Gå til listen over lokalforeninger

Grænseforeningen Hørsholm og Det Grønne Område

Hørsholm Kirke. Foto: Wikimedia Commons

Engager dig i Grænseforeningen i dit lokalområde.

Vi mener, at erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland, hvor man er gået fra fjendskab til venskab, er afgørende for dansk demokrati og mødet mellem kulturer. Derfor arrangerer vi aktiviteter, foredrag og udflugter for at blive klogere på grænselandet. Her skaber vi et lokalt fællesskab, der knytter bånd til det danske mindretal syd for grænsen.

Vi glæder os til at se dig til et af vores arrangementer, som du kan få overblik over her på siden.

Grænseforeningen Hørsholm blev stiftet den 24. november 1895.

Obs. til alle vores medlemmer: Hver venligst opmærksom på, at vi den 25. januar har sendt et brev til jer med posten. I kan læse brevet her.

19.30

19.30 - 21.45

Erling Rørdam

Formand
Rungstedhave 3D
2960 Rungsted Kyst
roerdam@privat.dk
tlf. 2330 7949

Iben Skibsted Klæsøe

Næstformand
Fasanvænget 267
2980 Kokkedal
ibenskibsted@hotmail.com

Benno Aulby

Kasserer
Lathyrusvej 9
2970 Hørsholm
bennoaulby@gmail.com

Lone Heyde

Sekretær
Mosevej 35
2970 Hørsholm
loneheyde@mail.dk

Grete Strauss

Arrangementsansvarlig
Ørbækgårds Alle 316
2970 Hørsholm
gretestrauss@gmail.com

Bodil Gessø Hansen

Arrangementsansvarlig
Georginevej 12
2970 Hørsholm
nursebodil@hotmail.com

Henrik Høyer-Hansen

Øverødvej 79,1
Øverød, 2840 Holte
hhh141243@gmail.com

Annette Foldberg

Munkerisparken 10
3460 Birkerød
foldberg@kabelmail.dk

Annette Skov

Højmose Vænge 9, 6 tv.
2970 Hørsholm
a.skovserne@gmail.com

 

Vedtægter for Grænseforeningen Hørsholm og Det Grønne Område

(Sønderjydsk Forening for Hørsholm og Omegn, stiftet 1895)

(Det Grønne Område omfatter Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner)

§ 1. Foreningen er en selvstændig lokalforening af landsforeningen GRÆNSEFORENINGEN og arbejder i overensstemmelse med dennes vedtægt.

§ 2. Det er foreningens formål at støtte danskheden i grænselandet, særligt syd for grænsen, at udbrede kendskabet til grænselandets forhold samt at bevare og styrke dansk sprog og kultur.

§ 3. Foreningen ledes af en styrelse med mindst 5 og højest 9 medlemmer. Styrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Udtræder et medlem af styrelsen kan styrelsen foretage supplering for resten af det udtrådte medlems valgperiode. Ved stemmelighed i forbindelse med afstemninger er formandens stemme udslaggivende.

Stk. 2. Styrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer..

§ 4. Styrelsen fastsætter medlemskontingentet og opkræver dette via landsforeningen.

§ 5. Formanden sammenkalder styrelsen så ofte han finder det nødvendigt, dog mindst 3 gange årligt. Styrelsen sammenkaldes endvidere, når 2 af styrelsens medlemmer fremsætter begæring herom.

§ 6. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. Revisor vælges for 2 år ad gangen i ulige år.

Stk.2 . Foreningen tegnes af formanden, ved dennes forfald af næstformanden og kassereren i forening., idet dog kassereren kan foretage sædvanlige driftsdispositioner.

Stk. 3. Styrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen hæfter ved sin formue.

§ 7. Foreningen afholder årlig generalforsamling inden udgangen af marts måned. Styrelsen fastsætter generalforsamlingens dagsorden, dog således at den indledes med følgende 6 punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Styrelsens beretning for det forløbne år
  3. Aflæggelse af det reviderede regnskab
  4. Valg til styrelsen i overensstemmelse med vedtægtens § 3
  5. Valg af revisor i overensstemmelse med vedtægtens § 6
  6. Behandling af indkomne forslag

Stk. 2. Alle valg og beslutninger sker ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte medlemmer.

§ 8. Generalforsamlingen indkaldes af styrelsen med mindst 14 dages varsel ved annoncering i lokalpressen og/eller ved brev til medlemmerne.

§ 9. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til styrelsens formand senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 10. Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling sker ved indkaldelse med 14 dages varsel i lokalpressen og/eller ved brev til medlemmerne når styrelsen finder anledning hertil eller såfremt mindst 25 procent af medlemmerne har fremsat skriftlig begæring herom. I sidst nævnte tilfælde er styrelsen pligtig at lade generalforsamlingen afholde senest en måned efter at begæringen er fremsat. Bekendtgørelse af ekstraordinær generalforsamling skal oplyse om dagsorden.

§ 11. Der føres protokol over generalforsamlinger og styrelsesmøder.

§ 12. Foreningen kan ved generalforsamlings beslutning udmelde sig af GRÆNSEFORENING på de i dennes vedtægt nævnte vilkår.

§ 13. Foreningens opløsning kræver 75 procent af de på en generalforsamling fremmødte medlemmers stemmer. Eventuelle midler overdrages landsforeningen eller et eller flere formål i Sydslesvig efter generalforsamlingens bestemmelse.

______________

Vedtaget på generalforsamlingen den 17. marts 1995, med tilføjelser/ændringer på generalforsamlingerne den 19. marts 1999, den 16. marts 2001, den 17. marts 2006, den 15. februar 2017 og den 29. januar 2020..