrund af hans bog ”Forelsket i Flensborg” og et Nolde-foredrag i samarbejde med Biblioteket, Foreningen Norden og Sprogforeningen.

Som noget nyt har vi gennemført 2 læsekredsmøder med vægt på ny grænselandslitteratur. Vores første bog var Karsten Skovs roman ”Under samme måne”, den anden Linda Lassens roman ”Jens og Marie”. Til hvert af de 2 arrangementer havde vi inviteret forfatteren til at deltage i anden halvdel af mødet – med stor succes.

Den 10. febr. deltog 124 mennesker i den traditionsrige afstemningsfest på Folkehjem med Anke Spoorendonk som festtaler. Frederiksklubben var årets arrangør. Næste år er det Foreningen Norden.

Et nyt projekt i samarbejde mellem Grænseforeningen/Kbh., Dansk Skoleforening for Sydslesvig og Grænseforeningen Aabenraa blev løbet i gang i starten af 2022 og kulminerede med et fortællearrangement på Folkehjem den 23. februar. Projektet har fået arbejdstitlen ”Når identitet er et valg” og dækker over, at 2 familier hver bestående af far, mor og ung fortæller deres personlige, autentiske historier om at være en del af det danske mindretal i Sydslesvig. Inspirationen er hentet i Elevambassadørprojektet, hvor unge gymnasieelever fortæller deres historier til jævnaldrende uden for mindretallet.

Se artiklen om projektet i sidste nr. af ”Grænsen”.

Medlemmerne støtter fint op om de forskellige arrangementer. Til vores egne arrangementer møder der sædvanligvis 30 – 35 mennesker op.

Lokalforeningen har for nuværende 285 medlemmer, hvilket er 2 mere end sidste år. Altså en stabil medlemsskare, der afspejler nogen bortgang, men også 48 nytilkomne medlemmer.

Siden forrige generalforsamling har vi afholdt 5 bestyrelsesmøder.

Her til generalforsamlingen må vi i bestyrelsen sige farvel til 3 bestyrelsesmedlemmer, Jørn Bach, Calle Thams og Jan Wittrup.

Vi håber, at der er medlemmer, der melder sig og vil være med til at løfte bestyrelsesarbejdet i vores lokalforening.

Efterårsprogrammet er lavet færdigt med 12 nye arrangementer og kommer i trykken inden så længe og udsendes til medlemmerne engang i juni 2022.

I kan godt allerede nu glæde jer til et varieret efterårsprogram.

Som de forrige år vil vi indgå i samarbejde med beslægtede regionale foreninger for på den måde at kunne være med i mere økonomitunge arrangementer.

I forhold til Grænseforeningens formålsparagraf ligger Grænseforeningen Aabenraa geografisk godt i forhold til Sydslesvig. Den fordel vil vi også i fremtiden drage fordel af med vores arrangementer.

 

Pbv.

Jens Overgaard

 

________________________________________________________________________________

 

Bestyrelsesmøde mandag den 22.03.2022 kl. 15.30 hos Jørn, Todsbølvej 46, 6360 Tinglev.

 

Afbud: Calle og Ragnar

Referat i kursiv.

 

 1. Meddelelser – siden sidst.

Siden sidste bestyrelsesmøde den 31.01.2022 er 5 programlagte arrangementer blevet afholdt:

2 foredrag ved Jørn Buch på Rebbølcentret om henholdsvis nu afdøde biskop Hans Fuglsang-Damgaard og skurke og helte i Danmarkshistorien, afstemningsfesten den 10. febr. på Folkehjem med 120 deltagere og Anke Sporendonk som festtaler, 2 sydslesvigske familier om identitetsvalg på Folkehjem den 23. febr. og endelig Det Grå Guld den 9. marts i Rebbølcentret med Jørn Buch og Dieter Küssner som fortællere.

Jens til afskedsreception for Knud-Erik Therkelsen på Vartov den 4. marts og 60 års fødselsdagsreception for Claus Jørn Jensen den 11. marts.

Ny direktør for Grænseforeningen er udnævnt til tiltrædelse den 1. marts: Hanne Sundin.

Jens har rettet henvendelse til SSF-Flensborg om muligt mersamarbejde på tværs af grænsen.

 1. Evaluering.

”Når identitet er et valg”: Nyt projekt med potentiale; 30 tilhørere.

”Det Grå Guld”: Både Jørn Buch og Dieter Küssner var engagerede fortællere; 34 tilhørere.

 1. Økonomi – medlemssituation.

Ragnars kommentarer til den øjeblikkelige økonomi også med henvisning til fremlæggelse på kommende generalforsamling. Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen.

 1. Kommende arrangementer.

GF-Aabenraa er efter forespørgsel fra Andreas Brandenhof medarrangør af musikforedrag ved Ivan Kousgaard den 24. april – i Rebbølcentret.

Efterårets fællesarrangement mellem Biblioteket, Foreningen Norden, Sprogforeningen og GF-Aabenraa er på et møde den 21. febr. blevet aftalt:

Sprogforeningen vil som tovholder søge at få filminstruktør Frelle Petersen til at tale om sine film, f.eks. ”Resten af livet”, premiere den 7. juli i.å.

Hvis han ikke kan, vil Sprogforningen forsøge sig med Hans Boll-Johannsen, forfatter til ”Danskerpak og tyskerpak” (2015).

Invitation fra SSF og SdU til at deltage i ”Løveløbet” den 1. maj 2022. Jens tager kontakt til SSF-Flb. mht. hvordan vi kan evt. være medarrangører.

Jf. forårsprogrammet 2 arrangementer inden GENERALFORSAMLINGEN den 21. april.

 • Tilrettelæggelse af GENERALFORSAMLINGEN:

 • 1. starter med aftenens taler generalkonsul Kim Andersen

 • 2. Dirigent: Ragnar Albertsen

 • 3. Formandens beretning udsendes med nyhedsbrev til medlemmerne

 • 4. Kontingent foreslåes uændret – 200 kr.

 • 5. For at kunne opfylde vedtægternes krav om mindst 4 bestyrelsesmedlemmer, har Jørn Bach indvilget i at fortsætte i bestyrelsen, såfremt der ikke melder sig kandidat(er)

 • 6. Calle Thams og Jan Wittrup udtræder af bestyrelsen.

 • 7. Horst Schneider er på valg som revisor

Ragnar og Jens har planlagt Angel-busturen den 21. maj og har i den forbindelse søgt formandsskabet om underskudsdækning af turen.

Invitation til Årsmøderne i Sydslesvig 2022 fra SSF. Jens deltager i lørdagsmødet på Flensborghus.

ARBEJDSPUNKT: 2 forslag fra hvert bestyrelsesmedlem danner grundlag for tilrettelæggelsen af det kommende efterårsprogram 2022.

Jens arbejder videre med de indkomne forslag og udarbejder et programudkast.

5. Næste møde.

Forslag: Mandag den 11.04.22 kl. 15.30 hos Jens.

Her præsenteres det endelige programudkast til efterårsprogrammet 2022.

 1. Eventuelt.

Jan, (Jørn) og Calle får deres afskedsgaver for god, tro tjeneste i bestyrelsen – på generalforsamlingen.

 

/ 01.03.2022 – Jens

/ 23.03.2022 – Jørn Ulrik

 

__________________________________________

 

 

Bestyrelsesmøde onsdag den 31.01.2022 kl. 15.30 hos Jens, Bjergholt 20, Aabenraa.

 

Dagsorden.

Afbud: Calle

Referatet er indføjet i kursiv.

 

 1. Meddelelser – siden sidst.

Coronarestriktionerne blev strammet før jul, så arrangementer måtte aflyses eller flyttes, men løsnet lidt den 16. januar, så vi igen kan gennemføre vores forskellige arrangementer. Forventeligt sker der en yderligere lempelse af restriktionerne pr. 1. febr.

Forårsprogrammet blev udsendt midt i december 2021. På mødet uddeler Jens eksemplarer til distribution.

UNESCO har afvist ansøgningen om grænseregionen som immateriel kulturarv.

Kristina Albertsen Jepsen har givet tilsagn om at stille op til bestyrelsen ved kommende generalforsamling.  

Har meddelt, at hun gerne vil vente lidt, men stiller op senere.

Jan kontakter Heidi (Calles datter) og Karsten Nissens svigersøn (?) for at høre, om de kunne være interesseret i at stille op til bestyrelsen.

Begge takker nej grundet presset arbejdssituation.

 

 1. Evaluering.

Udsolgt (110 personer) til fællesarrangementet med Hans Chr. Davidsens foredrag om Emil Nolde den 18. nov. 2021.

 

 1. Økonomi – medlemssituation.

Ragnar fremlægger regnskabet.

Året 2021 viser et acceptabelt underskud på 4.372 kr.

Jørns aboment på Flensborg Avis overgår til digital udgave resten af 2022. 

 

 1. Kommende arrangementer.

Afstemningsfesten på Folkehjem (arrangeret af Frederiksklubben) den 10. febr. gennemføres som planlagt. Foreningen Norden står som arrangør i 2023, Grænseforeningen i 2024.

Der er plads til 180 deltagere. Først-til-mølle-princippet. Jens deltager.

Fællesarrangementet med Lykke Friis den 11. jan. blev pga. nye Coronarestriktioner aflyst og flyttet til den 27. april 2022. Jens skriver ud til de tilmeldt fra Grænseforeningen, at billetten til den 10. febr. også gælder til den 27. april eller pengene refunderes, hvis man ønsker det.

