Gå til listen over lokalforeninger

Grænseforeningen Randers - Mariagerfjord

Randers gamle rådhus. Foto: Wikimedia Commons

Engager dig i Grænseforeningen i dit lokalområde.

Vi mener, at erfaringerne fra det dansk-tyske grænseland, hvor man er gået fra fjendskab til venskab, er afgørende for dansk demokrati og mødet mellem kulturer. Derfor arrangerer vi aktiviteter, foredrag og udflugter for at blive klogere på grænselandet. Her skaber vi et lokalt fællesskab, der knytter bånd til det danske mindretal syd for grænsen.

Vi glæder os til at se dig til et af vores arrangementer, som du kan få overblik over her på siden.

Grænseforeningen for Randers og omegn blev stiftet den 12. april 1889.

1. Januar 2022 fusionerede grænseforeningerne for Mariagerfjord og Randers og omegn.
De føres videre under navnet Grænseforeningen for Randers - Mariagerfjord.

 

Erik Skafte Overgaard

Formand
Vestergade 6, 01, 8900 Randers C
Tlf. 32 18 01 86
erik@keovergaard.dk

Jens Jørgen Refshauge

Næstformand
Højvangen 39, Assentoft 8960 Randers SØ.
 

Niels Aage Petersen

Sekretær
Thorsvej 12, 8981 Spentrup
Tlf. 23 72 56 49
nielsaage46@gmail.com

Anne Weinreich

Kasserer
Thorsvej 12, 8981 Spentrup
Tlf. 27 43 46 53
anne.wein49@gmail.com

Karen-Margrethe Møller

Bestyrelsesmedlem
Christiansborgvej 24, 8930 Randers NØ
Tlf. 21 92 11 35
kamma@youmail.dk

Mai-Dorthe Damberg

Bestyrelsesmedlem
Fornæsvej 21, 8940 Randers SV
Tlf. 86 41 63 29
maidorthedamberg@gmail.com

Søren Saarup

Suppleant
Skovvej 19, 9560 Hadsund
Tlf. 98 57 56 12
s.saarup@gmail.com

Grænseforeningen for Randers - Mariagerfjord

Vedtægter

§ 1

Foreningen blev stiftet d. 12. april 1889. Den er tilsluttet Grænseforeningen og arbejder i overensstemmelse med Grænseforeningens vedtægter. 

Foreningens hjemsted er Randers Kommune.  Medlemmer fra nabokommuner kan optages.

 

§ 2

Foreningens formål er at støtte danskheden i grænselandet, særligt syd for grænsen, at udbrede kendskabet til grænselandets forhold samt at bevare og styrke dansk sprog og kultur

 

§ 3

Som medlem kan optages enhver, der godkender foreningensvedtægter, herunder formål.

 

§ 4

Medlemskontingent fastsættes hvert år af generalforsamlingen.

 

§ 5

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

Bestyrelsen samt 1 suppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant vælges på den årlige generalforsamling, der afholdes inden 1.maj efter følgende procedure:

I lige år vælges 4 medlemmer for 2 år. I ulige år vælges 3 medlemmer for 2 år.

Suppleant, revisor og revisorsuppleant vælges for et år.

Genvalg kan finde sted.

 

§ 6

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan vælge en regnskabsfører uden for bestyrelsen.

De årlige valg indberettes til Grænseforeningen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved eventuel stemmelighed er formandens stemmeafgørende.

Har formanden forfald, bortfalder forslaget ved stemmelighed

 

§ 7

Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12

 

§ 8

Foreningen sender sendemænd til Grænseforeningen

Sendemandsmøde i henhold til Grænseforeningens vedtægter.

 

§ 9

Formanden indkalder med mindst 14 dages varsel til den årlig generalforsamling og er endvidere forpligtet til at indkalde til en generalforsamling, når mindst 15 medlemmer kræver det skriftligt. Indkaldelsen skal ske senest 14 dage efter det fremsatte krav.

Den ordinære generalforsamling skal som minimum have flg. dagsorden:

Valg af dirigent

Aflæggelse af årsberetning

Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse

Fastsættelse af kontingent

Indkomne forslag

Valg jf. § 5

Eventuelt

Alle valg på en generalforsamling sker ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte. Det samme gælder andre beslutninger  - jfr. dog § 16. Indkaldelsen til en generalforsamling skal indeholde dagsorden og enten sendes direkte til medlemmerne eller annonceres i de passenddag- og/eller distriktsblade.

 

§ 10

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder, så ofte han finder det formålstjenligt og skal gøre det, når mindst 3 bestyrelsesmedlemme kræver det.

 

§ 11

Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være formanden eller et andet medlem af bestyrelsen i hænde senest 1. marts.

 

 

§ 12

Der føres protokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

 

§ 13

Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden sammen medet andet bestyrelsesmedlem.

 

§ 14

Foreningen kan udmelde sig af Grænseforeningen i henhold til Grænseforeningens vedtægter.

 

§ 15

Forslag til vedtægtsændringer skal udsendes sammen med dagsordenen til den generalforsamling, hvor forslaget forhandles.

Vedtægtsændringer skal besluttes med 2/3 flertal blandt de fremmødte.

 

§ 16

Opløsning af foreningen sker på en generalforsamling, hvor mindsthalvdelen af medlemmerne er til stede. Heraf skal 2/3 stemme for opløsningen, for at den er gyldig.

I tilfælde af utilstrækkeligt fremmøde indkaldes inden 14 dage til en ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning af foreningen kan vedtages med simpelt flertal blandt de fremmødte. Ved opløsning af foreningen beslutter generalforsamlingen, hvad foreningens midler og ejendele skal anvendes til.

 

Vedtægterne er godkendt på generalforsamlingen 11. april 2012

Dirigent: Asbjørn Møller