Gå til listen over lokalforeninger

Grænseforeningen Aabenraa

Grænseforeningen Aabenraa

Engager dig i Grænseforeningen i dit lokalområde.

Vi mener, at erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland, hvor man er gået fra fjendskab til venskab, er afgørende for dansk demokrati og mødet mellem kulturer. Derfor arrangerer vi aktiviteter, foredrag og udflugter for at blive klogere på grænselandet. Her skaber vi et lokalt fællesskab, der knytter bånd til det danske mindretal syd for grænsen.

Vi glæder os til at se dig til et af vores arrangementer, som du kan få overblik over her på siden.

Jens Overgaard

Formand
Bjergholt 20, 6200 Aabenraa
Tlf. 40 10 81 42
jensovergaard49@gmail.com

Jan Wittrup

Næstformand
Søndergade 9B, 6200 Aabenraa
Tlf. 20 87 76 16
janwittrup@hotmail.com

Ragnar Albertsen

Kasserer
Nørrevang 48, 6230 Rødekro
Tlf. 20 14 64 04
hralbertsen@hotmail.com

Jørn Ulrik Larsen

Sekretær
Farverhus 112, 6200 Aabenraa
Tlf. 74 62 62 23 / 25 21 08 27
112jul@webspeed.dk

Calle Thams

Bestyrelsesmedlem
Reberbanen 7.5.2, 6200 Aabenraa
Tlf. 30 59 53 39
callethams@gmail.com

Jørn Bach

Bestyrelsesmedlem
Todsbølvej 46, 6360 Tinglev
Tlf. 74 64 62 22
ajbach42@gmail.com

Horst Schneider

Revisor
Marienallee 53, 24937 Flensborg
Tlf. +49 15 25 10 06 722 / +49 461 3107314
horstmagnus01@gmail.com

Torben Hansen

Revisor
Væxjøvej 30, 6200 Aabenraa
Tlf. 23 31 40 14
torbenhansen@it.dk

Grænseforeningen Aabenraa

Vedtægter

 

FORENINGENS NAVN

§ 1

Foreningens navn er ”Grænseforeningen Aabenraa” Foreningen indgår i Grænseforeningen og

arbejder i overensstemmelse med Grænseforeningens vedtægter.

 

FORMÅL

§ 2

Det er foreningens formål:

 • at støtte danskheden i grænselandet,
 • at udbrede kendskabet til grænselandets forhold,
 • at styrke og bevare dansk sprog og kultur.

 

MEDLEMMER

§ 3

Som medlem kan – uanset bopæl – optages enhver, der godkender foreningens vedtægter.

 

GENERALFORSAMLING

§ 4

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af

april måned.

Generalforsamlingen afvikles efter følgende dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab

4. Bestyrelsens forslag til kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af en suppleant

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller ved annoncering i lokale dag-og/eller distriktsblade samt i Grænseforeningens blad Grænsen med angivelse af tid og sted.

Indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Foreningens sekretær udarbejder skriftligt referat af generalforsamlingen.

Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.

Et hvert medlem kan forlange skriftlig afstemning.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske, når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer anmoder om det. Indkaldelsen skal ske som ved ordinær generalforsamling.

 

BESTYRELSEN

§ 5

Foreningen ledes af en bestyrelse på 4 - 7 medlemmer. På den årlige generalforsamling tilstræber vi at nå op på det maksimale antal.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en toårig periode, idet halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år.

Det tilstræbes at bestyrelsen sammensættes med størst mulig geografisk spredning.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov, dog mindst 4 gange årligt, der indkaldes af formanden med mindst 8 dages varsel. Indkaldelsen sker skriftligt med angivelse af dagsorden.

Beslutninger på bestyrelsesmødet træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte

Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved mindst 3 fremmødte. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Ved vakance indtræder suppleanten i den vakante plads.

Bestyrelsen kan etablere et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

REVISION

§ 6

Revisionen består af 2 personer, der vælges på skift hvert andet år.

 

ÅRSREGNSKAB

§ 7

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

TEGNINGSRET

§ 8

Foreningen tegnes af formanden sammen med et medlem af bestyrelsen.

Formanden alene giver kasserer bemyndigelse til at disponere over foreningens kassebeholdning og bankkonti.

 

HÆFTELSE

§ 9

Intet medlem hæfter for foreningens forpligtelser.

 

UDMELDELSE

§ 10

Foreningen kan udmelde sig af Grænseforeningen i henhold til Grænseforeningens vedtægter.

 

§ 11

Et medlem kan når som helst ved skriftlig henvendelse til foreningen udmelde sig af foreningen, men hæfter dog for forfaldent kontingent.

 

VEDTÆGTSÆNDRINGER.

§ 12

Ændringer af foreningens vedtægter kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte på en til formålet indkaldt generalforsamling.

OPLØSNING

 

§ 13

Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte på en til formålet indkaldt generalforsamling.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens ejendele Grænseforeningen.

 

Vedtaget på generalforsamlingen

Folkehjem den 5. marts 2018.

 

 

Bestyrelsesmøde mandag den 07.06.2021 kl. 15 hos Jens, Bjergholt 20, Aabenraa.

 

Referat skrevet i kursiv.

Afbud, Calle.

 

Dagsorden.

 

 1. Meddelelser – siden sidst.

Aktion e-mail: Status på indhentede e-mails fra lokalmedlemmer.

Indgåede aftaler siden sidst:

Langt de fleste har modtaget initiativet positivt – enkelte vil lige overveje om de ønsker at give os deres e-mailadresse 

 

Nyt arrangement i samarbejde med Løjt menighedsråd og Højskoleforeningen: 28.10.2021; Rasmus Glenthøj foredrager om ”Kampen for et forenet Skandinavien” i slutningen af det 18. årh.

 

Samarbejdet med Biblioteket, Foreningen Norden, Sprogforeningen og os bliver den 18.11.2021 kl. 16 på Folkehjem: Hans-Christian Davidsen: Hvad skal vi stille op med Noldes kunst?

 

Lykke Friis: Knud Rasmussen, Frederiksklubben, har truffet aftale om den 11. jan. 2022 på Folkehjem kl. 14.30-17.00. Pris: 200 kr.

Taget til efterretning.

 

Jan arbejder videre med Face book fra midten af juni. Ny deadline? Slutningen af juni..

 

Aftale med børnehaven i Slesvig?

Mødet er aftalt til 28.juni 10-12. Jan arbejder videre mht indkøb af bøger. Forslag skal sendes til Jan.

 

Efterårsprogrammet forventes postomdelt til lokalmedlemmerne i midten af juni.

 

 1. Evaluering.

Ragnar deltog i Grundlovsmødet, som Løjt Menighedsråd havde arrangeret. Der deltog 70/80. Ragnar/Jens kontakter Anette idet vi gerne vil være medarrangører fremover.