”Det svære identitetsvalg” gennemføres på Folkehjem den 23. febr.kl. 19.00.

Gunvor Vestergaard fra sekretariatet og Jens indleder. En repræsentant fra GF´s medlemsblad ”Grænsen” interviewer ”identitetsfortællerne” til bladet.

Dansk Skoleforening og rektor for Duborg-Skolen støtter projektet.

Den lokale presse inviteres.

Grænseforeningen støtter projektet med kr. 10.000.

Jens, Ragnar og Jørn Ulrik deltager.

”Det Grå Guld” foregår ikke på Folkehjem, men i Rebbølcentret den 9. marts.

Jens, Ragnar, Jan, Jørn og Jørn Ulrik deltager.

Læsekredsmødet er den 24. marts – om Linda Lassens bog ”Jens og Marie”. Som sidst kommer forfatteren på besøg i sidste halvdel af mødet. For øjeblikket er der 7 deltagere, men flere må gerne melde sig.

         

             Husk, at vores deadline til efterårsprogrammet 2022 er den 15. april, så vi skal allerede nu finde  

             emner til efterårets arrangementer (se evt. GF’s hjemmeside med oplistning af foredragsholdere og

             andet).

            Hvert bestyrelsesmedlem opfordres til at tage mindst 2 arrangementsforslag med til efterårsprogrammet.

         

 1. Næste møde.

Forslag: Mandag den 14. marts 2022 kl. 15.30 hos Jens. Ændret til Jørn.

Jørn ønsker ikke den sædvanlige vingave, men en boggave. Jørn Ulrik kontakter Calle, om hans ønske og om han ønsker kørelejlighed den 14.marts.

Hovedpunkter:

 1. Tilrettelæggelse af efterårsprogrammet 2022 (Jørn/Ragnar indhenter arrangementskalender for efteråret fra Rebbølcentret).

 2. Generalforsamling den 21. april.

 

 1. Eventuelt.

 

/ 18.01.2022, Jens

Ref. Jørn Ulrik 02.02.2022

                                                 __________________________________________________

 

 

Bestyrelsesmøde onsdag den 17.11.2021 kl. 15.30 hos Jens, Bjergholt 20, Aabenraa.

 

Dagsorden.

Referat i kursiv.

Afbud: Calle

 

1. Meddelelser – siden sidst.

10 af efterårets arrangementer er blevet gennemført siden forrige bestyrelsesmøde: 2 udflugter, en generalforsamling, fire foredrag, en mindehøjtidelighed, et læsekredsmøde og lokalforeningsmødet i Middelfart den 6. nov.

Alle sammen gode og velbesøgte arrangementer.

Tilmeldingen til Hans Chr. Davidsens foredrag om Nolde i morgen den 18. nov. er lukket med 110 tilmeldte.

I forbindelse med fællesarrangementet med Lykke Friis den 11. januar 2022 har vi forlods fået tildelt 30 deltagere.

Den 23. nov. er der 27 tilmeldte fra vores medlemsskare.

Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer til erstatning for Jørn og Calle, der forlader os til kommende generalforsamling.

Jens har kontaktet Kristina, der har indvilget i at stille op til bestyrelsen ved kommende generalforsamling.. Jan kontakter Heidi og Karsten Nissens svigersøn (?) for at høre, om de fortsat er interesseret.

Jens oplyste, at der er kommet to nye medlemmer.

 

2. Evaluering.

Før-turen den 11.09 – Jens

21 deltog. Tidligere skoleleder fortalte om mindretallet på øen. God tur med god stemning blandt deltagerne. 

Generalforsamling den 16. sept. – Jørn

Ganske få mødte op . Oplægsholder i 2022 bliver Generalkonsul Kim Andersen. Hvem i 2023??

Det Grå Guld på Flensborghus den 29. sept. – Jens

Fra dansk side var der ganske få.

Tyskland efter anden Verdenskrig: fra Stunde Null til Merkel den 4. okt. – Jørn

Godt foredrag.

Læsekredsmøde den 14. okt. – Jens

6 personer deltog. Forfatteren Karsten Skov til ”Under samme måne” deltog den sidste time. Honorar 1.000, som fremtidige forfatterdeltagere også tilbydes.

Union eller undergang? Kampen for et forenet Skandinavien i Løjt Forsamlings- og Kulturhus den 28. okt. – Jan

40 deltog og fik et godt foredrag.

Flensborg-tur med Hans Chr. Davidsen den 30. okt. – Jan

24 deltog, afslutning med frokost på Flensborghus.

Skurke og helte fra Danmarkshistorien: De Meza og Hans Schack den 1. nov. – Jørn

Ingen herfra deltog

Lokalforeningsmøde i Middelfart den 6. nov. – Jørn Ulrik

70 mødtes. Til punktet erfaringsudveksling var der desværre afsat for kort tid. Evalueringen af det nye lokalforeningsprogram var positiv, specielt tilfredshed med at antal anslag er forøget. Overraskende, at kun 18 lokalforeningerne benytter sig af foreningens tilbud om trykning.

Våbenstilstansdagen ved Bjolderup Kirke den 11. nov. – Jørn

En tradition som vi holder fast i, det samme gælder samarbejdet med Rebølcentret.

Er der forslag fra os om indhold til fremtidige foredrag ?

 

3. Økonomi – medlemssituation.

Ragnars skriftlige redegørelse om den øjeblikkelige økonomi.

Ser fortsat rimeligt ud.

 

4. Kommende arrangementer.

Hvilke bestyrelsesmedlemmer deltager i hvilke arrangementer, jf. programmet for foråret 2022.

Når programmet foreligger, fordeler vi os på de enkelte arrangementer.

Husk, at vores deadline til efterårsprogrammet 2022 er den 1. april, så vi skal allerede nu gå i tænkeboks mht. arrangementer (se evt. GFs hjemmeside med oplistning af foredragsholdere og andet).

Deadline for aflevering af efterårsprogrammet er forlænget til den 15. april 2022.

To forældrepar fra Duborg-Skolen har meldt sig til projektet ”Det svære identitetsvalg”, jf. fortælleaftenen på Folkehjem den 23. februar 2022.

 

5. Næste møde.

Forslag: Mandag den 24. januar 2022 kl. 15.30 hos Jens.

Ændret til 31. januar.

Vi skal bl.a. drøfte emner til kommende efterårsprogram 2022.

 

6. Eventuelt.

Jens omdelte pjecen ” Foredragsholdere – en inspirationsliste til Grænseforeningens lokalforeninger” og Højskolesangbogen (årgang 2006).

 

/ 08.11.2021, Jens

Ref  23.11, Jørn Ulrik

 

                                          _________________________________________________________

 

 

 

Generalforsamling 2021 (udskudt fra foråret 2021 pga. Corona) i Grænseforeningen Aabenraa onsdag den 15. september kl. 19.30 på Folkehjem, Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa.

 Generalforsamlingen afvikles efter følgende dagsorden:

 Referat i kursiv

 1. Valg af dirigent: Forslag Ragnar Albertsen. Blev valgt og fik forsamlingens tilslutning til at generalforsamlingen var lovlig.

 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed over det sidste halvandet år v. formand Jens Overgaard. Beretningen forelå skriftlig. Formanden nævnte coronaens indflydelse på det forgangne år med aflyste arrangementer til følge. Fremhævede, at vi fortsat er interesseret i at samarbejde med Løjt og Genner menighedsråd, Løjt Højskoleforening, Rebbølcentret, Foreningen Norden, Frederiksklubben, Historisk samfund for Sønderjylland og Sprogforeningen. Sluttelig nævnte formanden, at Sendemandsmødet i Vingsted havde deltagelse af 120 fra Sydslesvig og en del unge elevambassadører, kulturmødeambassadører og unge fra GF-Ungdom og at debatten ”bindestregsidentiteten” var mødets store omdrejningspunkt..    

 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab v. kasserer Ragnar Albertsen. Det reviderende regnskab blev godkendt og viser et overskud på 88.183,93. Ragnar kunne oplyse, at gebyrer og negative renter koster ca. 2.000 årligt og at de midler, der var afsat til arrangementer i 2020/21, og som ikke blev brugt, overføres til 2022..

 4. Bestyrelsens forslag til årligt kontingent Uændret 200 kr. Vedtaget. Lokalforeningen får 75, resten går til hovedforeningen. 

 5. Indkomne forslag: Ingen.

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg: Jens Overgaard, Ragnar Albertsen og Jørn Ulrik Larsen. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at stille op, men alle 3 har givet tilsagn om genvalg. Genvalgt.

 1. Valg af suppleant. Ingen suppleant for øjeblikket, men det kunne være en god overgang til på sigt at blive fuldgyldigt medlem af bestyrelsen. Ingen meldte sig.

 2. Valg af revisor. Torben Hansen på valg; har givet tilsagn om genvalg. Genvalgt.

 3.  Eventuelt. Formanden gjorde reklame for kommende arrangementer.

P.b.v.Jens Overgaard

Ref. Jørn Ulrik Larsen

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

 

Bestyrelsesmøde torsdag den 09.09.2021 kl. 14.30 hos Jens, Bjergholt 20, Aabenraa.

Afbud: Calle og Ragnar.

Referat: Kursiv

 

Dagsorden.

