Gå til listen over lokalforeninger

Grænseforeningen Haderslev

Haderslev Kaserne. Foto: Wikimedia Commons

Engager dig i Grænseforeningen i dit lokalområde.

Vi mener, at erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland, hvor man er gået fra fjendskab til venskab, er afgørende for dansk demokrati og mødet mellem kulturer. Derfor arrangerer vi aktiviteter, foredrag og udflugter for at blive klogere på grænselandet. Her skaber vi et lokalt fællesskab, der knytter bånd til det danske mindretal syd for grænsen.

Vi glæder os til at se dig til et af vores arrangementer, som du kan få overblik over her på siden.

Grænseforeningen Haderslev blev stiftet i 1925.

Adresseliste  -  Styrelsen  -  17. November 2021

Inger Nielsen Rosendahl   -  Formand og Sekretær
Hiort Lorenzens Vej 12 B st. th., 6100 Haderslev.
Tlf.: 21 46 45 07
Mail: inger.n.rosendahl@gmail.com 

Carsten Bruhn-Lauritsen   -   Næstformand
Irisvej 5, Skovbølling, 6100 Haderslev.
Tlf.: 21 44 88 77
Mail: carsten@bruhn-lauritsen.dk

Finn Lyster   -   Kasserer
Kaj Munksvej 9, 6100 Haderslev.
Tlf.: 28 31 42 41
Mail: llstr@post12.tele.dk

Hans Christian Kehlet
Avnøvej 97, Fjelstrup, 6100 Haderslev.
Tlf.: 42 38 84 43
Mail: hckehlet@gmail.com

Erik Riis Henriksen
Kærsangervej 1, 6100 Haderslev.
Tlf.: 26 25 60 12
Mail: erikriis@hotmail.dk

Jørn Popp Andersen
Kystvej 73, 6091 Bjert
Tlf.: 30 13 26  51
Mail: kystvej73@outlook.dk

 

 

 

                                                                                                                                                                

 

    

 

 

Grænseforeningen Haderslev

Vedtægter

2015

§  1   Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Grænseforeningen Haderslev.  Foreningen indgår i GRÆNSEFORENINGEN og virker i overensstemmelse med dens vedtægter. Foreningens hjemsted er Haderslev kommune.

§  2  Foreningens formål

At støtte danskheden i grænselandet, særligt syd for grænsen   -   At udbrede kendskabet til grænselandets forhold  -  At styrke og  bevare dansk sprog og kultur.

§  3  Medlemmer

Som medlemmer optages enhver uanset bopæl, der godkender foreningens vedtægter.

§  4  Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er den årlige generalforsamling, der afholdes inden udgangen af april måned med følgende dagsorden:

1.       Valg af dirigent  
2.       Årsberetning
3.       Årsregnskab til godkendelse
4.       Fastsættelse af kontingent
5.       Indkomne forslag
6.       Valg af bestyrelse og suppleanter
7.       Valg af revisorer og suppleant
8.       Valg af sendemænd
9.       Eventuelt

Indkaldelse sker med mindst tre ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmer eller ved annoncering i dag- eller distriktsblade samt i GRÆNSEFORENINGEN`s blad Grænsen.

Indkomne forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.
Foreningens sekretær udarbejder skriftligt referat af generalforsamlingen.
Alle beslutninger træffes med almindeligt flertal. Dirigenten beslutter om der skal være skriftlig afstemning.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 50 medlemmer med personlig underskrift og angivelse af dagsorden anmoder om det. Indkaldelse som ved ordinær generalforsamling.

§  5  Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på syv medlemmer og henholdsvis med tre/fire på valg hvert andet år. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig med mindst fire fremmødte. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§  6   Årsregnskab og revision
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Revisionen består af to personer, som skiftevis er på valg hvert andet år. Revisorsuppleant på valg hvert år.

§  7   Tegningsret
Foreningen tegnes af formand samt et medlem af bestyrelsen. Formand giver kasserer bemyndigelse til at disponere over foreningens kassebeholdning og bankkonti.

§  8   Hæftelse
Intet medlem hæfter for foreningens forpligtelser.

§   9   Udmeldelse af foreningen
Et medlem kan ved skriftlig henvendelse til formanden inden 30. september udmelde sig af foreningen forud for kontingentopkrævning for det kommende kalenderår.

§   10  Vedtægtsændring
Ændring af vedtægter sker ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og med et flertal på 2/3 af de fremmødte. Ikrafttræden gældende fra dagen efter vedtagelse.

 §   11  Opløsning af foreningen
Kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med tre ugers interval. I tilfælde af opløsning fordeles foreningens formue til nationale kulturelle formål i Sydslesvig/Sønderjylland evt. til GRÆNSEFORENINGEN i henhold til generalforsamlingens beslutning.

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 på Hoptrup Efterskole.

Ib Wolfhagen, dirigent

De nye vedtægter erstatter de hidtil gældende vedtaget pr. 3. november 1986.