Gå til listen over lokalforeninger

Grænseforeningen Aalborg

Aalborg. Foto: Wikimedia Commons

Engager dig i Grænseforeningen i dit lokalområde.

Og bliv klogere på dig selv, det dansk-tyske grænseland - og mere til!

Vi mener, at erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland, hvor man er gået fra fjendskab til venskab, er afgørende for dansk demokrati og mødet mellem kulturer. Derfor arrangerer vi aktiviteter, foredrag og udflugter - for både at blive klogere på grænselandet, spørgsmål om identitet, kultur og dermed i sidste ende også os selv!

Her skaber vi et lokalt fællesskab, der knytter bånd til det danske mindretal syd for grænsen. Men også gode sociale bånd mellem deltagerne! Da vi er mange, der aktivt deltager i vores arrangementer, og dermed kender hinanden og får gode snakke til arrangementerne. 

Vi glæder os til at se dig til et af vores arrangementer, som du kan få overblik over her på siden.

Aalborg Grænseforening blev stiftet den 16. januar 1889.

Niels J. Kjærsgaard

Formand
Skovlykke 5, 9210 Aalborg
Tlf. 21 84 84 70
njknbk@home3.gvdnet.dk

Karsten N. Simonsen

Næstformand
Sdr. Skovvej 62, 9000 Aalborg
Tlf. 20 81 36 14
karstennsimonsen@gmail.com

Joan Stamhus

Sekretær
Astrid Obels Vej 6, 9000 Aalborg
Tlf. 22 42 55 31
joanstamhus@dukamail.dk

Eigil Holm

Kasserer
Sdr. Tranders Bygade 45, 9260 Gistrup
Tlf. 50 58 66 96
snabs@io.dk

Merete Muldbjerg

Bestyrelsesmedlem
Hermodsgade 18, 9000 Aalborg
Tlf. 30 51 11 76
meretemuldbjerg@hotmail.com

Helmuth Kroer

Bestyrelsesmedlem
Søndermarksvej 28, 9300 Sæby
Tlf. 26 16 43 81
hk@safnet.dk

Karen Margrethe Kjærsgaard

Bestyrelsesmedlem
Skovlykke 5, 9210 Aalborg SØ
Tlf. 23 98 54 01
njknbk@home3.gvdnet.dk

Aalborg Grænseforening

Vedtægter

§1. Om foreningen
Aalborg Grænseforening, Sønderjysk Forening for Aalborg og omegn er en selvstændig forening under Hovedforeningen i København. Foreningen, der i daglig tale kun omtales som Aalborg Grænseforening, er uafhængig af politiske partier og forholder sig kun til partipolitiske emner, hvis disse modarbejder foreningens formålsparagraf - se nedenfor.

§2. Formål
Det er Grænseforeningens formål at støtte danskheden i grænselandet, særligt syd for grænsen, at udbrede kendskabet til grænselandets forhold samt bevare og styrke dansk sprog og kultur.

§3. Medlemskab
Enhver, der kan tilslutte sig foreningens vedtægter, kan optages som medlem.

§4. Kontingent
Fastsættes af generalforsamlingen.

§5. Ledelse
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7, der valges for 2 år, således at der på den årlige generalforsamling skiftevis vælges 3 og 4 medlemmer. Ved særskilt valg vælges 2 suppleanter for et år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med: Formand, næstformand og kasserer m.v.

§6. Revision
Til at revidere det årlige regnskab vælger den ordinære generalforsamling 2 revisorer og 1 suppleant, der fungerer i et år. Regnskabsåret regnes fra 1. januar til 31. december.

§7. Højeste myndighed
Den højeste myndighed i alle foreningens anliggender er hos generalforsamlingen. Ethvert medlem har ved afstemninger 1 stemme.

§8. Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling afholdes i april og indvarsles mindst 1 måned før afholdelsen. Eventuelle forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Fastsættelse af kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg jævnfør §5 7. Valg jævnfør §6 8. Eventuelt

§9. Ekstraordinær generalforsamling
Afholdes, når bestyrelsen vedtager det, eller når mindst 20 af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det. Den afholdes senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Begæringen sendes til formanden. De ekstraordinære generalforsamlingen indvarsles skriftligt.

§10. Ophør
Ved foreningens ophør fastsætter generalforsamlingen, hvad der skal ske med foreningens midler.

Vedtægterne blev vedtaget den 6. februar 1889 og ændret hhv. den 11. oktober 1893, den 30. marts 1910, den 8. april 1921, den 27. marts 1934, den 28. marts 1960 og den 20. april 2009.