 

 1. Meddelelser – siden sidst.

Referat fra Sendemandsmødet den 4. – 5. sept.

Jens og hustru deltog. Mødet var godt og vedkommende.

 Jens fortalte om samtalesalonen Det Grå Guld.

Tilmeldte til Før-turen den 11. sept.

Der er tilmeldt 17 Huskeliste er tilsendt de pågældende.

Hvordan har Calle det?

Taget til efterretning.

 

 1. Evaluering.

Evaluering af mødet med Peter Skov-Jakobsen og fællesspisningen den 19. aug.

God stemning.

  Evaluering af Kongeågrænse-turen den 23. aug.

Ragnar og hustru deltog. Jørn Buch er en interessant fortæller.

Evaluering af Babylon Berlin-foredraget v. Jørgen Buch den 6. sept.

Jørn deltog, Jørn Buch foredraget var godt.

Vi vil gerne fortsætte samarbejdet med Rebbølcentret.

 

(Jørn Buch og Dieter Küssner foreslås til Det Grå Guld i 2022)

 

3. Økonomi – medlemssituation.

Ragnars kommentarer til den øjeblikkelige økonomi.

Afbud fra Ragnar, men regnskabet ser rimeligt ud.

 

4. Kommende arrangementer.

Planlægning af generalforsamlingen den 15. sept.

Afbud fra Jan, på grund af arbejdet.

Ellers er alt det formelle på plads.

Ragnar bliver dirigent,

Det Grå Guld i Flensborg den 29. sept.; se vedhæftede.

Tilmelding senest den 23.09.

Jan og Jørn Ulrik udarbejder et notat med forslag til, hvordan det kan gøres muligt at inddrage en dansk børnehave og skole fra Aabenraa og disses forældre i et samarbejde med Hiort Lorenzen Børnehave og Skole.

Konkrete forslag. Tidsplanen; indenfor et par måneder.

Skolen – Hiort Lorenzen – melder fra, har allerede kontakt med en skole i Odense og en i Stenløse

Siger fra p.g.a. manglende ressourcer.

Børnehaven har fået ny leder, der lige skal have arbejdsro. Vi hører nærmere.

Læseklub i efteråret 2021 og foråret 2022: Tilmeldingsfrist den 1. okt., jf. Nyhedsbrev à 23.08.21.

Jens har sendt nyhedsbrev ud.

Jens tager kontakt til de øvrige sønderjyske GF-lokalforeninger om et fællesarrangement i foråret

2022. Mulige foredragsholdere: Generalkonsul Kim Andersen, tidligere chefredaktør Matlok.

Hvem tager med til lokalforeningsmødet i Middelfart den 6. november? Jens og Jørn Ulrik.

Evt. også Ragnar og Jan.

Jens og Jørn Ulrik 

 

 1. Næste møde.

Forslag: Mandag den 15.11.2021 kl. 15.00 hos Jens.

Bliver onsdag den 17.11. kl.15.30.

 

 1. Eventuelt.

Jan arbejder videre på oprettelsen af facebook.

Efter nytår 2021/2022

 

 

/ 30.08.2021 – Jens

Ref. J U. – 14.09

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 03.08.2021 kl. 15 hos Jens, Bjergholt 20, Aabenraa.

 

Referat - kursiv

Afbud: Calle

Dagsorden.

 

 1. Meddelelser – siden sidst.

Aktion e-mail: Status på indhentede e-mails fra lokalmedlemmer: 68 medlemmer har enten ikke en e-mailadr. (ca. 30), eller vi har ikke kunnet komme i forbindelse med dem pr. tlf. Aktionen er hermed succesfuldt afsluttet. Taget til efterretning.

 

Jørn og Jens holdt et møde søndag den 25. juli om de 2 arrangementer: fællesspisning den 19. aug. og turen til Før den 11. sept.

Bestyrelsen mødes hos Jørn Bach kl. 13.45, hvor vi holder møde med formanden Peter Skov-Jakobsen, forud for fællesspisningen på Hotel Royal kl. 19.00.

M.h.t. turen til Før skal vi huske at medbringe pas, coronapas og mundbind.

Ragnar sørger for blomster til Calle og kontakter datteren Heide for at undersøge om Calle evt. ligger inde med tilmeldinger til Før-turen.

I og med Calle igen er indlagt og har været primær tovholder på de 2 arrangementer fællesspisning den 19. aug. og turen til Før den 11. sept. mødtes Jørn og Jens den 25. juli: Jørn skriver til Peter Skov-Jakobsen, og Jens overtager tovholderrollen på fællesspisning og arrangerer turen til Før.

Annonceringen af de 2 arrangementer står Jens for.

NYT PUNKT: Udarbejde forslag til næste års sendemandsmøde (2022) om, at GF-Kbh. fremover skal betale bestyrelsens Fl.Avis-abonnement.

Udgår, idet nuværende ordning bibeholdes.

 

 1. Evaluering.

Jans tur til børnehaven i Slesvig den 28. juli.

Boguddelingen foregik i to hold. Det blev vedtaget, at Jan og Jørn Ulrik udarbejder et notat med forslag til, hvordan det er muligt at inddrage dansk børnehave og skole og disses forældre i et samarbejde med Hiort Lorenzen Skolen.

Konkrete forslag .Tidsplanen; indenfor et par måneder.

 

 1. Økonomi – medlemssituation. Ragnars kommentarer til den øjeblikkelige økonomi.

Ser fortsat rimeligt ud. Vi har fået 20.000 kr. i kontingent. Saldo 103.000 kr.

 

 1. Kommende arrangementer.

Gennemgang af efterårsprogrammet 2021: Fejl og mangler ændres.

Der foretages følgende korrektioner i forordet:

 Fællesspisningen på Krusmølle udgår.

 Generalforsamlingen afholdes onsdag den 15. september.

 

Fællesspisningen. Betaling ved tilmelding til MobilePay-Box 7936BF eller kontant på hotellet og der Tilmelding til Jens på  jensovergaard49@gmail eller tlf. 40108142.

Dagsturen mandag den 23. august langs Kongeågrænsen koster 550, mødested P-pladsen ved Tinglev Kirke kl. 09.00.

Udflugten til Før. Betalingen pr. ekstra passager ændres fra 100 til 50 kr. Aftensmaden indtages på Rudbøl Grænsekro.

Datoen for generalforsamlingen er ændret til onsdag den 15. september

 

Læseklub i efteråret 2021 og foråret 2022: Annonceres af Jens i e-mail til lokalmedlemmerne i slutningen af juli.

 

”Mindretalsambassadørerne” (ny arbejdsoverskrift) i samarbejde med ”Oplev Sydslesvig”: Nicolai Lengefeldt, Claus Jørn Jensen sættes i gang i starten af efteråret.

 

Jens tager kontakt til de øvrige sønderjyske GF-lokalforeninger om et fællesarrangement i foråret 2022. Evt. emner: Generalkonsul Kim Andersen, tidligere chefredaktør Matlok.  

 

NYT PUNKT: Hvem tager med til sendemandsmødet (vi kan stille med 3 sendemænd)

Jens og Lone.

 

Lokalforeningsmødet i Middelfart den 6. november? Jens og Jørn Ulrik. Evt. også Ragnar og Jan

 

Næste møde.

Forslag: Mandag den 06.09.2021 kl. 15.00 hos Jens:

Ændret til onsdag den onsdag den 08.09 kl. 15.00 hos Jens

Forberedelse af generalforsamlingen torsdag den 15. sept.

 

 1. Eventuelt.

Jan arbejder videre på oprettelsen af facebook.

 

/ 26.07.2021 – Jens

Ref. Jørn Ulrik

06.08.2021

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Bestyrelsesmøde mandag den 07.06.2021 kl. 15 hos Jens, Bjergholt 20, Aabenraa.

 

Referat skrevet i kursiv.

Afbud, Calle.

 

Dagsorden.

 

 1. Meddelelser – siden sidst.

Aktion e-mail: Status på indhentede e-mails fra lokalmedlemmer.

Indgåede aftaler siden sidst:

Langt de fleste har modtaget initiativet positivt – enkelte vil lige overveje om de ønsker at give os deres e-mailadresse 

 

Nyt arrangement i samarbejde med Løjt menighedsråd og Højskoleforeningen: 28.10.2021; Rasmus Glenthøj foredrager om ”Kampen for et forenet Skandinavien” i slutningen af det 18. årh.

 

Samarbejdet med Biblioteket, Foreningen Norden, Sprogforeningen og os bliver den 18.11.2021 kl. 16 på Folkehjem: Hans-Christian Davidsen: Hvad skal vi stille op med Noldes kunst?

 

Lykke Friis: Knud Rasmussen, Frederiksklubben, har truffet aftale om den 11. jan. 2022 på Folkehjem kl. 14.30-17.00. Pris: 200 kr.

Taget til efterretning.

 

Jan arbejder videre med Face book fra midten af juni. Ny deadline? Slutningen af juni..

 

Aftale med børnehaven i Slesvig?

Mødet er aftalt til 28.juni 10-12. Jan arbejder videre mht indkøb af bøger. Forslag skal sendes til Jan.

 

Efterårsprogrammet forventes postomdelt til lokalmedlemmerne i midten af juni.