 

 1. Økonomi – medlemssituation.

Ragnars kommentarer til den øjeblikkelige økonomi.

Ser fortsat godt ud – vi kan regne med, at der er ca. 20.000 til rådighed til arrangementer (stammer fra kontingentrefusion fra GF-Kbh.

 

 4. Kommende arrangementer.

Hvilke bestyrelsesmedlemmer deltager i hvilke arrangementer?!

Læseklub i efteråret 2021 og foråret 2022: Annonceres af Jens i e-mail til lokalmedlemmerne i slutningen af juni (når ”alle” e-mails er kommet på plads).

”Det svære identitetsvalg” = udvidelsen af Elevambassadørerne: Jens indkaldes til møde på Duborg-Skolen en dag i uge 23 (den sidste uge inden skolens sommerferie).

”Voksenambassadørerne” i samarbejde med ”Oplev Sydslesvig”: Nicolai Lengefeldt, Claus Jørn Jensen og Jens mødes hos Jens den 8. juni for at få sparket projektet i gang efter en lang coronanedlukning.

Jens tager kontakt til de øvrige sønderjyske GF-lokalforeninger om et fællesarrangement i foråret

2022 og forslag om nedsættelse af en regionsbestyrelse..

Fællesspisning i Aabenraa. Torsdag den 19. august. Hotel Royal, Nørretorv 1, 6200 Aabenraa.

Jens afløser Calle som tovholder..

 

Dagstur med bus langs Kongeågrænsen,,  mandag den 23. august..  - Jørn Ulrik.

 

Det Grå Guld, onsdag den 29.spertember kl.14.30 Flensborghus kl. 14.30.  - Jens og Ragnar.   

 

Tyskland efter Anden Verdenskrig, Mandag den 04. oktober.

 

Union eller undergang. Torsdag den 28. oktober kl. 19.30.

 

Flensborgtur med Hans Christian Davidsen, lørdag den 30. oktober kl. 09.30.  - Jan og Jørn Ulrik

 

Skurke og helte fra Danmarks historien. Mandag den 01.novermber kl. 14.30.  - Jørn.

 

Våbenstilstandsdagen den 11.11. kl. 1045.  - Jens og Jørn

 

Hans-Christian  Davidsen, tirsdag den 18. november kl. 16.00. -  Jens

 

Overgangstiden 1918-1920.  - Jørn

 

 

 

5. Næste møde.

Mandag den 02.08. kl 15.00 hos Jens.

 • Udforme forslag til næste års Sendemandsmøde om, at GF-Kbh. betaler for bestyrelsens abonnement på Fl.A.

 

6. Eventuelt.

Portrætbilleder af bestyrelsen. – Calle mangler

 

/ 31.05.2021 – Jens

/ referat: Jørn Ulrik

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bestyrelsesmøde torsdag den 29.04.2021 kl. 15 hos Jens, Bjergholt 20, Aabenraa.

Dagsorden.

Afbud: Calle

Skrevet med kursiv: referat.

 1. Meddelelser – siden sidst.

Aktuelt om coronasituationen: Hvornår kan vi mødes igen – fysisk, jf. åbningsplanen og brug af coronapas.

Efterårsprogrammet kan gennemføres såfremt åbningsplanen holder.

 

Aktion e-mail: Forslag til, hvordan vi får indhentet de resterende 146 mailadresser.

Jens opdeler adresserne til hvert enkelt bestyrelsesmedlem, der så kontakter de pgl.  for at spørge om de vil have deres e-mail adresse på listen. Deadline 07.06.21

 

Har Jan og Calle fået en aftale med børnehaven i Slesvig?

Børnehaven kan ikke overskue hvornår dette er muligt, Jan kontaktes af børnehaven når der foreligger nyt-

 

Fællesforedraget med Lykke-Friis er udsat på ubestemt tid.

Taget til efterretning -evt. i februar 2022? Fortsat i et samarbejde med Foreningen Norden og Sprogforeningen.

Arrangement med Bertel Haarder i november? Evt. i samarbejde med Biblioteket

 

Synliggørelse:

 1. Artiklen til ”Ruden”, deadline 14.06.2021.

Jens arbejder videre, artiklen må nu være på 2 A sider.

 

 1. Fremstød på Facebook. Målgruppe og tidshorisont.

Jan undersøger mulighederne – kontakter Bonnie Barr for evt. hjælp. Deadline 07.06.21

 1. Evaluering.

Besøget hos Helen Christiansen på Akademie Sankelmark.

Uafklaret hvordan vi kan bruge hendes viden/erfaring som koordinator for Mindretallenes netværk.

 1. Økonomi – medlemssituation.

Ragnars kommentarer til den øjeblikkelige økonomi.

1. afregning er modtaget fra København – sendes til bestyrelsen pr. mail

Vi skal fremover regne med at der årligt skal betales 1600-1700 i gebyrer til banken.

Codan har opkrævet 720 kr. i  forbindelse med Sigurd Barett arrangementet, deles med de andre

der stod for arrangementet.

 

     4. Kommende arrangementer.

Ragnar: Grundlovsmødet i Løjt – Hvor, hvornår? 

05.06 kl 16.00,  marken ved Barsmark Bygade 201.

 

Fællesspisningen er flyttet til den 19.08.2021.  

Holdes på Royal. På mødet den 07.06.21 drøftes betalingen samt hvad vi vil drøfte med formanden

 

Hvilke bestyrelsesmedlemmer deltager i arrangementerne?

Besluttes på mødet den 07.06.21

 

Aprils nyhedsbrev til lokalmedlemmerne:

 

”Sønderjylland fortæller”/”Fortæl om dit liv” – 4 digitale møder i maj og 1 i juni: Ingen har endnu tilmeldt sig.

Det drejer sig om 4 mandage i maj, 4 oplæg  a 4 minutter, Jens  er en af 4 fortælleværter.

 

Læseklub i efteråret 2021 og foråret 2022.

Jens omtalte nyere litteratur, udgivet 2019/20. Biblioteket kan ikke stille lokale til rådighed, så deltagerne samles i private hjem, regner med max 8 personer pr. gruppe.

 

 Skal Jens tage kontakt til de øvrige GF-lokalforeninger om et fællesarrangement i foråret 2022?

Jens tager kontakt til ”Oplev Sydslesvig” om projekt voksenambassadører og Duborg-Skolen om udvidelsen af Elevambassadørerne.  Meget gerne.

 

Det Grå Guld – april 2022 på Folkehjem, forlag Dieter Küssner  fra Flensborg og Hans Heinrich Hansen fra Aabenraa.

