Gå til listen over lokalforeninger

Grænseforeningen Fredericia - Middelfart

Lillebælt

Engager dig i Grænseforeningen i dit lokalområde.

Vi mener, at erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland, hvor man er gået fra fjendskab til venskab, er afgørende for dansk demokrati og mødet mellem kulturer. Derfor arrangerer vi aktiviteter, foredrag og udflugter for at blive klogere på grænselandet. Her skaber vi et lokalt fællesskab, der knytter bånd til det danske mindretal syd for grænsen.

Vi glæder os til at se dig til et af vores arrangementer, som du kan få overblik over her på siden.

Grænseforeningen Fredericia - Middelfart blev stiftet den 30. maj 1889.

 

Dagny Køster

Formand og sekretær
Toftegårdsvej 51, 7000 Fredericia   
Tlf. 24 44 44 51
dagnykoester@gmail.com

Karl Ole Holt

Næstformand
Skovbrynet 3, 5500 Middelfart
Tlf. 64 41 30 44
karloleholt@yahoo.dk

Michael Mikkelsen

Kasserer
Jernbanegade 4, 7000 Fredericia   
Tlf. 50 93 30 82 
michael.miksen@gmail.com                              

Jens Ude Sørensen

Bestyrelsesmedlem
Toftegårdsvej 65, 7000 Fredericia
Tlf. 29 89 86 07
solfang77@gmail.com

Marie Fink-Nielsen

Bestyrelsesmedlem
Birgersvænget 5, 7000 Fredericia
Tlf. 40 92 77 42
marie.fink.nielsen@gmail.com

Anne Mette Kristiansen 

Bestyrelsesmedlem
Julievej 31, 5500 Middelfart 
Tlf. 89 38 13 87
anmekri@live.dk     

Gunhild Pedersen 

Bestyrelsesmedlem
Lillebælts Allé 3
7000 Fredericia 
Tlf. 41 40 60 82
gunhild.pedersen@gmail.com      

 

Christian Andersen

Suppleant

Bjergegade 69A 1.,tv., 7000 Fredericia
Tlf. 29 64 11 97
christian-andersen@post.tele.dk

          

                                                                                                                                                          

Grænseforeningen Fredericia - Middelfart

Vedtægter

§ 1

Foreningen er tilsluttet Grænseforeningen og arbejder i overensstemmelse med Grænseforeningens vedtægter. Foreningens hjemsted er Fredericia. Foreningen hedder Grænseforeningen Fredericia-Middelfart.

§ 2

Foreningens formål er at støtte danskheden i grænselandet, særligt syd for grænsen, at udbrede kendskabet til grænselandets forhold samt at styrke og bevare dansk sprog og kultur.

§ 3

Som medlem kan optages enhver, der godkender foreningens vedtægter.

§ 4

Medlemskontingent fastsættes hvert år af generalforsamlingen.

§ 5

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer.  Bestyrelsen samt 1 suppleant, 1 revisor samt en revisorsuppleant vælges på den årlige generalforsamling, der afholdes inden 1.april efter følgende procedure:

i lige år vælges 2-3 medlemmer for 2 år

i ulige år vælges 3-4 medlemmer for 2 år.

Revisor og suppleanter vælges for et år.

§ 6

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær m.m. De årlige valg indberettes til Grænseforeningen.

§ 7

Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12.

§ 8

Foreningen sender til Grænseforeningens Sendemandsmøde sendemænd i henhold til Grænseforeningens vedtægter.

§ 9

Formanden indkalder med mindst 14 dages varsel til den årlige generalforsamling og er forpligtet til i øvrigt at indkalde til en generalforsamling, når mindst 15 medlemmer kræver det skriftligt. Indkaldelsen skal ske senest 14 dage efter det fremsatte krav. Den ordinære generalforsamling skal som minimum have flg. dagsorden:

Valg af dirigent

Aflæggelse af årsberetning

Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse

Indkomne forslag

Valg jf. § 5

Fastsættelse af kontingent

Eventuelt

Alle valg på en generalforsamling sker ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte. Det samme gælder andre beslutninger. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal blandt de fremmødte. Indkaldelsen til en generalforsamling skal indeholde dagsorden og enten sendes direkte til medlemmerne eller annonceres i de passende dag- og/eller distriktsblade.

§ 10

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, så ofte denne finder det formålstjenligt og skal gøre det, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det.

§ 11

Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 12

Der føres protokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

§ 13

Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden sammen med kassereren eller et andet bestyrelsesmedlem.

§ 14

Foreningen kan udmelde sig af Grænseforeningen i henhold til Grænseforeningens vedtægter.

§ 15

Opløsning af foreningen kræver 2/3 af foreningens medlemmer på en generalforsamling indkaldt til formålet. I tilfælde af utilstrækkeligt fremmøde indkaldes inden 14 dage til ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning af foreningen kan vedtages med simpelt flertal. Ved opløsning af foreningen beslutter generalforsamlingen, hvad foreningens midler og ejendele skal anvendes til.

Vedtægterne er godkendt på generalforsamlingen den 30. marts 2016. Redaktionelt rettet på generalforsamlingen den 22. marts 2017.