 

 1. Evaluering.

Ragnar deltog i Grundlovsmødet, som Løjt Menighedsråd havde arrangeret. Der deltog 70/80. Ragnar/Jens kontakter Anette idet vi gerne vil være medarrangører fremover.

 

 1. Økonomi – medlemssituation.

Ragnars kommentarer til den øjeblikkelige økonomi.

Ser fortsat godt ud – vi kan regne med, at der er ca. 20.000 til rådighed til arrangementer (stammer fra kontingentrefusion fra GF-Kbh.

 

 4. Kommende arrangementer.

Hvilke bestyrelsesmedlemmer deltager i hvilke arrangementer?!

Læseklub i efteråret 2021 og foråret 2022: Annonceres af Jens i e-mail til lokalmedlemmerne i slutningen af juni (når ”alle” e-mails er kommet på plads).

”Det svære identitetsvalg” = udvidelsen af Elevambassadørerne: Jens indkaldes til møde på Duborg-Skolen en dag i uge 23 (den sidste uge inden skolens sommerferie).

”Voksenambassadørerne” i samarbejde med ”Oplev Sydslesvig”: Nicolai Lengefeldt, Claus Jørn Jensen og Jens mødes hos Jens den 8. juni for at få sparket projektet i gang efter en lang coronanedlukning.

Jens tager kontakt til de øvrige sønderjyske GF-lokalforeninger om et fællesarrangement i foråret

2022 og forslag om nedsættelse af en regionsbestyrelse..

Fællesspisning i Aabenraa. Torsdag den 19. august. Hotel Royal, Nørretorv 1, 6200 Aabenraa.

Jens afløser Calle som tovholder..

 

Dagstur med bus langs Kongeågrænsen,,  mandag den 23. august..  - Jørn Ulrik.

 

Det Grå Guld, onsdag den 29.spertember kl.14.30 Flensborghus kl. 14.30.  - Jens og Ragnar.   

 

Tyskland efter Anden Verdenskrig, Mandag den 04. oktober.

 

Union eller undergang. Torsdag den 28. oktober kl. 19.30.

 

Flensborgtur med Hans Christian Davidsen, lørdag den 30. oktober kl. 09.30.  - Jan og Jørn Ulrik

 

Skurke og helte fra Danmarks historien. Mandag den 01.novermber kl. 14.30.  - Jørn.

 

Våbenstilstandsdagen den 11.11. kl. 1045.  - Jens og Jørn

 

Hans-Christian  Davidsen, tirsdag den 18. november kl. 16.00. -  Jens

 

Overgangstiden 1918-1920.  - Jørn

 

 

 

5. Næste møde.

Mandag den 02.08. kl 15.00 hos Jens.

 • Udforme forslag til næste års Sendemandsmøde om, at GF-Kbh. betaler for bestyrelsens abonnement på Fl.A.

 

6. Eventuelt.

Portrætbilleder af bestyrelsen. – Calle mangler

 

/ 31.05.2021 – Jens

/ referat: Jørn Ulrik

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bestyrelsesmøde torsdag den 29.04.2021 kl. 15 hos Jens, Bjergholt 20, Aabenraa.

Dagsorden.

Afbud: Calle

Skrevet med kursiv: referat.

 1. Meddelelser – siden sidst.

Aktuelt om coronasituationen: Hvornår kan vi mødes igen – fysisk, jf. åbningsplanen og brug af coronapas.

Efterårsprogrammet kan gennemføres såfremt åbningsplanen holder.

 

Aktion e-mail: Forslag til, hvordan vi får indhentet de resterende 146 mailadresser.

Jens opdeler adresserne til hvert enkelt bestyrelsesmedlem, der så kontakter de pgl.  for at spørge om de vil have deres e-mail adresse på listen. Deadline 07.06.21

 

Har Jan og Calle fået en aftale med børnehaven i Slesvig?

Børnehaven kan ikke overskue hvornår dette er muligt, Jan kontaktes af børnehaven når der foreligger nyt-

 

Fællesforedraget med Lykke-Friis er udsat på ubestemt tid.

Taget til efterretning -evt. i februar 2022? Fortsat i et samarbejde med Foreningen Norden og Sprogforeningen.

Arrangement med Bertel Haarder i november? Evt. i samarbejde med Biblioteket

 

Synliggørelse:

 1. Artiklen til ”Ruden”, deadline 14.06.2021.

Jens arbejder videre, artiklen må nu være på 2 A sider.

 

 1. Fremstød på Facebook. Målgruppe og tidshorisont.

Jan undersøger mulighederne – kontakter Bonnie Barr for evt. hjælp. Deadline 07.06.21

 1. Evaluering.

Besøget hos Helen Christiansen på Akademie Sankelmark.

Uafklaret hvordan vi kan bruge hendes viden/erfaring som koordinator for Mindretallenes netværk.

 1. Økonomi – medlemssituation.

Ragnars kommentarer til den øjeblikkelige økonomi.

1. afregning er modtaget fra København – sendes til bestyrelsen pr. mail

Vi skal fremover regne med at der årligt skal betales 1600-1700 i gebyrer til banken.

Codan har opkrævet 720 kr. i  forbindelse med Sigurd Barett arrangementet, deles med de andre

der stod for arrangementet.

 

     4. Kommende arrangementer.

Ragnar: Grundlovsmødet i Løjt – Hvor, hvornår? 

05.06 kl 16.00,  marken ved Barsmark Bygade 201.

 

Fællesspisningen er flyttet til den 19.08.2021.  

Holdes på Royal. På mødet den 07.06.21 drøftes betalingen samt hvad vi vil drøfte med formanden

 

Hvilke bestyrelsesmedlemmer deltager i arrangementerne?

Besluttes på mødet den 07.06.21

 

Aprils nyhedsbrev til lokalmedlemmerne:

 

”Sønderjylland fortæller”/”Fortæl om dit liv” – 4 digitale møder i maj og 1 i juni: Ingen har endnu tilmeldt sig.

Det drejer sig om 4 mandage i maj, 4 oplæg  a 4 minutter, Jens  er en af 4 fortælleværter.

 

Læseklub i efteråret 2021 og foråret 2022.

Jens omtalte nyere litteratur, udgivet 2019/20. Biblioteket kan ikke stille lokale til rådighed, så deltagerne samles i private hjem, regner med max 8 personer pr. gruppe.

 

 Skal Jens tage kontakt til de øvrige GF-lokalforeninger om et fællesarrangement i foråret 2022?

Jens tager kontakt til ”Oplev Sydslesvig” om projekt voksenambassadører og Duborg-Skolen om udvidelsen af Elevambassadørerne.  Meget gerne.

 

Det Grå Guld – april 2022 på Folkehjem, forlag Dieter Küssner  fra Flensborg og Hans Heinrich Hansen fra Aabenraa.

 

 1. Næste møde.

Forslag: Mandag den 07.06.21 kl. 10.oo hos Jens. Tidspunktet ændret til 15.00.

Følgende pkt. fra mødet i dag skal på !.

Resultatet af  e-mail forespørgslen, jfr pkt. 1

Facebook, jfr. pkt. 1

Fællesspisningen den 19.08 – jfr pkt. 4

Turen til Før

 •  

 

6.  Eventuelt.

Portrætbilleder af bestyrelsen. - Tages den 07.06.21.

 

 19.04.2021 – Jens

Ref. Jørn Ulrik

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Digitalt bestyrelsesmøde onsdag den 24.02.2021 kl. 15.

Vi bruger mødeprogrammet Zoom.

Det er kun mig som ”host”/mødeindkalder, som behøver at downloade programmet.

Via email får I tilsendt et link, som I skal aktivere, så vi kan gennemføre et prøvemøde tirsdag den 23. febr. kl. 15.

En ny mail med link til selve bestyrelsesmødet får I senest onsdag formiddag.

 

Referat

Foruden den samlede bestyrelsen deltog Bonnie. Beslutningerne er i kursiv

 

Dagsorden. – Vær opmærksom på, at mødet max må tage 40 min.

(vilkår for gratis version af Zoom) Vi fik dog helt gratis 40 min. ekstra fra Zoom.

 

 1. Meddelelser, siden sidst og evaluering.

Pga. coronarestriktionerne er alle programlagte arrangementer i februar og marts blevet aflyst eller flyttet til et senere tidspunkt.

Jørn kontakter Dres for at forhøre hvilke foredrag af Jørn Buch der er aflyst – sikkert mødet den 8. marts.

Jørns tilføjelse efter svar fra Andreas Brandenhof: Alle Jørn Buchs foredrag er aflyst i foråret.

Turen langs Kongeågrænsen er flyttet til mandag den 16. august. Optaktsforedrag om turen er fastlagt til den 17. maj i Rebbølcentret (om muligt).

Våbenstilstandsdagen den 11. nov. som vanligt.

 

Den 18. januar skrev jeg på bestyrelsens vegne ud til alle vores lokalmedlemmer (med emailadr.) om aflysningerne og flytningerne, herunder præcisering af datoen for ”Det Grå Guld” den 21. april i Flensborg.

 1. april tages der stilling om mødet kan afholdes.

 

Pga. coronarestriktionerne ligger ”Projekt voksenambassadører” i dvale hos SSF, ligeledes udvidelsen af ”Elevambassadørprojektet”. Begge projekter kommer forhåbentlig i gang til efteråret.

 Taget til efterretning. Jens er tovholder på begge projekter.