 

 1. Næste møde.

Forslag: Mandag den 07.06.21 kl. 10.oo hos Jens. Tidspunktet ændret til 15.00.

Følgende pkt. fra mødet i dag skal på !.

Resultatet af  e-mail forespørgslen, jfr pkt. 1

Facebook, jfr. pkt. 1

Fællesspisningen den 19.08 – jfr pkt. 4

Turen til Før

 •  

 

6.  Eventuelt.

Portrætbilleder af bestyrelsen. - Tages den 07.06.21.

 

 19.04.2021 – Jens

Ref. Jørn Ulrik

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Digitalt bestyrelsesmøde onsdag den 24.02.2021 kl. 15.

Vi bruger mødeprogrammet Zoom.

Det er kun mig som ”host”/mødeindkalder, som behøver at downloade programmet.

Via email får I tilsendt et link, som I skal aktivere, så vi kan gennemføre et prøvemøde tirsdag den 23. febr. kl. 15.

En ny mail med link til selve bestyrelsesmødet får I senest onsdag formiddag.

 

Referat

Foruden den samlede bestyrelsen deltog Bonnie. Beslutningerne er i kursiv

 

Dagsorden. – Vær opmærksom på, at mødet max må tage 40 min.

(vilkår for gratis version af Zoom) Vi fik dog helt gratis 40 min. ekstra fra Zoom.

 

 1. Meddelelser, siden sidst og evaluering.

Pga. coronarestriktionerne er alle programlagte arrangementer i februar og marts blevet aflyst eller flyttet til et senere tidspunkt.

Jørn kontakter Dres for at forhøre hvilke foredrag af Jørn Buch der er aflyst – sikkert mødet den 8. marts.

Jørns tilføjelse efter svar fra Andreas Brandenhof: Alle Jørn Buchs foredrag er aflyst i foråret.

Turen langs Kongeågrænsen er flyttet til mandag den 16. august. Optaktsforedrag om turen er fastlagt til den 17. maj i Rebbølcentret (om muligt).

Våbenstilstandsdagen den 11. nov. som vanligt.

 

Den 18. januar skrev jeg på bestyrelsens vegne ud til alle vores lokalmedlemmer (med emailadr.) om aflysningerne og flytningerne, herunder præcisering af datoen for ”Det Grå Guld” den 21. april i Flensborg.

 1. april tages der stilling om mødet kan afholdes.

 

Pga. coronarestriktionerne ligger ”Projekt voksenambassadører” i dvale hos SSF, ligeledes udvidelsen af ”Elevambassadørprojektet”. Begge projekter kommer forhåbentlig i gang til efteråret.

 Taget til efterretning. Jens er tovholder på begge projekter.

 

I sidste ”Nyt fra generalsekretæren” fastholder Knud-Erik Therkelsen, at 1. april er deadline for aflevering af vores udkast til efterårsprogrammet, så vi må på dette møde aftale en dato for programpunkter.

 Der kan ikke rykkes ved datoen. Bestyrelsen holder møde medio marts = 15. marts kl. 15 – digitalt Zoom-møde.

 

 1. Økonomi – medlemssituation.

Ragnar fremsender inden mødet en oversigt over vores aktuelle økonomi – og gennemgår den kort på mødet.

 Ragnar Regnskabet ser bedre ud end forventet – pga. de mange aflysninger. Regnskabet er endnu ikke revideret.

 

 

 1. Kommende arrangementer.

Vi kan bede til, at Det Grå Guld den 21. april kan blive det første arrangement, der kan afvikles.

 Taget til efterretning.

           

            Turen til Föhr den 29. maj.

            Jørn indkalder de to andre i arbejdsgruppe, Calle og Ragner medio april for at få   

            undersøgt om turen bliver til noget.

 

Turen langs Kongeågrænsen den 7. juni er udsat til mandag den 16. august; optaktsmøde fastlagt til mandag den 17. maj (om muligt).

 

Fællesspisning på Krusmølle den 30. juni kl. 19.00 (?) forventes at blive til noget. Peter Skov-Jakobsen (foredragsholder i forbindelse med Krusmøllearrangementet) mødesmed bestyrelsen kl. 14. hos Jørn Bach.

Jørn retter henvendelse til Peter Skov-Jakobsen om mødet kl. 14. Deadline d. 15.03.

 

Generalforsamling den 16. sept. Mht til generalforsamlingen tages der senere beslutning om vi skal starte med Thomas Andresens oplæg og derpå generalforsamling eller omvendt.

 

Fællesarrangement på Biblioteket i november.

Calle har skrevet sammen med medarrangørerne, som ikke tør tage stilling til evt. møde før engang i maj.

 

Fælles adventsarrangement i Løjt Kirke + efterfølgende på Folkehjem.

Ragnar tager kontakt til Anette Jensen om et muligt samarbejde. Deadline 15.03.

 

Forslag til kommende arrangement: Helen Christiansen, nyansat koordinator for Mindretallenes Netværk. – Portræt af hende i Fl.A. den 04.02.2021; se vedhæftede.

Jens  kontakter hende at for at undersøge hvilke input hun kan komme med, evt. i forbindelse med fejringen af ” Mindretallene på UNESCO´s immateriel kulturarv”. Vi kunne foreslå, at hun indgik som aktiv deltager i fejringen.

 

Jan  arbejder med en ny udflugt til Flensborg, evt. med Davidsens kommende bog om Flensborg som omdrejningspunkt. Tidspunkt evt. oktober. Deadline om turforslag er d. 15.03.

 

Vi er fortsat interesseret i et samarbejde med de andre foreninger. (Sprogforeningen, Sønderjysk Skoleforening, Historisk Samfund, Foreningen Norden og Frederiksklubben)

 

Rikke Thomsen efter sommerferien??

Fællesarrangement i efteråret med de andre sønderjyske foreninger: Foredrag ved Lykke-Friis

Læseklub med litteratur af sønderjyske forfattere i G.F. reg`i ? K. E. Sørensen, Skærbæk?

Jens kommer med oplæg angående evt. læseklub.

    

 1. Næste møde.

Aftales på mødet. Bliver mandag den 15.03. kl 15.00, bliver digitalt

 

 1. Evt.

 •  

/ Jens

17.02.2021

Ref. Jørn Ulrik

26. februar 2021

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bestyrelsesmøde den 01.12.2020 kl. 10.00 hos Jørn, Todsbølvej 46, 6360 Tinglev

Referat.

Alle var mødt

 

Dagsorden.

 

1. Meddelelser.

Mht. samarbejde med Løjt og Genner menighedsråd og Anette Jensen er vi blevet enige om at

være fælles om arrangementer, som omhandler vores kernearbejde med grænseregionen.

Jens og Ragnar  deltog

Efteråret: Rasmus Glenthøj: Norden til Ejderen i Løjt Forsamlingshus.

