Gå til listen over lokalforeninger

Grænseforeningen Aabenraa

Aabenraa Storetorv. Foto: Wikimedia Commons

Engager dig i Grænseforeningen i dit lokalområde.

Vi mener, at erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland, hvor man er gået fra fjendskab til venskab, er afgørende for dansk demokrati og mødet mellem kulturer. Derfor arrangerer vi aktiviteter, foredrag og udflugter for at blive klogere på grænselandet. Her skaber vi et lokalt fællesskab, der knytter bånd til det danske mindretal syd for grænsen.

Vi glæder os til at se dig til et af vores arrangementer, som du kan få overblik over her på siden.

Jens Overgaard

Formand
Bjergholt 20, 6200 Aabenraa
Tlf. 40 10 81 42
jensovergaard49@gmail.com

Jan Wittrup

Næstformand
Troldkær 3, 6200 Aabenraa
Tlf. 20 87 76 16
janwittrup@hotmail.com

Ragnar Albertsen

Kasserer
Nørrevang 48, 6230 Rødekro
Tlf. 74 69 42 09
hralbertsen@hotmail.com

Jørn Ulrik Larsen

Sekretær
Farverhus 112, 6200 Aabenraa
Tlf. 74 62 62 23
112jul@webspeed.dk

Calle Thams

Bestyrelsesmedlem
Farversmøllevej 97, 6200 Aabenraa
Tlf. 30 59 53 39
callethams@gmail.com

Jørn Bach

Bestyrelsesmedlem
Todsbølvej 46, 6360 Tinglev
Tlf. 74 64 62 22
ajbach42@gmail.com

Knud Chr. Jensen

Revisor
Diernæs Strandvej 34, 6100 Haderslev
Tlf. 74 66 25 23
netteknud@gmail.com

Torben Hansen

Revisor
Væxjøvej 30, 6200 Aabenraa
Tlf. 23 31 40 14
torbenhansen@it.dk

Grænseforeningen Aabenraa

Vedtægter

 

FORENINGENS NAVN

§ 1

Foreningens navn er ”Grænseforeningen Aabenraa” Foreningen indgår i Grænseforeningen og

arbejder i overensstemmelse med Grænseforeningens vedtægter.

 

FORMÅL

§ 2

Det er foreningens formål:

  • at støtte danskheden i grænselandet,
  • at udbrede kendskabet til grænselandets forhold,
  • at styrke og bevare dansk sprog og kultur.

 

MEDLEMMER

§ 3

Som medlem kan – uanset bopæl – optages enhver, der godkender foreningens vedtægter.

 

GENERALFORSAMLING

§ 4

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af

april måned.

Generalforsamlingen afvikles efter følgende dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab

4. Bestyrelsens forslag til kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af en suppleant

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller ved annoncering i lokale dag-og/eller distriktsblade samt i Grænseforeningens blad Grænsen med angivelse af tid og sted.

Indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Foreningens sekretær udarbejder skriftligt referat af generalforsamlingen.

Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.

Et hvert medlem kan forlange skriftlig afstemning.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske, når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer anmoder om det. Indkaldelsen skal ske som ved ordinær generalforsamling.

 

BESTYRELSEN

§ 5

Foreningen ledes af en bestyrelse på 4 - 7 medlemmer. På den årlige generalforsamling tilstræber vi at nå op på det maksimale antal.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en toårig periode, idet halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år.

Det tilstræbes at bestyrelsen sammensættes med størst mulig geografisk spredning.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov, dog mindst 4 gange årligt, der indkaldes af formanden med mindst 8 dages varsel. Indkaldelsen sker skriftligt med angivelse af dagsorden.

Beslutninger på bestyrelsesmødet træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte

Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved mindst 3 fremmødte. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Ved vakance indtræder suppleanten i den vakante plads.

Bestyrelsen kan etablere et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

REVISION

§ 6

Revisionen består af 2 personer, der vælges på skift hvert andet år.

 

ÅRSREGNSKAB

§ 7

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

TEGNINGSRET

§ 8

Foreningen tegnes af formanden sammen med et medlem af bestyrelsen.

Formanden alene giver kasserer bemyndigelse til at disponere over foreningens kassebeholdning og bankkonti.

 

HÆFTELSE

§ 9

Intet medlem hæfter for foreningens forpligtelser.

 

UDMELDELSE

§ 10

Foreningen kan udmelde sig af Grænseforeningen i henhold til Grænseforeningens vedtægter.

 

§ 11

Et medlem kan når som helst ved skriftlig henvendelse til foreningen udmelde sig af foreningen, men hæfter dog for forfaldent kontingent.

 

VEDTÆGTSÆNDRINGER.

§ 12

Ændringer af foreningens vedtægter kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte på en til formålet indkaldt generalforsamling.

OPLØSNING

 

§ 13

Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte på en til formålet indkaldt generalforsamling.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens ejendele Grænseforeningen.

 

Vedtaget på generalforsamlingen

Folkehjem den 5. marts 2018.