 

I sidste ”Nyt fra generalsekretæren” fastholder Knud-Erik Therkelsen, at 1. april er deadline for aflevering af vores udkast til efterårsprogrammet, så vi må på dette møde aftale en dato for programpunkter.

 Der kan ikke rykkes ved datoen. Bestyrelsen holder møde medio marts = 15. marts kl. 15 – digitalt Zoom-møde.

 

 1. Økonomi – medlemssituation.

Ragnar fremsender inden mødet en oversigt over vores aktuelle økonomi – og gennemgår den kort på mødet.

 Ragnar Regnskabet ser bedre ud end forventet – pga. de mange aflysninger. Regnskabet er endnu ikke revideret.

 

 

 1. Kommende arrangementer.

Vi kan bede til, at Det Grå Guld den 21. april kan blive det første arrangement, der kan afvikles.

 Taget til efterretning.

           

            Turen til Föhr den 29. maj.

            Jørn indkalder de to andre i arbejdsgruppe, Calle og Ragner medio april for at få   

            undersøgt om turen bliver til noget.

 

Turen langs Kongeågrænsen den 7. juni er udsat til mandag den 16. august; optaktsmøde fastlagt til mandag den 17. maj (om muligt).

 

Fællesspisning på Krusmølle den 30. juni kl. 19.00 (?) forventes at blive til noget. Peter Skov-Jakobsen (foredragsholder i forbindelse med Krusmøllearrangementet) mødesmed bestyrelsen kl. 14. hos Jørn Bach.

Jørn retter henvendelse til Peter Skov-Jakobsen om mødet kl. 14. Deadline d. 15.03.

 

Generalforsamling den 16. sept. Mht til generalforsamlingen tages der senere beslutning om vi skal starte med Thomas Andresens oplæg og derpå generalforsamling eller omvendt.

 

Fællesarrangement på Biblioteket i november.

Calle har skrevet sammen med medarrangørerne, som ikke tør tage stilling til evt. møde før engang i maj.

 

Fælles adventsarrangement i Løjt Kirke + efterfølgende på Folkehjem.

Ragnar tager kontakt til Anette Jensen om et muligt samarbejde. Deadline 15.03.

 

Forslag til kommende arrangement: Helen Christiansen, nyansat koordinator for Mindretallenes Netværk. – Portræt af hende i Fl.A. den 04.02.2021; se vedhæftede.

Jens  kontakter hende at for at undersøge hvilke input hun kan komme med, evt. i forbindelse med fejringen af ” Mindretallene på UNESCO´s immateriel kulturarv”. Vi kunne foreslå, at hun indgik som aktiv deltager i fejringen.

 

Jan  arbejder med en ny udflugt til Flensborg, evt. med Davidsens kommende bog om Flensborg som omdrejningspunkt. Tidspunkt evt. oktober. Deadline om turforslag er d. 15.03.

 

Vi er fortsat interesseret i et samarbejde med de andre foreninger. (Sprogforeningen, Sønderjysk Skoleforening, Historisk Samfund, Foreningen Norden og Frederiksklubben)

 

Rikke Thomsen efter sommerferien??

Fællesarrangement i efteråret med de andre sønderjyske foreninger: Foredrag ved Lykke-Friis

Læseklub med litteratur af sønderjyske forfattere i G.F. reg`i ? K. E. Sørensen, Skærbæk?

Jens kommer med oplæg angående evt. læseklub.

    

 1. Næste møde.

Aftales på mødet. Bliver mandag den 15.03. kl 15.00, bliver digitalt

 

 1. Evt.

 •  

/ Jens

17.02.2021

Ref. Jørn Ulrik

26. februar 2021

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bestyrelsesmøde den 01.12.2020 kl. 10.00 hos Jørn, Todsbølvej 46, 6360 Tinglev

Referat.

Alle var mødt

 

Dagsorden.

 

1. Meddelelser.

Mht. samarbejde med Løjt og Genner menighedsråd og Anette Jensen er vi blevet enige om at

være fælles om arrangementer, som omhandler vores kernearbejde med grænseregionen.

Jens og Ragnar  deltog

Efteråret: Rasmus Glenthøj: Norden til Ejderen i Løjt Forsamlingshus.

På sigt kunne vi samarbejde om grundlovsdag og måske et adventsarrangement.  Ja til begge dele, evt. 1. søndag i advent. – Jenstager kontakt til Anette Jensen desangående.

Forårsprogrammet forventes udsendt i midten af dec.

Nye datoer for Jørn Buch-foredragene i Rebbølcentret; se bilag.

DAGENS TEMA: STRATEGI

Hvert bestyrelsesmedlem forbereder et indlæg om, hvad vi som bestyrelse i fremtiden kan gøre for at få aktiveret flere af vores lokalmedlemmer Se også vedhæftede bilag

Til bestyrelsesmødet tirsdag den 16.02.2021 udarbejder Jan et koncept ”Nye målgrupper, børnefamilie på tværs af grænsen”. Jens inviterer Bonnie Barr til mødet.

Calle, Jan og Ragnar undersøger mulige yngre emner til i bestyrelsen.

 

2. Evaluering.

Lokalforeningsmødet i Middelfart den 12. sept.

Sigurd Barrett-koncerten den 23. sept. Godt arrangement- god plads i Genner Hallen. Ragnar og Jens deltog. Interviewet i sidste nr. af Grænsen, nr. 5, oktober 2020  med Horst, Jens, Kristina og Ragnar.

Jans kursus i facebook mm. – Kurset blev afviklet virtuelt. Jan har gennemgået de nødvendige filer. Vil inden jul undersøge om hjemmesiden kan kobles på facebook

Det Grå Guld i Rebbølcentret den 14. okt. 50 deltog, fra GF Jens og Ragnar.

Sendemandsmødet den 17. okt. Jens deltog. Den nye formands (Peter Skov-Jakobsen) tale kan ses på foreningens hjemmeside.

Lars Therkelsen-foredraget den 19. nov.  Jens deltog sammen med cirka 50 andre

Interview med Kristina Albertsen Jepsen i Radio Syd den 21. nov. kl. 07.10. Ragnar har optaget det.

Jørn deltog i højtidelighed den 11.11.20. Vi deltager også i de kommende år.  Cirka 20 deltog

 

3.  Økonomi – medlemssituation.

Ragnars kommentarer til den øjeblikkelige økonomi, herunder økonomien vedr. Sigurd Barrettkoncerten; bilag uddeles på mødet.

Overskuddet er på DDK 10.010,69, som bliver fordelt mellem de 3 arrangører. Kulturministeriet  dækkede 65% af alle  udgifte; i alt 18.031,00.

Vi regner med at afslutte regnskabet med et mindre overskud, så Ragner foreslog at det for 2020 afsatte beløb på DDK 20,000 kr. overføres til 2021.

 

4. Kommende arrangementer.

Afstemningsarrangement på Folkehjem den 10. febr. Frederiksklubben er tovholder. Tidligere generalkonsul Henrik Becker Christensen er hovedtaler.  Vores tur i 2022.

FORSLAG TIL NYT TILTAG:

Sidst i juni??  Fællesspisning på Krusmølle, Krusmøllevej 10A, 6200 Aabenraa- 74 68 6172

Info @Krusmoelle.dk

Oplægsholder: Formand Peter Skov Jacobsen

Underholdning:  Calle og Jørn  arbejder videre med projekter inden jul. Har frie hænder.

Ellers vil kommende arrangementer fremgå af forårsprogrammet.

 

5.Næste møde.

aftales på mødet.

Tirsdag den 16.02.2021 kl. 10

Generalforsamlingen den  11.03. 2021 kl. 19.30 på Folkehjem.

Efterårets  program

Forslag: Fællesspisning på Krusmølle.

                     

6.Eventuelt.

Jens  kontakter SSF efter jul for at forhøre nyt om projektet ”Voksenambassadører i Sydslesvig”

 

Ref

Ju

021220

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         

 

Bestyrelsesmøde mandag den 22.06.2020 hos Calle, Reberbanen 7.5.2 Aabenraa

 

Referat

 

Afbud: Ragnar

 

 

Dagsorden.

 

01. Meddelelser

     Ang. Knuder i usynlige bånd i Billedsalen på Folkehjem den 19.11.2020 kl. 19.30.  Sker i samarbejde medForeningen Norden og Sprogforeningen. Entre 100 kr.

    

     De 6 nationale foreninger samarbejde om et stort arrangement i 2021. Møde herom på Folkehjem den 18.08.2020 k. 16.30. Jens deltager.

 

     Ang. samarbejdet med Løjt og Genner menighedsråd Anette Jensen. Samarbejdet fortsætter.

 

   Angående projektet Voksenambassadører i Sydslesvig. Amtskonsulenterne i Sydslesvig har haft et første møde herom onsdag den 17.06.2020. Claus Jørn deltog. Jens A. deltog. Der skal inden den

01.09.2020 findes lokale ildsjæle. Opstart gerne i efteråret 2020 og senest i foråret 2021.

 

    Mindretallene på UNESCO´s immateriel kulturarv. Bør fejres, evt. med støtte fra Bitten og Mads Clausens mindefond.

 

    Jan tager til Børnehaven i Slesvig 26.02, bøgerne er bestilt.

 

02.Evaluering.

     Ingen arrangementer siden sidste bestyrelsesmøde at evaluere.

 

03. Økonomi – medlemssituation.

      Ragnars kommentarer til den øjeblikkelige økonomi.