På sigt kunne vi samarbejde om grundlovsdag og måske et adventsarrangement.  Ja til begge dele, evt. 1. søndag i advent. – Jenstager kontakt til Anette Jensen desangående.

Forårsprogrammet forventes udsendt i midten af dec.

Nye datoer for Jørn Buch-foredragene i Rebbølcentret; se bilag.

DAGENS TEMA: STRATEGI

Hvert bestyrelsesmedlem forbereder et indlæg om, hvad vi som bestyrelse i fremtiden kan gøre for at få aktiveret flere af vores lokalmedlemmer Se også vedhæftede bilag

Til bestyrelsesmødet tirsdag den 16.02.2021 udarbejder Jan et koncept ”Nye målgrupper, børnefamilie på tværs af grænsen”. Jens inviterer Bonnie Barr til mødet.

Calle, Jan og Ragnar undersøger mulige yngre emner til i bestyrelsen.

 

2. Evaluering.

Lokalforeningsmødet i Middelfart den 12. sept.

Sigurd Barrett-koncerten den 23. sept. Godt arrangement- god plads i Genner Hallen. Ragnar og Jens deltog. Interviewet i sidste nr. af Grænsen, nr. 5, oktober 2020  med Horst, Jens, Kristina og Ragnar.

Jans kursus i facebook mm. – Kurset blev afviklet virtuelt. Jan har gennemgået de nødvendige filer. Vil inden jul undersøge om hjemmesiden kan kobles på facebook

Det Grå Guld i Rebbølcentret den 14. okt. 50 deltog, fra GF Jens og Ragnar.

Sendemandsmødet den 17. okt. Jens deltog. Den nye formands (Peter Skov-Jakobsen) tale kan ses på foreningens hjemmeside.

Lars Therkelsen-foredraget den 19. nov.  Jens deltog sammen med cirka 50 andre

Interview med Kristina Albertsen Jepsen i Radio Syd den 21. nov. kl. 07.10. Ragnar har optaget det.

Jørn deltog i højtidelighed den 11.11.20. Vi deltager også i de kommende år.  Cirka 20 deltog

 

3.  Økonomi – medlemssituation.

Ragnars kommentarer til den øjeblikkelige økonomi, herunder økonomien vedr. Sigurd Barrettkoncerten; bilag uddeles på mødet.

Overskuddet er på DDK 10.010,69, som bliver fordelt mellem de 3 arrangører. Kulturministeriet  dækkede 65% af alle  udgifte; i alt 18.031,00.

Vi regner med at afslutte regnskabet med et mindre overskud, så Ragner foreslog at det for 2020 afsatte beløb på DDK 20,000 kr. overføres til 2021.

 

4. Kommende arrangementer.

Afstemningsarrangement på Folkehjem den 10. febr. Frederiksklubben er tovholder. Tidligere generalkonsul Henrik Becker Christensen er hovedtaler.  Vores tur i 2022.

FORSLAG TIL NYT TILTAG:

Sidst i juni??  Fællesspisning på Krusmølle, Krusmøllevej 10A, 6200 Aabenraa- 74 68 6172

Info @Krusmoelle.dk

Oplægsholder: Formand Peter Skov Jacobsen

Underholdning:  Calle og Jørn  arbejder videre med projekter inden jul. Har frie hænder.

Ellers vil kommende arrangementer fremgå af forårsprogrammet.

 

5.Næste møde.

aftales på mødet.

Tirsdag den 16.02.2021 kl. 10

Generalforsamlingen den  11.03. 2021 kl. 19.30 på Folkehjem.

Efterårets  program

Forslag: Fællesspisning på Krusmølle.

                     

6.Eventuelt.

Jens  kontakter SSF efter jul for at forhøre nyt om projektet ”Voksenambassadører i Sydslesvig”

 

Ref

Ju

021220

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         

 

Bestyrelsesmøde mandag den 22.06.2020 hos Calle, Reberbanen 7.5.2 Aabenraa

 

Referat

 

Afbud: Ragnar

 

 

Dagsorden.

 

01. Meddelelser

     Ang. Knuder i usynlige bånd i Billedsalen på Folkehjem den 19.11.2020 kl. 19.30.  Sker i samarbejde medForeningen Norden og Sprogforeningen. Entre 100 kr.

    

     De 6 nationale foreninger samarbejde om et stort arrangement i 2021. Møde herom på Folkehjem den 18.08.2020 k. 16.30. Jens deltager.

 

     Ang. samarbejdet med Løjt og Genner menighedsråd Anette Jensen. Samarbejdet fortsætter.

 

   Angående projektet Voksenambassadører i Sydslesvig. Amtskonsulenterne i Sydslesvig har haft et første møde herom onsdag den 17.06.2020. Claus Jørn deltog. Jens A. deltog. Der skal inden den

01.09.2020 findes lokale ildsjæle. Opstart gerne i efteråret 2020 og senest i foråret 2021.

 

    Mindretallene på UNESCO´s immateriel kulturarv. Bør fejres, evt. med støtte fra Bitten og Mads Clausens mindefond.

 

    Jan tager til Børnehaven i Slesvig 26.02, bøgerne er bestilt.

 

02.Evaluering.

     Ingen arrangementer siden sidste bestyrelsesmøde at evaluere.

 

03. Økonomi – medlemssituation.

      Ragnars kommentarer til den øjeblikkelige økonomi.

      Drøftes på kommende møde.

      

      Bonnies henvendelse om, hvordan vi følger op på gratisterne; bilag.

     Jens skriver til dem.

 

04.  Kommende arrangementer.

       Gennemgang af Arrangementskalender efterår 2020, aktualiseret udgave pr. 

       17.06.2020; bilag.

       Datoen for Föhr- mødet hos Jørn ændres. Jørn finder ny dato.

      

       Onsdag den 14.10.2020 kl.14.30 Det Grå Guld i Rebbølcentret Jens og Jørn.

      

        Lørdag den 17. og søndag den 18.10 2020 Sendemandsmøde på Vingsted Centret.

       Jens, Calle og Jørn deltager alle med frue.

       

        Jørn Buchforedragene i Rebbølcentret. Jørn undersøger det nærmere,

        

         Jan tager kontakt med Rene Rasmussen, Sønderborg Slot for med henblik på et 

       kommende medlemsmøde, i 2021 (Sydslesvig/genforeningen??) og prisen.

 

       Jan tager kontakt til Thue Kjærhus. Rønshoved Højskole. Mulighed for et samarbejde 

       og afholdelse af medlemsmøde på højskolen.

 

       Og endelig Rikke Mølbæk Thomsens agent Jens@backheatmucis.dk som Calle fik.

       (Efterfølgende har Calle bedt om at en anden påtager sig opgaven.)

