Gå til listen over lokalforeninger

Grænseforeningen Guldborgsund

Udsigten over sundet

Grænseforeningen-Guldborgsund er en fusion af Grænseforeningen Nykøbing F Omegn, Grænseforeningen Østlolland, Grænseforeningen Stubbekøbing og Grænseforeningen Nordfalster. Oprindelig stiftet 10. august 2009 og sidst fusioneret med Grænseforeningen Nordfalster 26. marts 2012.

Det er Grænseforeningens formål at støtte danskheden i grænselandet, særligt syd for grænsen, samt at styrke og udbrede kendskabet til grænselandets forhold samt at bevare og styrke dansk sprog og kultur.

Grænseforeningen mener og siger:
Demokrati, ytringsfrihed og ligeværd gælder for alle, også i forholdet til mindretal.
Forankring i egen kultur er en forudsætning for at have forståelse for andre kulturer.
Kulturelle mindretal er en vigtig ressource i et demokratisk samfund.
Dansk sprog og kultur styrkes i mødet med andre sprog og kulturer.

Grænseforeningen Guldborgsund

Vedtægter

§ 1
Foreningen er en selvstændig forening under Grænseforeningen og arbejder i overensstemmelse med dennes vedtægter. Foreningen er hjemmehørende i Guldborgsund kommune og hedder Grænseforeningen Guldborgsund

§ 2
Foreningens formål er at virke til støtte for danskheden, særligt syd for grænsen, at støtte og udbrede kendskabet til grænselandets forhold samt at styrke og bevare dansk sprog og kultur

§ 3
Som medlem kan optages enhver, der vedkender sig foreningens vedtægter.

§ 4
Generalforsamlingen fastsætter kontingentet. Udmeldelse af foreningen skal ske inden udgangen af et kalenderår.

§ 5
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af fleksibe 5 - 7 medlemmer. Bestyrelsen har ret til at supplere sig. Bestyrelsen samt 1 suppleant, 1 revisor samt en revisorsuppleant vælges på den årlige generalforsamling, der afholdes inden 1.maj efter følgende procedure:

I lige år vælges 2 medlemmer for 2 år
I ulige år vælges 3 medlemmer for 2 år
revisor og suppleanter vælges for et år.

§ 6
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær m.m. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 7
Formanden indkalder til styrelsesmøder så ofte han finder det nødvendigt, eller når mindst halvdelen af styrelsen kræver det.

§ 8
Kassereren fører regnskabet. Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 9
Hvert år inden den 15. maj et indberetningsskema til hovedforeningen.

§ 10
Foreningen kan hvert år sende sendemænd til hovedforeningens sendemandsmøde. Antallet af sendemænd bestemmes af hovedforeningens vedtægter.

§ 11
Foreningen afholder sin årlige generalforsamling inden den 1. maj med følgende dagsorden:

Valg af dirigent
Aflæggelse af årsberetning
Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse
Indkomne forslag
Valg jf. § 5
Fastsættelse af kontingent
Eventuelt

Beslutninger sker ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte.
Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal blandt de fremmødte.

§ 12
Der indkaldes til den årlige generalforsamling med mindst 8 dages varsel ved udsendelse til foreningens medlemmer.

§ 13
Forslag der ønskes behandlet på den årlige generalforsamling skal være formanden i hænde senest 3 dage før afholdelsen.

§ 14
Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling og skal gøre dette, hvis 1/4 af medlemmerne skriftligt kræver dette og samtidigt angiver forhandlingsemne. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter at kravet er fremsat.

§ 15
Der skal ved generalforsamlinger, ekstraordinære generalforsamlinger og bestyrelsesmøder føres protokol over trufne beslutninger.

§ 16
Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden sammen med kassereren eller et andet medlem af bestyrelsen.

§ 17
Foreningen kan udmelde sig af Grænseforeningen efter § 13 i hovedforeningens vedtægter.

§ 18
Opløsning af foreningen kræver 2/3 af de fremmødtes stemmer, på en generalforsamling indkaldt til formålet.

§ 19
Beslutninger om udmeldelse af Grænseforeningen ( §17) og om foreningens opløsning (§18) skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages og ikke over en måneds varsel. Ved nedlæggelse af foreningen beslutter generalforsamlingen hvad foreningens midler og ejendele skal anvendes til.

Vedtægterne er godkendt på generalforsamlingen den 18. marts 2009.

Tine Vægter

Formand
Vandværksvej 17, 4800 Nykøbing Falster
Tlf. 22 93 46 96
tiv65@hotmail.com

Anders Larsen

Næstformand
Folemarken 20, 4800 Nykøbing Falster
Tlf. 29 33 95 48
godtfred@mail.tele.dk

Søren Bjerregaard

Kasserer
Dæmmebrovej 2, 4872 Idestrup
Tlf. 40 21 81 45
s.e.bjerregaard@mail.dk

Henning Due-Hansen

Sekretær
Orebyvej 32, 4990 Sakskøbing
Tlf. 54 77 22 22
vinnigaarn@mail.dk

Nils Christensen Roland

Bestyrelsesmedlem
Horsevænget 22, 4800 Nykøbing Falster
Tlf. 24 96 85 65
nikolaos1943@gmail.com

Anni Lund

Suppleant
Folemarken 26, 4800 Nykøbing Falster
Tlf. 31 39 62 66

anni.svaerke@gmail.com

 

Grænseforeningen-Guldborgsund er en fusion af Grænseforeningen Nykøbing F Omegn, Grænseforeningen Østlolland, Grænseforeningen Stubbekøbing og Grænseforeningen Nordfalster. Oprindelig stiftet 10. august 2009 og sidst fusioneret med Grænseforening

 

      
              

      
    
        
      
 

nseforeningen mener og siger:
Demokrati, ytringsfrihed og ligeværd gælder for alle, også i forholdet til mindretal.
Forankring i egen kultur er en forudsætning for at have forståelse for andre kulturer.
Kulturelle mindretal er en vigtig ressource i et demokratisk samfund.
Dansk sprog og kultur styrkes i mødet med andre sprog og kulturer.