      Drøftes på kommende møde.

      

      Bonnies henvendelse om, hvordan vi følger op på gratisterne; bilag.

     Jens skriver til dem.

 

04.  Kommende arrangementer.

       Gennemgang af Arrangementskalender efterår 2020, aktualiseret udgave pr. 

       17.06.2020; bilag.

       Datoen for Föhr- mødet hos Jørn ændres. Jørn finder ny dato.

      

       Onsdag den 14.10.2020 kl.14.30 Det Grå Guld i Rebbølcentret Jens og Jørn.

      

        Lørdag den 17. og søndag den 18.10 2020 Sendemandsmøde på Vingsted Centret.

       Jens, Calle og Jørn deltager alle med frue.

       

        Jørn Buchforedragene i Rebbølcentret. Jørn undersøger det nærmere,

        

         Jan tager kontakt med Rene Rasmussen, Sønderborg Slot for med henblik på et 

       kommende medlemsmøde, i 2021 (Sydslesvig/genforeningen??) og prisen.

 

       Jan tager kontakt til Thue Kjærhus. Rønshoved Højskole. Mulighed for et samarbejde 

       og afholdelse af medlemsmøde på højskolen.

 

       Og endelig Rikke Mølbæk Thomsens agent Jens@backheatmucis.dk som Calle fik.

       (Efterfølgende har Calle bedt om at en anden påtager sig opgaven.)

 

05.  Næste møde.

       Mandag den 17.08.2020 kl. 10. Redaktionsmøde hos Jens.

       Teksten i programfolderen skal være Times New Roman 12 og billedteksten 10

 

 

06.  Eventuelt.

 

       Intet.

 

Ref. JU

 

 

Bestyrelsesmøde mandag den 18. maj 2020 kl. 10.00 på Bjergholt 20, Aabenraa

Afbud fra Jørn Ulrik

Der var ikke udsendt en dagsorden, alle kom med input med ønske om behandling.

a. Formanden orienterer: Aabenraa kommune om flytning af Sigurd Barrett-koncerten til den 23.9. 2020 kl. 17.00 i Genner Hallen. Købte billetter overføres til den nye dato.

b. Det kommende program skal være hos GF København senest den 1.10.2020. Vi besluttede, at vores program skal være klar senest den 1.9.2020. Der bruges skrifttype Times News Roman størrelse 12 (tekst under billeder størrelse 10).

Vores program skal både indeholde efterårs- og forårsprogram frem til den 1.7.2021. Afstemningsfesten den 10. februar 2021 står Foreningen Norden for. Grænseforeningen står i 2022 som arrangør.

Der aftales møde hos Jørn (Calle og Ragnar Føhr-turen ) mandag den 3.8.2020 kl.10.00

Redaktionsmøde om programmet hos Jens mandag den 17.8.2020 kl. 10.00.

c. Grå guld arrangementet dette forår er aflyst. Formanden kontakter SSF(Kay v. Eitzen) om nyt møde i Rebbøl Centret enten den 7. eller 14. oktober 2020. Fra vores side bliver det W. Sander (Jørn kontakter ham). Mødet i foråret 2021 i Flensborg med Carsten Nissen(Jens kontakter ham).

d. GF-sendemandsmødet flyttes til den 17. og 18. oktober 2020. Calle overtager de to biletter fra Ragnar. Ragnar kontakter København derom.

e. Lone og Jens deltager i Løjt Forsamlingshus den 4.11.2020 teaterforestilling På Grænsen.

f. Lars T. Therkelsen(bogen Knuder i usynlige bånd) arrangement med Foreningen Norden aftales med formanden for Foreningen Norden. Biblioteket og Sprogforeningen ønsker ikke at være med. Calle kontakter biblioteket om det eksisterende samarbejde er afsluttet.

g. Jens laver et oplæg om en event i forbindelse med Grænselandet som  Immateriel Kulturarv i enten 2021 eller 2022 med inddragelse af alle mindretals- og flertalsaktører.

h. Der blev aftalt, at der laves et billede af bestyrelsen næste gang vi mødes: Mandag den 22.6.2020 kl. 10.00 hos Calle.

i. Jens tager kontakt til Annette Jensen om det fortsatte samarbejde med Løjt-Genner.

Ragnar Albertsen

18. maj 2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bestyrelsesmøde den 09. marts kl. 10.00 2020 hos Jens, Bjergholt 20, Aabenraa.

Dagsorden

Referat sat ind med kursiv. /  j.u.

01) Meddelelser

Før – turen, Angel-turen, sydslesvigske voksenambassadører.

Der arbejdes videre med turen til Før. Arbejdsnotat blev udleveret.

Angel-turen til efteråret er i planlægningsfasen.

Jens har holdt et møde med Jens A. der arbejdes videre med ideen gående ud på at få etableret forslag til ture der så kan bookes af interesserede. Nyt møde den 16.03, hvor man vil prøve at lave 3 prøvepakker til ture i Sydslesvig. Se www.oplev-sydslesvig.dk

   

02)  Evaluering.

Generalforsamlingen

Godt fremmøde (31) – Flot indlæg ved Anke Spoorendonk

 

03) Økonomi – medlemssituationen.

Der er lidt usikkerhed mht til det økonomiske i forbindelse med koncerten den 17. marts i Genner Hallen, der aftales at møde med sognepræst Anette Jensen indenfor den nærmeste tid.   

Optakt til uddeling af flyers til ringriderfesten i Aabenraa, 03 – 06.07.2020.

Afventer endelig besked fra formanden, der er positiv. Ragner køber 6 T-shirts med Grænseforeningens Logo. Fordeling af dagene tages op senere.

 

04) Kommende arrangementer

Fremstilling af efterårsprogram, deadline den 01. april.

- Hver arrangementsbeskrivelse må ikke fylde mere end en halv A-4 side (incl. billede).

11.11. som tidligere på Bjolderup Kirkegaard (udkast færdigt).

Det Grå Guld. April Carsten Nissen, i oktober/november Rebbølcentret Werner Sander.

Jørn kontakter Dres for 2 mulige datoer i okt./nov. og få antallet af Jørn Buchs foredrag

Jens og Jørn arbejder videre med ”hvor bevæger mindretallene sig hen, og hvor er de om 20-25 år? – Inspiration: ”Den delte by” af Poul Erik Thomsen.   

Forfatteren Lars  R. Therkelsen ”Knuder i usynlige bånd”. Calle spørger om biblioteket m.fl. vil være med til at arrangere mødet. Forlods har Foreningen Norden givet tilsagn om at være med.

Jens og Ragner deltager koncerten tirsdag den 17. marts Genner Hallen

Calle deltager i foredraget onsdag den 15. april i Løjt

Jens den 11.maj i Løjt Forsamlings- og Kulturhus

 

05) Næste møde.

Fredag den 27.marts kl.10 hos Jens

 

06) Eventuelt.

 

Jens, Jørn og Ragnar deltager i Sendemandsmødet 2. og 3. maj.

Jan er fredet i den kommende tid.

 

/ Jens

/Referat: ju

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Indkaldelse til generalforsamling i Grænseforeningen Aabenraa torsdag den 5. marts kl. 19.30 på Folkehjem, Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa.

Generalforsamlingen afvikles efter følgende dagsorden

1. Valg af dirigent. Forslag: Jørn Bach.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed v. formand Jens Overgaard og

   bestyrelsesmedlemmerne Jørn Bach, Jørn Ulrik Larsen, Ragnar Albertsen og Calle

    Thams.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab v. kasserer Ragnar Albertsen.

4. Bestyrelsens forslag til årligt kontingent: uændret 200 kr.

5. Indkomne forslag. Ingen.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg: Jørn Bach, Calle Thams og Jan Wittrup.

     Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at stille op, men alle 3 har givet tilsagn om genvalg.

7. Valg af en suppleant. Ingen suppleant for øjeblikket.

8. Valg af revisor. På valg: Knud Chr. Jensen. Ønsker ikke genvalg.

     Bestyrelsen foreslår Horst Schneider som ny revisor.

9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen serveres der gratis kaffe og brødtort.

Efter kaffepausen taler formand for Foreningen Norden i Sydslesvig, Anke Spoorendonk over emnet:

Hvordan er det som sydslesviger i 2020 at være med til at fejre 100-året for genforeningen, når Sydslesvig ikke kom med hjem til Danmark i 1920?

 

/ Jens Overgaard

 

 

GRÆNSEFORENINGEN AABENRAA

Bestyrelsen.

Den 27.02.2020

 

Kære Grænseforeningsmedlem.

INVITATION.

 

Torsdag den 5. marts kl. 19.30 afholder din lokale Grænseforening generalforsamling på Folkehjem i Aabenraa.

Vi i bestyrelsen glæder os til at fortælle om, hvad vi har lavet af forskellige arrangementer i det forgangne år og hvilke ideer vi har for det kommende.

Hvis vi selv skal fremhæve et par tiltag kunne det være, at vi har haft et par foredrag, det ene i samarbejde med Foreningen Norden Aabenraa og Gråsten, Sønderborg.

Vi er indgået i et samarbejde med menighedsrådene i Løjt og Genner og skal bl.a. sammen arrangere en Sigurd Barrett-koncert i Genner Hallen den 17. marts.