 

05.  Næste møde.

       Mandag den 17.08.2020 kl. 10. Redaktionsmøde hos Jens.

       Teksten i programfolderen skal være Times New Roman 12 og billedteksten 10

 

 

06.  Eventuelt.

 

       Intet.

 

Ref. JU

 

 

Bestyrelsesmøde mandag den 18. maj 2020 kl. 10.00 på Bjergholt 20, Aabenraa

Afbud fra Jørn Ulrik

Der var ikke udsendt en dagsorden, alle kom med input med ønske om behandling.

a. Formanden orienterer: Aabenraa kommune om flytning af Sigurd Barrett-koncerten til den 23.9. 2020 kl. 17.00 i Genner Hallen. Købte billetter overføres til den nye dato.

b. Det kommende program skal være hos GF København senest den 1.10.2020. Vi besluttede, at vores program skal være klar senest den 1.9.2020. Der bruges skrifttype Times News Roman størrelse 12 (tekst under billeder størrelse 10).

Vores program skal både indeholde efterårs- og forårsprogram frem til den 1.7.2021. Afstemningsfesten den 10. februar 2021 står Foreningen Norden for. Grænseforeningen står i 2022 som arrangør.

Der aftales møde hos Jørn (Calle og Ragnar Føhr-turen ) mandag den 3.8.2020 kl.10.00

Redaktionsmøde om programmet hos Jens mandag den 17.8.2020 kl. 10.00.

c. Grå guld arrangementet dette forår er aflyst. Formanden kontakter SSF(Kay v. Eitzen) om nyt møde i Rebbøl Centret enten den 7. eller 14. oktober 2020. Fra vores side bliver det W. Sander (Jørn kontakter ham). Mødet i foråret 2021 i Flensborg med Carsten Nissen(Jens kontakter ham).

d. GF-sendemandsmødet flyttes til den 17. og 18. oktober 2020. Calle overtager de to biletter fra Ragnar. Ragnar kontakter København derom.

e. Lone og Jens deltager i Løjt Forsamlingshus den 4.11.2020 teaterforestilling På Grænsen.

f. Lars T. Therkelsen(bogen Knuder i usynlige bånd) arrangement med Foreningen Norden aftales med formanden for Foreningen Norden. Biblioteket og Sprogforeningen ønsker ikke at være med. Calle kontakter biblioteket om det eksisterende samarbejde er afsluttet.

g. Jens laver et oplæg om en event i forbindelse med Grænselandet som  Immateriel Kulturarv i enten 2021 eller 2022 med inddragelse af alle mindretals- og flertalsaktører.

h. Der blev aftalt, at der laves et billede af bestyrelsen næste gang vi mødes: Mandag den 22.6.2020 kl. 10.00 hos Calle.

i. Jens tager kontakt til Annette Jensen om det fortsatte samarbejde med Løjt-Genner.

Ragnar Albertsen

18. maj 2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bestyrelsesmøde den 09. marts kl. 10.00 2020 hos Jens, Bjergholt 20, Aabenraa.

Dagsorden

Referat sat ind med kursiv. /  j.u.

01) Meddelelser

Før – turen, Angel-turen, sydslesvigske voksenambassadører.

Der arbejdes videre med turen til Før. Arbejdsnotat blev udleveret.

Angel-turen til efteråret er i planlægningsfasen.

Jens har holdt et møde med Jens A. der arbejdes videre med ideen gående ud på at få etableret forslag til ture der så kan bookes af interesserede. Nyt møde den 16.03, hvor man vil prøve at lave 3 prøvepakker til ture i Sydslesvig. Se www.oplev-sydslesvig.dk

   

02)  Evaluering.

Generalforsamlingen

Godt fremmøde (31) – Flot indlæg ved Anke Spoorendonk

 

03) Økonomi – medlemssituationen.

Der er lidt usikkerhed mht til det økonomiske i forbindelse med koncerten den 17. marts i Genner Hallen, der aftales at møde med sognepræst Anette Jensen indenfor den nærmeste tid.   

Optakt til uddeling af flyers til ringriderfesten i Aabenraa, 03 – 06.07.2020.

Afventer endelig besked fra formanden, der er positiv. Ragner køber 6 T-shirts med Grænseforeningens Logo. Fordeling af dagene tages op senere.

 

04) Kommende arrangementer

Fremstilling af efterårsprogram, deadline den 01. april.

- Hver arrangementsbeskrivelse må ikke fylde mere end en halv A-4 side (incl. billede).

11.11. som tidligere på Bjolderup Kirkegaard (udkast færdigt).

Det Grå Guld. April Carsten Nissen, i oktober/november Rebbølcentret Werner Sander.

Jørn kontakter Dres for 2 mulige datoer i okt./nov. og få antallet af Jørn Buchs foredrag

Jens og Jørn arbejder videre med ”hvor bevæger mindretallene sig hen, og hvor er de om 20-25 år? – Inspiration: ”Den delte by” af Poul Erik Thomsen.   

Forfatteren Lars  R. Therkelsen ”Knuder i usynlige bånd”. Calle spørger om biblioteket m.fl. vil være med til at arrangere mødet. Forlods har Foreningen Norden givet tilsagn om at være med.

Jens og Ragner deltager koncerten tirsdag den 17. marts Genner Hallen

Calle deltager i foredraget onsdag den 15. april i Løjt

Jens den 11.maj i Løjt Forsamlings- og Kulturhus

 

05) Næste møde.

Fredag den 27.marts kl.10 hos Jens

 

06) Eventuelt.

 

Jens, Jørn og Ragnar deltager i Sendemandsmødet 2. og 3. maj.

Jan er fredet i den kommende tid.

 

/ Jens

/Referat: ju

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Indkaldelse til generalforsamling i Grænseforeningen Aabenraa torsdag den 5. marts kl. 19.30 på Folkehjem, Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa.

Generalforsamlingen afvikles efter følgende dagsorden

1. Valg af dirigent. Forslag: Jørn Bach.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed v. formand Jens Overgaard og

   bestyrelsesmedlemmerne Jørn Bach, Jørn Ulrik Larsen, Ragnar Albertsen og Calle

    Thams.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab v. kasserer Ragnar Albertsen.

4. Bestyrelsens forslag til årligt kontingent: uændret 200 kr.

5. Indkomne forslag. Ingen.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg: Jørn Bach, Calle Thams og Jan Wittrup.

     Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at stille op, men alle 3 har givet tilsagn om genvalg.

7. Valg af en suppleant. Ingen suppleant for øjeblikket.

8. Valg af revisor. På valg: Knud Chr. Jensen. Ønsker ikke genvalg.

     Bestyrelsen foreslår Horst Schneider som ny revisor.