Den store genforeningsfest den 10. febr. på Folkehjem i Aabenraa, som kom i stand i et meget tæt og frugtbart samarbejde med Foreningen Norden, Sprogforeningen, Frederiksklubben, Historisk Forening for Sønderjylland og Sønderjysk Skoleforening, var en succesfyldt oplevelse med fuldt hus og en fremragende festtale af regionsformand Stephanie Lose.

Det gode samarbejde mellem de store sønderjyske foreninger her i vinterhalvåret har afstedkommet, at vi sandsynligvis i fællesskab vil forsøge at lave et stort fællesarrangement i 2021.

 

For det kommende år har vi allerede nogle arrangementer på bedding. Her et lille udpluk:

 • Dagstur til Før med besøg på kunstmuseet og repræsentanter for det danske mindretal.
 • Dagstur til Sydslesvig, hvor vi også kommer til at møde levende sydslesvigere.
 • Foredrag ved bogaktuelle forfattere om genforeningen og forholdet mellem mindretal og flertalsbefolkning.

Vi prøver at lægge os i selen for at lave nogle interessante arrangementer, men vi vil også meget gerne have forslag fra dig – og også din hjælp til at arrangere og afvikle definerede arrangementer.

Vi er sikre på, at der blandt lokalforeningens 290 medlemmer gemmer sig engagerede mennesker, der har lyst og energi til at give en hånd med til at gøre vores forening interessant og levende.

Meld dig på generalforsamlingen som frivillig hjælper. Vi glæder os allerede til at arbejde sammen med dig.

 

Efter generalforsamlingen og kaffepausen med brødtort kommer Anke Spoorendonk, mangeårig parlamentsmedlem for SSW i Kiel, tidligere minister i Slesvig Holsten og nuværende formand for Foreningen Norden i Sydslesvig og taler lige ind i genforeningsvirakken i Sønderjylland.

Vi har bedt hende om at tale over emnet:

Hvordan er det som sydslesviger i 2020 at være med til at fejre 100-året for genforeningen, når Sydslesvig ikke kom med hjem i 1920?

 

Vi glæder os til at se rigtig mange til vores fælles generalforsamling, så vi kan få genoplivet et godt fællesskab om vores interesse for et levende og nutidigt grænseland.

 

Med venlig hilsen,

P.b.v. Jens Overgaard

 

 

Aabenraa den 5. marts 2020 / JO.

Beretning om foreningsarbejdet i Grænseforeningen Aabenraa 2019/2020.

 

I forlængelse af sidste generalforsamling på Folkehjem den 5. marts 2019 konstituerede Grænseforeningen Aabenraa sig bl.a. med en ny formand, Jens Overgaard.

Jeg er 70 år, tidligere lektor på Duborg-Skolen i Flensborg, hvor jeg i små 40 år ud over min undervisning på skolen har været engageret i en række udvekslingsprojekter og i 2005 var med til at etablere ”Elevambassadørerne”, som informerer danske unge om Sydslesvig som lyslevende nutid.

Lokalforeningen Aabenraa Grænseforening har for øjeblikket 294 medlemmer, hvilket er en lille fremgang i medlemstilgangen.

105 medlemmer har vi mailadr. på, hvilket vil sige, at 189 medlemmer ikke kan få løbende information om lokalforeningens arbejde. VI VIL GERNE HAVE FLERE MAILADR.!

Medlemstilgangen, som vi også forventer vil stige yderligere i 2020, har formodentlig meget at gøre med Genforeningsåret og hovedforeningens nye tiltag med et halvt års gratis prøvemedlemsskab.

I det forgangne år har vi haft 6 bestyrelsesmøder og deltaget i 2 lokalforeningsmøder i Middelfart.

Efter en beslutning om at finde ud af sammensætningen af og forståelse for vores lokalmedlemmers begrundelse for at være medlem af Grænseforeningen har nogle af bestyrelsesmedlemmerne været rundt og besøge et repræsentativt antal af medlemmerne:

Så godt som alle er medlemmer af vane, tradition og eller relationtil enten Sønderjylland eller Sydslesvig.

Alle læser Grænsen med interesse, men kun et fåtal kommer til vores arrangementer og vil formodentlig heller ikke komme fremover.

De er medlemmer for at støtte sagen.

Så godt som alle er enige i GFs bestræbelser på nytænkning ved at skabe kontakt på tværs af mindretal og dermed indgå i kulturmødet.

Flere nævner det positive i det voksende samarbejde mellem de 2 nationale mindretal.

Grænseforeningen fastholder fortællingen til danskerne om grænselandet som noget særegent.

Der har været afholdt 2 Grå Guld-møderi henholdsvis Flensborg og Aabenraa. I Flensborg var fortællerne Jens Andresen, formand for GF og Maike Lohse, tidligere lektor på Duborg-Skolen. I Aabenraa blev Sønderjylland repræsenteret af Preben Terp Nielsen, direktør på Abena, og Sydslesvig stillede med Henrik Vestergaard, underviser og guide.

Det Grå Guld har nu eksisteret i 5 år er blevet en succes, bl.a. fordi vi har fået etableret et formeldt samarbejde med Sydslesvigs Forening om mødet hen over grænsen.

Kort før sommerferien besøgte vi igen i år vores venskabsforbindelse, Hiort Lorenzen Børnehavei Slesvig og udleverede som traditionen byder boggaver til førskolebørnene.

I sommeren 2019 samarbejdede vi med Bund Deutscher Nordschleswiger om en offentlig informationsaften om grænselandets ønske om at få anerkendt samlivet mellem mindretal og flertal som immateriel Unesco Kulturarv?

Som det fremgår af vores udsendte lokalprogram, har vi i det forgangne år haft 8 meget forskellige arrangementer med foredraget som omdrejningspunkt.

Vi har som noget nyt intensiveret samarbejdet med andre beslægtede foreninger, da alle  regionale foreninger jo bejler til de samme mennesker. Ja, de samme mennesker kan let være medlem af  op til 5 forskellige foreninger.

Samarbejdet er også en fordel på den måde, at vi kan deles om udgifterne og derved få foredragsholdere, som vi alene ikke kan betale.

Hvis vi skal fremhæve ét arrangement, må det blive afstemningsfesten på Folkehjem den 10. februar, som blev en stor succes med fuldt hus – 400 mennesker – og en fremragende festtale af regionsformand Stephanie Lohse

I det forgangne år har vores samarbejdspartnereværet Historisk Samfund for Sønderjylland, Sprogforeningen, Sønderjysk Skoleforening, Frederiksklubben, Foreningen Norden, Rebbølcentret og Løjt og Genner menighedsråd.

Fremover vil vi bestemt satse på tæt samarbejde med de nævnte aktører, med nogen mere end andre.

Igen med henvisning til vores lokalprogram er der her i foråret yderligere 8 arrangementer især centreret omkring Løjt/Genner og Rebbølcentret.

I den forbindelse skal især fremhæves koncerten med Sigurd Barrett i Genner Hallen den 17. marts, hvor der for øjeblikket er solgt 245 billetter over billetnet.

Da vi i det kommende år vil prøve at intensivere mødet hen over grænsen planlægger vi for øjeblikket 2 dagsturetil henholdsvis Før og formodentlig Angel. Turene vil være bygget op over 2 temaer: Besøge spændende kulturinstitutioner og møde levende sydslesvigere.

Kort efter denne generalforsamling skal vi have udarbejdet efterårsprogrammet og kan derfor endnu ikke løfte sløret for de mange spændende tiltag vi håber at kunne sætte i værk.

Vi vil selvsagt også gerne have forslag fra jer og også gerne appellere til jer om at melde jer som frivilligetil at arrangere og afvikle definerede arrangementer

Dog kan vi dog afsløre, at Det Grå Guld til efteråret, formentlig i slutningen af oktober, begyndelsen af november vil blive afholdt på Rebbølcentret med en her lokal fortæller.

Hovedforeningen har over en 3-årig periode ansat 2 foreningskonsulenter, som i særlig grad skal støtte og hjælpe lokalforeningerne med nytænkning. I den forbindelse er vores lokalforening blevet udvalgt til at deltage i et nyt pilotprojekt, ”Generationsmøder, identitetsfortællinger og livsværdier”,som kort fortalt går ud på at etablere nogle definerede fora, hvor en ældre generation i samvær med yngre aldersgrupper i dialog og sammen om en praksis kan dele erfaringer og færdigheder med udgangspunkt i mindretalsperspektiver.

Pilotprojektet sættes i gang efter sommerferien og vores rolle i projektet bliver først her fastlagt.

Efter at Grænseforeningen Aabenraa har flyttet mødested for vores arrangementer fra Rebbølcentret til henholdsvis Højskolen Østersøen og Folkehjem i Aabenraa er det andre medlemmer fra en Aabenraa-nær geografi, der møder op til arrangementerne.

I og med Højskolen Østersøen desværre er lukket nu, og vi derfor ikke længere kan benytte den som mødested og Folkehjem alt andet lige er dyr at leje sig ind i, vil vi i fremtiden forsøge at sprede mødestederne mere ud over geografien i Aabenraa Kommune, så alle lokalmedlemmer forhåbentlig kommer til at føle sig mere serviceret i nærområdet.

 

Grænseforeningen Aabenraa er inde i en god gænge, og vi er forventningsfulde mht. det kommende års arbejde.

 

P.b.v.

Jens Overgaard

 

Referat fra generalforsamlingen i Grænseforeningen Aabenraa torsdag den 5. marts  2020 kl. 19.30 på Folkehjem, Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa.

Generalforsamlingen afvikles efter følgende dagsorden. (beslutningerne i kursiv)

1) Valg af dirigent. Forslag: Jørn Bach.

Valgt.

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed v. formand Jens Overgaard og   

Bestyrelsesmedlemmerne Jørn Bach, Jørn Ulrik Larsen, Ragnar Albertsen, Calle Thams og Jan Wittrup.

Med baggrund i den skriftlige beretning fremhævede formanden:

At der pt. er 294 medlemmer i Aabenraa-kredsen, 105 har vi e-mail adresser på, ser gerne flere.  

 Det er den hurtigste og ikke mindst billigste måde at kommunikere på. Der er en svag stigning  

 i antallet af medlemmer, skyldes vel dels at der er fokus på 2020 dels at der er mulighed for

 ½ års gratis medlemskab.

    At en række medlemmer er blevet kontaktet for at høre, hvorfor de er medlemmer. Der er store

ligheder, vane, tradition og enten relation til Sønderjylland eller Sydslesvig. Desværre er det kun

 et fåtal, der kommer til foreningens arrangementer. Efterlyste,om der ikke var medlemmer, der

  ville bistå ved enkelte arrangementer.

    At det Grå Guld har eksisteret i 5 år, og det årlige besøg på Hiort Lorenzen Skolen.

At vi har et tæt samarbejde med beslægtede foreninger.

Nye samarbejdspartnere er menighedsrådene i Løjt og Genner

      At bestyrelsen vil arbejde på at holde møde rundt om i kommunen. 

At vi er blevet udvalgt til at deltage i projektet ”Generationsmøder, identitetsfortællinger og livsværdier. Starter efter sommerferien.

Sidst men ikke mindst blev AFSTEMNINGSFESTEN, fremhævet som en succes med 400 mennesker.

      Calle orienteredeom den kommende tur (20 juni 07.45 til ca. 21) til Før. Pris 550. Der arbejdes

  på besøg på den danske skole evt. møde med repræsentanter fra SSF og besøg på kunstmuseet.   

Beretningen blev godkendt.

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab v kasserer Ragnar Albertsen

 Godkendt med den bemærkning fra kassereren, at vi i bestyrelsen har godkendt at bruge op til 20.000 i forbindelse med 2020. Vi kan ikke forvente et overskud (som i 2019 på 1047,81), men må imødese et underskud. Regnskabet blev godkendt.

4) Bestyrelsens forslag til årligt kontingent: uændret 200 kr.

Godkendt.

5) Indkomne forslag: Ingen

6) Valg af bestyrelsesmedlemmerne, På valg: Jørn Bach, Calle Thams og Jan Wittrup. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at stille op, men alle tre er villige til genvalg.

Genvalg.

7) Valg af suppleant. Ingen suppleant for øjeblikket.

Ingen kandidater stillede op.

8) Valg af revisor: På valg er Knud Chr.  Jensen. Ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår Horst Schneider som ny revisor.

Horst Schneider blev valgt.

9) Eventuelt.

Lidt frem og tilbage om vi er jyder/sønderjyder/slesvigere.

Efter en pause talte formand for Foreningen Norden i Sydslesvig, Anke Spoorendonk over emnet:

Hvordan er det som sydslesviger i 2020 at være med til at fejre 100-året for genforeningen, når Sydslesvig ikke kom hjem til Danmark i 1920?      

Ref

ju

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Bestyrelsesmøde mandag den 3. febr. 2020 kl. 07.26 – 10.03 i toget mellem Rødekro og København.

Afbud: Jørn, Jan og Calle.

Referat sat ind i dagsordenen med kursiv. / j.u.

Dagsorden:

1. Meddelelser, siden sidst og evaluering.

Aflyst kursus i Middelfart den 09.01.2020.

Knud-Erik Therkelsen/ Grænseforeningen Kbh. har ikke kunnet imødekomme vores ansøgning om støtte til Hiort Lorenzen Skolen i Slesvig.

Genforeningsfesten den 10.02.2020 på Folkehjem er overbooket, så kun ved forfald kan folk på ventelisterne komme med.

Foredrag ved Hans Chr. Davidsen om hans bog ”Danmark syd for grænsen” på Højskolen Østersøen: 14 deltagere.

Foredrag ved Anna E. Jessen om hendes bog ”Om hundrede år”: 95 deltagere.

Samarbejde mellem Foreningen Norden Aabenraa og Sønderborg-Gråsten.

 • Da Højskolen Østersøen få dage før arrangementet gik i betalingsstandsning, måtte vi flytte til Folkehjem, hvilket fremkaldte et underskud på 3.500 kr. for hver af de 3 arrangører.

Festforestilling på Det Kgl. Teater og interview med tv-syd

Evaluering af rundgang til medlemmerne. Skal bruges som et delelement i workshoppen i Kbh.

Program for Løjt og Genner Menighedsråd; bilag

Udsendelse af næste lokalprogram. Deadline den 01.06.2020 / 01.12.2020. Jens og Ragnar.

Tages op på bestyrelsesmødet efter generalforsamlingen.

            Fællesprogrammet kommer snart.

Flyers og lokalprogram: Hvor skal vi lægge dem?

Udsendelse af næste lokalprogram. Deadline den 01.06.2020 / 01.12.2020. Jens og Ragnar. Tages op på bestyrelsesmødet efter generalforsamlingen

Fællesprogrammet kommer snart.

Flyers og lokalprogram: Hvor skal vi lægge dem?

Løjt Kirke, våbenhuset, bibliotekerne i Rødekro og Aabenraa.

Ringridningen Aabenraa? Bestyrelsen virker positiv, nærmere besked senere.

GF-bestyrelsen fordeler senere dagene mellem sig.

2. Økonomi – medlemssituation.

2 gange brug af kommunens digitale infoskærme. – Har ikke fået nogen opkrævning, så brugen af infoskærmene må i så fald være gratis.

Underskudsdækning af foredraget med Anna E. Jessen: 3.500 kr.

Hvor mange nye medlemmer har vi fået siden 1. dec. 2019? – Jørn Ulrik og Ragnar.

            Udgifter siden sidst (Ragnar)

            Jaruplund Højskoles Støttekreds, 185 kr. pr. år. Vil vi støtte? Ja, vi indgår i støttekredsen.

            ”Nyt fra din kommune” om støtte eller underskudsgaranti til kulturelle aktiviteter; bilag

3. Kommende arrangementer.

Workshop for bestyrelsen i Kbh. den 3. febr. 2020; se bilag

Præsentation af Lars R. Therkelsens bog "Knuder i usynlige bånd" i Billedsalen på Folkehjem den 5. febr. 2020. Hvem deltager? Bilag. Jens

Gudstjeneste og "De forbudte sange", Løjt Kirkeden 09.02.2020 kl. 14. Hvem deltager? Jens.

Lokalprogrammet.

Afstemningsfest i Tinglev den 9. febr. 2020 kl. 13.30-16.30: Her også præsentation af Poul Erik Thomsens bog "Den delte by". En af os burde deltage, hvem?; bilag Jens evt. også Ragnar.

Stort fællesarrangement i 2021; bilag Evt. oplæg ved Poul Erik ThomsenLokalforeningsmøde i Middelfart den 22.02.2020. Jørn Ulrik, Ragnar og Jens har på nuværende tidspunkt meldt sig. Ragnar kører, opsamling ved pladsen ved Bodum k108.15 Det Grå Guld. Jens kontakter SSF.

Flensborg-tur den 14. marts (afstemningsdag for zone 2) + Det Lille Teater: "Drømmen om Flensborg" kl. 16.00. Calle og Jans planlægning? Jan har i en mail (2.2.) oplyst at han arbejder på sagen.

Fleggaard-projektet. Eberhard von Oettingen, Claus Jørn og Fleggaard-manden Kenny Månson. Jan har i en mail (2.2) skrevet at Claus Jørn har oplyst at projektet er gået lidt i stå pga guidemangel og mangel på initiativer i Sydslesvig. Jan kontakter Claus Jørn medio februar.

Projektet "Generationsmøder, identitetsfortællinger og livsværdier" har laet penge bevilget, Efter sommerferien bliver det sat i søen. Vi bliver også en del af projektet. Bonnie Barr orienterer kort om det i Kbh. den 3. febr.

Flyers og Ringridderfest i Aabenraa / Ragnar Formanden er umiddelbart positiv indstillet GF- bestyrelsen vil senere fordele dagene mellem sig.

Næste møde 17.02 kl. 10 hos Jens.

Generalforsamling på Folkehjem den 5. marts 2020 kl. 19.30 + foredrag ved Anke Spoorendonk.

På valg er Jan, Jørn Bach og Calle.

4. Næste møde.

Generalforsamling på Folkehjem den 5. marts 2020 kl. 19.30 + foredrag ved Anke Spoorendonk.

5. Evt.

”Nem Tilmeld gør det nemt for dig at afholde arrangementer”; bilag

 

/ Jens

/ Referat: ju

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Sigurd Barrett

Sigurd Barrett i aktion på scenen i Genner Hallen den 23. september

Grænseforeningen Aabenraa

Sigurd Barrett-publikum

Små 200 glade publikummer til Sigurd Barrett-koncert i Genner Hallen den 23. september 2020

Grænseforeningen Aabenraa