9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen serveres der gratis kaffe og brødtort.

Efter kaffepausen taler formand for Foreningen Norden i Sydslesvig, Anke Spoorendonk over emnet:

Hvordan er det som sydslesviger i 2020 at være med til at fejre 100-året for genforeningen, når Sydslesvig ikke kom med hjem til Danmark i 1920?

 

/ Jens Overgaard

 

 

GRÆNSEFORENINGEN AABENRAA

Bestyrelsen.

Den 27.02.2020

 

Kære Grænseforeningsmedlem.

INVITATION.

 

Torsdag den 5. marts kl. 19.30 afholder din lokale Grænseforening generalforsamling på Folkehjem i Aabenraa.

Vi i bestyrelsen glæder os til at fortælle om, hvad vi har lavet af forskellige arrangementer i det forgangne år og hvilke ideer vi har for det kommende.

Hvis vi selv skal fremhæve et par tiltag kunne det være, at vi har haft et par foredrag, det ene i samarbejde med Foreningen Norden Aabenraa og Gråsten, Sønderborg.

Vi er indgået i et samarbejde med menighedsrådene i Løjt og Genner og skal bl.a. sammen arrangere en Sigurd Barrett-koncert i Genner Hallen den 17. marts.

Den store genforeningsfest den 10. febr. på Folkehjem i Aabenraa, som kom i stand i et meget tæt og frugtbart samarbejde med Foreningen Norden, Sprogforeningen, Frederiksklubben, Historisk Forening for Sønderjylland og Sønderjysk Skoleforening, var en succesfyldt oplevelse med fuldt hus og en fremragende festtale af regionsformand Stephanie Lose.

Det gode samarbejde mellem de store sønderjyske foreninger her i vinterhalvåret har afstedkommet, at vi sandsynligvis i fællesskab vil forsøge at lave et stort fællesarrangement i 2021.

 

For det kommende år har vi allerede nogle arrangementer på bedding. Her et lille udpluk:

 • Dagstur til Før med besøg på kunstmuseet og repræsentanter for det danske mindretal.
 • Dagstur til Sydslesvig, hvor vi også kommer til at møde levende sydslesvigere.
 • Foredrag ved bogaktuelle forfattere om genforeningen og forholdet mellem mindretal og flertalsbefolkning.

Vi prøver at lægge os i selen for at lave nogle interessante arrangementer, men vi vil også meget gerne have forslag fra dig – og også din hjælp til at arrangere og afvikle definerede arrangementer.

Vi er sikre på, at der blandt lokalforeningens 290 medlemmer gemmer sig engagerede mennesker, der har lyst og energi til at give en hånd med til at gøre vores forening interessant og levende.

Meld dig på generalforsamlingen som frivillig hjælper. Vi glæder os allerede til at arbejde sammen med dig.

 

Efter generalforsamlingen og kaffepausen med brødtort kommer Anke Spoorendonk, mangeårig parlamentsmedlem for SSW i Kiel, tidligere minister i Slesvig Holsten og nuværende formand for Foreningen Norden i Sydslesvig og taler lige ind i genforeningsvirakken i Sønderjylland.

Vi har bedt hende om at tale over emnet:

Hvordan er det som sydslesviger i 2020 at være med til at fejre 100-året for genforeningen, når Sydslesvig ikke kom med hjem i 1920?

 

Vi glæder os til at se rigtig mange til vores fælles generalforsamling, så vi kan få genoplivet et godt fællesskab om vores interesse for et levende og nutidigt grænseland.

 

Med venlig hilsen,

P.b.v. Jens Overgaard

 

 

Aabenraa den 5. marts 2020 / JO.

Beretning om foreningsarbejdet i Grænseforeningen Aabenraa 2019/2020.

 

I forlængelse af sidste generalforsamling på Folkehjem den 5. marts 2019 konstituerede Grænseforeningen Aabenraa sig bl.a. med en ny formand, Jens Overgaard.

Jeg er 70 år, tidligere lektor på Duborg-Skolen i Flensborg, hvor jeg i små 40 år ud over min undervisning på skolen har været engageret i en række udvekslingsprojekter og i 2005 var med til at etablere ”Elevambassadørerne”, som informerer danske unge om Sydslesvig som lyslevende nutid.

Lokalforeningen Aabenraa Grænseforening har for øjeblikket 294 medlemmer, hvilket er en lille fremgang i medlemstilgangen.

105 medlemmer har vi mailadr. på, hvilket vil sige, at 189 medlemmer ikke kan få løbende information om lokalforeningens arbejde. VI VIL GERNE HAVE FLERE MAILADR.!

Medlemstilgangen, som vi også forventer vil stige yderligere i 2020, har formodentlig meget at gøre med Genforeningsåret og hovedforeningens nye tiltag med et halvt års gratis prøvemedlemsskab.

I det forgangne år har vi haft 6 bestyrelsesmøder og deltaget i 2 lokalforeningsmøder i Middelfart.

Efter en beslutning om at finde ud af sammensætningen af og forståelse for vores lokalmedlemmers begrundelse for at være medlem af Grænseforeningen har nogle af bestyrelsesmedlemmerne været rundt og besøge et repræsentativt antal af medlemmerne:

Så godt som alle er medlemmer af vane, tradition og eller relationtil enten Sønderjylland eller Sydslesvig.

Alle læser Grænsen med interesse, men kun et fåtal kommer til vores arrangementer og vil formodentlig heller ikke komme fremover.

De er medlemmer for at støtte sagen.

Så godt som alle er enige i GFs bestræbelser på nytænkning ved at skabe kontakt på tværs af mindretal og dermed indgå i kulturmødet.

Flere nævner det positive i det voksende samarbejde mellem de 2 nationale mindretal.

Grænseforeningen fastholder fortællingen til danskerne om grænselandet som noget særegent.

Der har været afholdt 2 Grå Guld-møderi henholdsvis Flensborg og Aabenraa. I Flensborg var fortællerne Jens Andresen, formand for GF og Maike Lohse, tidligere lektor på Duborg-Skolen. I Aabenraa blev Sønderjylland repræsenteret af Preben Terp Nielsen, direktør på Abena, og Sydslesvig stillede med Henrik Vestergaard, underviser og guide.

Det Grå Guld har nu eksisteret i 5 år er blevet en succes, bl.a. fordi vi har fået etableret et formeldt samarbejde med Sydslesvigs Forening om mødet hen over grænsen.

Kort før sommerferien besøgte vi igen i år vores venskabsforbindelse, Hiort Lorenzen Børnehavei Slesvig og udleverede som traditionen byder boggaver til førskolebørnene.

I sommeren 2019 samarbejdede vi med Bund Deutscher Nordschleswiger om en offentlig informationsaften om grænselandets ønske om at få anerkendt samlivet mellem mindretal og flertal som immateriel Unesco Kulturarv?

Som det fremgår af vores udsendte lokalprogram, har vi i det forgangne år haft 8 meget forskellige arrangementer med foredraget som omdrejningspunkt.

Vi har som noget nyt intensiveret samarbejdet med andre beslægtede foreninger, da alle  regionale foreninger jo bejler til de samme mennesker. Ja, de samme mennesker kan let være medlem af  op til 5 forskellige foreninger.

Samarbejdet er også en fordel på den måde, at vi kan deles om udgifterne og derved få foredragsholdere, som vi alene ikke kan betale.

Hvis vi skal fremhæve ét arrangement, må det blive afstemningsfesten på Folkehjem den 10. februar, som blev en stor succes med fuldt hus – 400 mennesker – og en fremragende festtale af regionsformand Stephanie Lohse

I det forgangne år har vores samarbejdspartnereværet Historisk Samfund for Sønderjylland, Sprogforeningen, Sønderjysk Skoleforening, Frederiksklubben, Foreningen Norden, Rebbølcentret og Løjt og Genner menighedsråd.

Fremover vil vi bestemt satse på tæt samarbejde med de nævnte aktører, med nogen mere end andre.

Igen med henvisning til vores lokalprogram er der her i foråret yderligere 8 arrangementer især centreret omkring Løjt/Genner og Rebbølcentret.

I den forbindelse skal især fremhæves koncerten med Sigurd Barrett i Genner Hallen den 17. marts, hvor der for øjeblikket er solgt 245 billetter over billetnet.

Da vi i det kommende år vil prøve at intensivere mødet hen over grænsen planlægger vi for øjeblikket 2 dagsturetil henholdsvis Før og formodentlig Angel. Turene vil være bygget op over 2 temaer: Besøge spændende kulturinstitutioner og møde levende sydslesvigere.

Kort efter denne generalforsamling skal vi have udarbejdet efterårsprogrammet og kan derfor endnu ikke løfte sløret for de mange spændende tiltag vi håber at kunne sætte i værk.

Vi vil selvsagt også gerne have forslag fra jer og også gerne appellere til jer om at melde jer som frivilligetil at arrangere og afvikle definerede arrangementer

Dog kan vi dog afsløre, at Det Grå Guld til efteråret, formentlig i slutningen af oktober, begyndelsen af november vil blive afholdt på Rebbølcentret med en her lokal fortæller.

Hovedforeningen har over en 3-årig periode ansat 2 foreningskonsulenter, som i særlig grad skal støtte og hjælpe lokalforeningerne med nytænkning. I den forbindelse er vores lokalforening blevet udvalgt til at deltage i et nyt pilotprojekt, ”Generationsmøder, identitetsfortællinger og livsværdier”,som kort fortalt går ud på at etablere nogle definerede fora, hvor en ældre generation i samvær med yngre aldersgrupper i dialog og sammen om en praksis kan dele erfaringer og færdigheder med udgangspunkt i mindretalsperspektiver.

Pilotprojektet sættes i gang efter sommerferien og vores rolle i projektet bliver først her fastlagt.

Efter at Grænseforeningen Aabenraa har flyttet mødested for vores arrangementer fra Rebbølcentret til henholdsvis Højskolen Østersøen og Folkehjem i Aabenraa er det andre medlemmer fra en Aabenraa-nær geografi, der møder op til arrangementerne.

I og med Højskolen Østersøen desværre er lukket nu, og vi derfor ikke længere kan benytte den som mødested og Folkehjem alt andet lige er dyr at leje sig ind i, vil vi i fremtiden forsøge at sprede mødestederne mere ud over geografien i Aabenraa Kommune, så alle lokalmedlemmer forhåbentlig kommer til at føle sig mere serviceret i nærområdet.

 

Grænseforeningen Aabenraa er inde i en god gænge, og vi er forventningsfulde mht. det kommende års arbejde.

 

P.b.v.

Jens Overgaard

 

Referat fra generalforsamlingen i Grænseforeningen Aabenraa torsdag den 5. marts  2020 kl. 19.30 på Folkehjem, Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa.

Generalforsamlingen afvikles efter følgende dagsorden. (beslutningerne i kursiv)

1) Valg af dirigent. Forslag: Jørn Bach.

Valgt.

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed v. formand Jens Overgaard og   

Bestyrelsesmedlemmerne Jørn Bach, Jørn Ulrik Larsen, Ragnar Albertsen, Calle Thams og Jan Wittrup.

Med baggrund i den skriftlige beretning fremhævede formanden:

At der pt. er 294 medlemmer i Aabenraa-kredsen, 105 har vi e-mail adresser på, ser gerne flere.  

 Det er den hurtigste og ikke mindst billigste måde at kommunikere på. Der er en svag stigning  

 i antallet af medlemmer, skyldes vel dels at der er fokus på 2020 dels at der er mulighed for

 ½ års gratis medlemskab.

    At en række medlemmer er blevet kontaktet for at høre, hvorfor de er medlemmer. Der er store

ligheder, vane, tradition og enten relation til Sønderjylland eller Sydslesvig. Desværre er det kun

 et fåtal, der kommer til foreningens arrangementer. Efterlyste,om der ikke var medlemmer, der

  ville bistå ved enkelte arrangementer.

    At det Grå Guld har eksisteret i 5 år, og det årlige besøg på Hiort Lorenzen Skolen.

At vi har et tæt samarbejde med beslægtede foreninger.

Nye samarbejdspartnere er menighedsrådene i Løjt og Genner

      At bestyrelsen vil arbejde på at holde møde rundt om i kommunen. 

At vi er blevet udvalgt til at deltage i projektet ”Generationsmøder, identitetsfortællinger og livsværdier. Starter efter sommerferien.

Sidst men ikke mindst blev AFSTEMNINGSFESTEN, fremhævet som en succes med 400 mennesker.

      Calle orienteredeom den kommende tur (20 juni 07.45 til ca. 21) til Før. Pris 550. Der arbejdes

  på besøg på den danske skole evt. møde med repræsentanter fra SSF og besøg på kunstmuseet.   

Beretningen blev godkendt.

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab v kasserer Ragnar Albertsen

 Godkendt med den bemærkning fra kassereren, at vi i bestyrelsen har godkendt at bruge op til 20.000 i forbindelse med 2020. Vi kan ikke forvente et overskud (som i 2019 på 1047,81), men må imødese et underskud. Regnskabet blev godkendt.

4) Bestyrelsens forslag til årligt kontingent: uændret 200 kr.

Godkendt.

5) Indkomne forslag: Ingen

6) Valg af bestyrelsesmedlemmerne, På valg: Jørn Bach, Calle Thams og Jan Wittrup. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at stille op, men alle tre er villige til genvalg.

Genvalg.

7) Valg af suppleant. Ingen suppleant for øjeblikket.

Ingen kandidater stillede op.

8) Valg af revisor: På valg er Knud Chr.  Jensen. Ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår Horst Schneider som ny revisor.

Horst Schneider blev valgt.

9) Eventuelt.

Lidt frem og tilbage om vi er jyder/sønderjyder/slesvigere.

Efter en pause talte formand for Foreningen Norden i Sydslesvig, Anke Spoorendonk over emnet:

Hvordan er det som sydslesviger i 2020 at være med til at fejre 100-året for genforeningen, når Sydslesvig ikke kom hjem til Danmark i 1920?      

Ref

ju

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Bestyrelsesmøde mandag den 3. febr. 2020 kl. 07.26 – 10.03 i toget mellem Rødekro og København.

Afbud: Jørn, Jan og Calle.

Referat sat ind i dagsordenen med kursiv. / j.u.

Dagsorden:

1. Meddelelser, siden sidst og evaluering.

Aflyst kursus i Middelfart den 09.01.2020.

Knud-Erik Therkelsen/ Grænseforeningen Kbh. har ikke kunnet imødekomme vores ansøgning om støtte til Hiort Lorenzen Skolen i Slesvig.

Genforeningsfesten den 10.02.2020 på Folkehjem er overbooket, så kun ved forfald kan folk på ventelisterne komme med.

Foredrag ved Hans Chr. Davidsen om hans bog ”Danmark syd for grænsen” på Højskolen Østersøen: 14 deltagere.

Foredrag ved Anna E. Jessen om hendes bog ”Om hundrede år”: 95 deltagere.

Samarbejde mellem Foreningen Norden Aabenraa og Sønderborg-Gråsten.

 • Da Højskolen Østersøen få dage før arrangementet gik i betalingsstandsning, måtte vi flytte til Folkehjem, hvilket fremkaldte et underskud på 3.500 kr. for hver af de 3 arrangører.

Festforestilling på Det Kgl. Teater og interview med tv-syd

Evaluering af rundgang til medlemmerne. Skal bruges som et delelement i workshoppen i Kbh.

Program for Løjt og Genner Menighedsråd; bilag

Udsendelse af næste lokalprogram. Deadline den 01.06.2020 / 01.12.2020. Jens og Ragnar.

Tages op på bestyrelsesmødet efter generalforsamlingen.

            Fællesprogrammet kommer snart.

Flyers og lokalprogram: Hvor skal vi lægge dem?

Udsendelse af næste lokalprogram. Deadline den 01.06.2020 / 01.12.2020. Jens og Ragnar. Tages op på bestyrelsesmødet efter generalforsamlingen

Fællesprogrammet kommer snart.

Flyers og lokalprogram: Hvor skal vi lægge dem?

Løjt Kirke, våbenhuset, bibliotekerne i Rødekro og Aabenraa.

Ringridningen Aabenraa? Bestyrelsen virker positiv, nærmere besked senere.

GF-bestyrelsen fordeler senere dagene mellem sig.

2. Økonomi – medlemssituation.

2 gange brug af kommunens digitale infoskærme. – Har ikke fået nogen opkrævning, så brugen af infoskærmene må i så fald være gratis.

Underskudsdækning af foredraget med Anna E. Jessen: 3.500 kr.

Hvor mange nye medlemmer har vi fået siden 1. dec. 2019? – Jørn Ulrik og Ragnar.

            Udgifter siden sidst (Ragnar)

            Jaruplund Højskoles Støttekreds, 185 kr. pr. år. Vil vi støtte? Ja, vi indgår i støttekredsen.

            ”Nyt fra din kommune” om støtte eller underskudsgaranti til kulturelle aktiviteter; bilag

3. Kommende arrangementer.

Workshop for bestyrelsen i Kbh. den 3. febr. 2020; se bilag

Præsentation af Lars R. Therkelsens bog "Knuder i usynlige bånd" i Billedsalen på Folkehjem den 5. febr. 2020. Hvem deltager? Bilag. Jens

Gudstjeneste og "De forbudte sange", Løjt Kirkeden 09.02.2020 kl. 14. Hvem deltager? Jens.

Lokalprogrammet.

Afstemningsfest i Tinglev den 9. febr. 2020 kl. 13.30-16.30: Her også præsentation af Poul Erik Thomsens bog "Den delte by". En af os burde deltage, hvem?; bilag Jens evt. også Ragnar.

Stort fællesarrangement i 2021; bilag Evt. oplæg ved Poul Erik ThomsenLokalforeningsmøde i Middelfart den 22.02.2020. Jørn Ulrik, Ragnar og Jens har på nuværende tidspunkt meldt sig. Ragnar kører, opsamling ved pladsen ved Bodum k108.15 Det Grå Guld. Jens kontakter SSF.

Flensborg-tur den 14. marts (afstemningsdag for zone 2) + Det Lille Teater: "Drømmen om Flensborg" kl. 16.00. Calle og Jans planlægning? Jan har i en mail (2.2.) oplyst at han arbejder på sagen.

Fleggaard-projektet. Eberhard von Oettingen, Claus Jørn og Fleggaard-manden Kenny Månson. Jan har i en mail (2.2) skrevet at Claus Jørn har oplyst at projektet er gået lidt i stå pga guidemangel og mangel på initiativer i Sydslesvig. Jan kontakter Claus Jørn medio februar.

Projektet "Generationsmøder, identitetsfortællinger og livsværdier" har laet penge bevilget, Efter sommerferien bliver det sat i søen. Vi bliver også en del af projektet. Bonnie Barr orienterer kort om det i Kbh. den 3. febr.

Flyers og Ringridderfest i Aabenraa / Ragnar Formanden er umiddelbart positiv indstillet GF- bestyrelsen vil senere fordele dagene mellem sig.

Næste møde 17.02 kl. 10 hos Jens.

Generalforsamling på Folkehjem den 5. marts 2020 kl. 19.30 + foredrag ved Anke Spoorendonk.

På valg er Jan, Jørn Bach og Calle.

4. Næste møde.

Generalforsamling på Folkehjem den 5. marts 2020 kl. 19.30 + foredrag ved Anke Spoorendonk.

5. Evt.

”Nem Tilmeld gør det nemt for dig at afholde arrangementer”; bilag

 

/ Jens

/ Referat: ju

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Sigurd Barrett

Sigurd Barrett i aktion på scenen i Genner Hallen den 23. september

Grænseforeningen Aabenraa

Sigurd Barrett-publikum

Små 200 glade publikummer til Sigurd Barrett-koncert i Genner Hallen den 23. september 2020

Grænseforeningen Aabenraa